Kararlar
Meclis > Kararlar

6.06.2024 Haziran Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/06/2024 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Cem KOTAN, Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU, Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin hazır bulunduğu, görülerek, toplantıya geçildi.

Belediyemiz Meclisinin 02/05/2024 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

1-             KARAR NO: 56 = 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca 2025 yılı Nisan ayı meclis toplantısına kadar görev yapmak üzere Esnaf Komisyonu kurulmasının görüşülmesine ilişkin önergenin gündemin 17. maddesi olarak gündeme alınması; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2-             KARAR NO: 57 =3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde İlçemiz Feslikan Yaylasında düzenlenecek olan “Konyaaltı Belediyesi 26. Uluslararası Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri” organizasyonu ve etkinliklerinin ortaklaşa yürütülmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca Belediyemiz ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Cem KOTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin önergenin gündemin 18. maddesi olarak gündeme alınması; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-             KARAR NO: 58 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 06.04.2023 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyonun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-             KARAR NO: 59 =Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen ve 01/09/2023 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararı ile revize edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyonun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-             KARAR NO: 60 =6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (95. Grup)

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

6-             KARAR NO: 61 = Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi, 9934 ada 3 parselin imar planında “Emniyet Tesis Alanı”, “Polis Karakolu” olarak ayrıldığı, taşınmazın tapu kaydında vatandaş adına kayıtlı olduğunun tespit edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün bahse konu taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmadığı, kamulaştırılmasının düşünülmediği, söz konusu taşınmaz ile ilgili hukuki yönden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılarak imar planlarında serbest bırakılması ve gerekli imar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebin İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

7-             KARAR NO: 62= Antalya İli Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parselde bulunan “PTT Alanı” kararının kaldırılmasına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin 04.03.2022 tarih ve E:2021/1272 K:2022/485 sayılı kararının uygulanması, alanın kamusal hizmet alanı fonksiyonunun devam ettirilerek “PTT Alanı” ibaresinin kaldırılmasına yönelik talebin İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

8-             KARAR NO: 63=Konyaaltı ilçesi, Hurma mahallesi, 9964 ada 2 parsele yönelik Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih ve 2830 sayılı yazısı ile Antalya 1.İdare Mahkemesi’nin E.2023/1213 K.2023/1746 sayılı dosyası ile görülen davada işlemin plan değişikliği istemi yönünden kısmen iptaline yönelik  kararın  İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

9-             KARAR NO: 64 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çağlarca mahallesi, 179 ada 1 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin 18/12/2023 tarih ve E.2023/1207, K.2023/1696 sayılı kararının uygulanmasına yönelik talebin, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

10-          KARAR NO: 65 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çağlarca mahallesi, 179 ve 180 ada ile yakın çevresine yönelik ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

11-          KARAR NO: 66 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çağlarca mahallesi, 179 ada 1 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin E.2022/800, K.2022/1226 sayılı kararının uygulanmasına yönelik talebin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
 

12-          KARAR NO: 67 = İlçemiz Hurma Mahallesi 8802 ada 2 parselin bulunduğu alan ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-        KARAR NO: 68 =  2024 yılı Bütçe Kararnamemizin 13.maddesi uyarınca; kamu hizmetlerine tahsis edilen Belediyenin mülkiyetinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile kira alacakları, diğer tüm alacakları ve bankalardaki tüm mevduatlarının haciz edilememeleri hususunun görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

   14 -     KARAR NO: 69 = Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin bazı gelir kalemleri, ücretlerine, artan         

  maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için 2024 Yılı Gelir Tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   ve Spor İşleri Müdürlüğü gelir kalemlerinden bazı ücretlerin güncellenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

HAZİRUN: 2. OTURUM: Belediye Başkanı Cem KOTAN, Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU, Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin hazır bulunduğu, görülerek, toplantıya geçildi.

 

15 - KARAR NO: 70 =Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 28. Madde (7) bendi, 42. Madde (1) bendi, 57. Madde 9 bendinin ç fıkrası ve 66. maddelerindeki esaslara dayanılarak revize edilen Estetik Komisyonu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge taslağı görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

16 - KARAR NO: 71 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İmar Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(96. Grup)

17 - KARAR NO: 72 = 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca 2025 yılı Nisan ayı meclis toplantısına kadar görev yapmak üzere Esnaf Komisyonu kurulması komisyonun 5 kişiden oluşması, Komisyona Meclis üyelerinden Murat CİHANTİMUR, Levent YİĞİTER, Mahmut ABA, Bora FİDANGÜL ve Sayim SARI’nın seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

18 - KARAR NO: 73 =  3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde İlçemiz Feslikan Yaylasında düzenlenecek olan “Konyaaltı Belediyesi 26. Uluslararası Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri” organizasyonu ve etkinliklerinin ortaklaşa yürütülmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca Belediyemiz ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Cem KOTAN’a yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

19 - KARAR NO: 74 =  Hurma Mahallesi 8802 Ada 2 Nolu Parsel Ve Sarısu Mahallesi 21757 Ada 4 ve 5 Nolu Parsellerin Bir Kısmı (Yol Ve Park Alanı) için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 
İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

20 - KARAR NO: 75 =  5393 sayılı Belediye Kanununun 15.  maddesi, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7.  maddesinin birinci fıkrası ile 2024 yılı Bütçe Kararnamemizin 13. maddesi uyarınca; Belediyemize ait yukarıda Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bulunan banka hesaplarımızın kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve  kamu hizmetlerine tahsis edilen banka mevduatlarının haciz edilememesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

21 - KARAR NO: 76 =  Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin bazı gelir kalemleri, ücretlerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için 2024 Yılı Gelir Tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü gelir kalemlerinden bazı ücretlerin güncellemesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.


2.05.2024 Mayıs Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/05/2024 Tarihli

Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Cem KOTAN, Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU, Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin hazır bulunduğu, görülerek, toplantıya geçildi.

Belediyemiz Meclisinin 09/04/2024 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

1-     KARAR NO: 41 = Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 63., 64. ve 65. sokaklardan gerçek/tüzel kişilerin yedek akaryakıt boru hattı geçişi sağlayabilmeleri için 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2-     KARAR NO: 42 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 01.11.2019 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve 06.02.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliklerinde görev dağılımı nedeniyle yapılan revizyonun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca; gündeme alınarak gündemin 13. Maddesi olarak görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-     KARAR NO: 43 = Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle reddedilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri; Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI ve Cansu GÜLER NALBANTOĞLU,  MHP grubundan Meclis Üyeleri; Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin ret oylarına karşın, CHP grubundan Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR EFE, Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, ve Belediye Başkanı Cem KOTAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

4-     KARAR NO: 44 = 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-     KARAR NO: 45 = 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince; Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 4.derece Kimyager kadrosunun görev ihtiyacı nedeniyle 3.derece Çözümleyici kadrosu olarak ihdas edilmesi gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-     KARAR NO: 46 = 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Cem KOTAN’a yetki verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-     KARAR NO: 47 = Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi 20464 ada 20 parselde (eski 1657 parsel) bulunan mevcut fırının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca 10 yıl süreye kadar kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-     KARAR NO: 48 = Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde, belediyenin organ üyesi olarak tescil edilirken belediye adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisinin belirlenmesinde ve yine belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin’’ Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek üzere Belediye Başkanı Cem KOTAN’a yetki verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-     KARAR NO: 49 = Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2023 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 50 = Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin bazı gelir kalemleri, ücretlerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için 2024 Yılı Gelir Tarifesinin güncellemesini görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

HAZİRUN: 2. OTURUM: Belediye Başkanı Cem KOTAN, Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU, Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin hazır bulunduğu, görülerek, toplantıya geçildi.

11- KARAR NO: 51 = İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 22 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12- KARAR NO: 52 = Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 63., 64. ve 65. sokaklardan gerçek/tüzel kişilerin yedek akaryakıt boru hattı geçişi sağlayabilmeleri için 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri; Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI ve Cansu GÜLER NALBANTOĞLU,  MHP grubundan Meclis Üyeleri; Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin çekimser oylarına karşın, CHP grubundan Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR EFE, Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, ve Belediye Başkanı Cem KOTAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

13- KARAR NO: 53 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 01.11.2019 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve 06.02.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliklerinde görev dağılımı nedeniyle yapılan revizyonun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14- KARAR NO: 54 = Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2023 Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri; Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI ve Cansu GÜLER NALBANTOĞLU,  MHP grubundan Meclis Üyeleri; Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin çekimser oylarına karşın, CHP grubundan Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Hanife ALDEMİR EFE, Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, ve Belediye Başkanı Cem KOTAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 
İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

15- KARAR NO: 55 = Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin bazı gelir kalemleri, ücretlerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için 2024 Yılı Gelir Tarifesinin güncellemesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

9.04.2024 Nisan Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 09/04/2024 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Cem KOTAN, Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU, Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyesi; Hanife ALDEMİR EFE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

Belediyemiz Meclisinin 01/03/2024 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

1-     KARAR NO: 31 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, iki yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Veysel AKYAR, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ozan DEMİR; Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi Evrim İŞERİ, Meclis Üyesi Ali Meriç KİRAZ, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Hanife ALDEMİR EFE ve Meclis Üyesi Mahmut ABA seçildiler.

2-     KARAR NO: 32 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Özlem ŞAHİN, Meclis Üyesi Eren DOĞANYİĞİT ve Meclis Üyesi Ali Meriç KİRAZ encümen üyeliğine seçildiler.

3-     KARAR NO: 33 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyelerinden Ozan DEMİR, Nurten ERENLER, Servet TAŞLIK, Hanife ALDEMİR EFE ve Murat SEVİNÇ; İmar Komisyonuna Meclis Üyelerinden Deniz Fırat BUDAK, Hasan KİRAZ, Cafer SIĞIRTMAÇ, Veysi AKGÜL, Özkan AVCIOĞLU toplantıya katılanların oy birliği ile seçildiler.

4-     KARAR NO: 34 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, 5’şer üyeden oluşan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonunun oluşturulması; oy birliği ile kabul edildi ve üye seçimleri yapıldı.

 

Eğitim İşleri Komisyonuna; Gülşen SÖNMEZ, Ali Meriç KİRAZ, Evrim İŞERİ, Özlem ŞAHİN ve Serhat ÇİFTÇİ toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Turizm Komisyonuna; Servet TAŞLIK, Bora FİDANGÜL, Mahmut ABA, Murat CİHANTİMUR ve Sayim SARI toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

 

Tarım İşleri Komisyonuna; Ozan DEMİR, İbrahim ÇOBAN, Nurten ERENLER, Hanife ALDEMİR EFE ve Sayim SARI  toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Levent YİĞİTER, Hür Diren DAĞ, Mahmut ABA, Bora FİDANGÜL ve Gökhan SERT toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Engelsiz Yaşam Komisyonuna; Gülşen SÖNMEZ, Özlem ŞAHİN, Nurten ERENLER, İbrahim ÇOBAN ve Ramazan ŞENOĞLU toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Gençlik ve Spor Komisyonuna; Evrim İŞERİ, Veysi AKGÜL, Hasan AKKOYUN, Ozan DEMİR ve Gökhan SERT toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna; Veysi AKGÜL, Özlem ŞAHİN, Eren DOĞANYİĞİT, Levent YİĞİTER ve Ramazan ŞENOĞLU toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Kültür ve Sanat Komisyonuna; Evrim İŞERİ, Gülşen SÖNMEZ, Cafer SIĞIRTMAÇ, Nurten ERENLER ve Cansu Güler NALBANTOĞLU toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

İsim Verme Komisyonuna; Murat CİHANTİMUR, Hanife ALDEMİR EFE, Gülşen SÖNMEZ, Mahmut ABA ve Serhat ÇİFTÇİ toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Hukuk Komisyonuna; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Eren DOĞANYİĞİT, Servet TAŞLIK, Gülşen SÖNMEZ ve  Murat SEVİNÇ toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonuna; Özlem ŞAHİN, Gülşen SÖNMEZ, Evrim İŞERİ, Müge GEZGİNCİ ÜNSAL ve Cansu Güler NALBANTOĞLU toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

 

5-     KARAR NO: 35 = 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Meclisinde görev yapmak üzere asil üye olarak Meclis Üyelerinden; Ahmet AYDIN, Hasan KİRAZ ve Veysel AKYAR yedek üyeliklere Meclis Üyelerinden; Ali Meriç KİRAZ, Servet TAŞLIK seçildiler.

 

 

6-     KARAR NO: 36 = 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. ve 11. maddeleri ile Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. ve 13. maddeleri uyarınca; Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, asil üyeliklere Meclis Üyeleri; Cafer SIĞIRTMAÇ, Murat CİHANTİMUR ve Mahmut ABA, yedek üyeliklere Meclis Üyeleri; Levent YİĞİTER ve Evrim İŞERİ seçildiler.

7-     KARAR NO: 37 = Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğünün 13. maddesi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, asil üyeliklere Meclis Üyeleri; Osman SERT, Bora FİDANGÜL ve İbrahim ÇOBAN, yedek üyeliklere Meclis Üyeleri; Murat CİHANTİMUR  ve Eren DOĞANYİĞİT oy birliği ile seçildiler.

8-     KARAR NO: 38 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Cem KOTAN’a İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 86.000.000,00.-TL.(SeksenaltımilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

HAZİRUN: 2. OTURUM: Belediye Başkanı Cem KOTAN, Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU, Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyesi; Hanife ALDEMİR EFE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

9-     KARAR NO: 39 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2023 yılı faaliyet raporu; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri; Özkan AVCIOĞLU, Gökhan SERT, Murat SEVİNÇ, Sayim SARI, Cansu GÜLER NALBANTOĞLU,  MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Ramazan ŞENOĞLU ve Serhat ÇİFTCİ’nin çekimser oylarına karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür DİREN DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Veysi AKGÜL, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN, Deniz Fırat BUDAK, Ali Meriç KİRAZ, Eren DOĞANYİĞİT, Mahmut ABA, Evrim İŞERİ, Servet TAŞLIK, Cafer SIĞIRTMAÇ, Bora FİDANGÜL, Gülşen SÖNMEZ, Murat CİHANTİMUR, İbrahim ÇOBAN, Levent YİĞİTER, Veysel AKYAR, Ozan DEMİR, ve Belediye Başkanı Cem KOTAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10-           KARAR NO: 40 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Cem KOTAN’a İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 86.000.000,00.-TL.(SeksenaltımilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

1.03.2024 Mart Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/03/2024 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN,  Özgür ERDOĞAN, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN ve Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU’nun hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Ali POLAT, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

Belediyemiz Meclisinin 01/02/2024 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. KARAR NO: 21 = Belediyemiz ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT)  arasında; Bölgemizde ve Ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında ortak hareket kabiliyeti sağlamak, ortaklaşa her türlü eğitim, seminer ve tatbikatlar düzenlemek, afet farkındalığı oluşturmak amacıyla ilkyardım, bilim ve spor konularında etkinlikler, sergiler, açık oturumlar, dinletiler, slayt, film gösterimi düzenlemesi faaliyetlerine yönelik olarak ortak Yerel/AB projelerini hazırlamak ve gerçekleştirebilmek için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Şahin ASLAN'a yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 22 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 02/11/2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen Afet İşleri Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 23 = 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye Norm Kadromuzun Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan, 1. Derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun görev ihtiyacı nedeniyle 3. Derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu olarak ihdas edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 24 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 70.000.000,00.-TL.(YetmişmilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.


   
 5. KARAR NO: 25 = Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi, 9934 ada 3 parselin imar planında “Emniyet Tesis Alanı”, “Polis Karakolu” olarak ayrıldığı, taşınmazın tapu kaydında vatandaş adına kayıtlı olduğunun tespit edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün bahse konu taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmadığı, kamulaştırılmasının düşünülmediği, söz konusu taşınmaz ile ilgili hukuki yönden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılarak imar planlarında serbest bırakılması ve gerekli imar planı  değişikliği yapılmasına yönelik talebin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 26 = Antalya İli Konyaaltı ilçesi, Geyikbayırı Mahallesi, 180 ada 3 parselde bulunan “PTT Alanı” kararının kaldırılmasına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin 04.03.2022 tarih ve E:2021/1272 K:2022/485 sayılı kararının uygulanması, alanın kamusal hizmet alanı fonksiyonunun devam ettirilerek “PTT Alanı” ibaresinin kaldırılmasına yönelik talebin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 27 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, 179 ada, 1 parselde Antalya 2. İdare Mahkemesinin 18/12/2023 tarih E.2023/1207, K.2023/1696 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 28 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 9964 ada, 2 parselde Antalya 1. İdare Mahkemesinin 26.10.2023 tarih ve E.2023/1213, K.2023/1746 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 29 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(95. Grup)

 

HAZİRUN: 2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT,  Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN,  Özgür ERDOĞAN, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN ve Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU’nun hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Ali POLAT, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 1. KARAR NO: 30 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 70.000.000,00.-TL.(YetmişmilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ ve Mahmut AHI’nın  çekimser oylarına karşın, MHP gurubundan Sadullah COŞKUN ve Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Mustafa ÇOLAK’ın, Demokrat Parti grubundan Hasan HÜSEYİN ATAŞOĞLU’nun ve CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla (19 Kabul, 2 Çekimser) toplantıya katılanların oy çokluğuyla (meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile) kabul edilmiştir.

1.02.2024 Şubat Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/02/2024 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ(4. Madde görüşülürken katıldı), Kazım BUYRUK ve  Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

Belediyemiz Meclisinin 04/01/2024 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO: 13 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (94. Grup)


           İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 14 = Hasan GÖNENÇ’in hisseli malik olduğu Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 02 parsel sayılı taşınmazdaki hisselerinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209657 sayılı dosyasındaki meblağın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı  Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesi gereğince ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla belediyemiz lehine devir ve teslim edilmesine yönelik uzlaşma talebinin İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonundan, geldiği şekliyle red edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

           İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 15 = Hasan GÖNENÇ’in hisseli malik olduğu Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209654 sayılı dosyasındaki meblağın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı  Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesi gereğince ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla belediyemiz lehine devir ve teslim edilmesine yönelik uzlaşma talebinin İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonundan, geldiği şekliyle red edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

           İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 16 = SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerince Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6479 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hisselerinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42598 sayılı dosyasındaki meblağın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı  Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesi gereğince ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla belediyemiz lehine devir ve teslim edilmesine yönelik uzlaşma talebinin İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonundan, geldiği şekliyle red edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO: 17 = SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerince Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6480 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hisselerinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42600 sayılı dosyasındaki meblağın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı  Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesi gereğince ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla belediyemiz lehine devir ve teslim edilmesine yönelik uzlaşma talebinin İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonundan, geldiği şekliyle red edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 

           İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 18 = 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 fıkrası  uyarınca; Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 19 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 131.000.000,00.-TL.(Yüzotuzbirmilyon)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. OTURUM: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ(4. Madde görüşülürken katıldı), Kazım BUYRUK ve  Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. KARAR NO: 20 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 131.000.000,00.-TL.(Yüzotuzbirmilyon)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonunda toplam 5 üyeden 3’ünün hazır bulunması Raporda Komisyon Başkan V. Ali Kemal KURTOĞLU’nun Kabul, Sözcü Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU Çekimser ve Üye Mahmut AHI’nın Red oyu ile karar alınamaması nedeniyle Müdürlükten geldiği şekliyle oylamaya sunuldu; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, MHP gurubundan Sadullah COŞKUN ve Kazım BUYRUK’un red oyuna karşın İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özgür ERDOĞAN İlter AYDIN, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile yasada öngörülen yeter oyunu alamadığı için karar alınamamıştır.

 

           İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 

4.01.2024 Ocak Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/01/2024 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ*(2. Oturuma katılmadı), Şevket KORKUT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY,  Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN,  Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU,  Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU*(2. Oturuma katılmadı),  Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI,  Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN.’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT,  Hasan AKKOYUN, Nail AVCI, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.           

Belediyemiz Meclisinin 01/12/2023  tarihli Aralık ayı  toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO: 01 = İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Hayatpark içerisinde bulunan ormancılık uygulamaları tanıtım eğitim tesis alanı ve eklentileri ile bahçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya uygun göreceği bir bağlı kurumuna otizm eğitim alanı olarak kullanması amacıyla 2 yıl süreyle işbirliği protokolü düzenlenip düzenlenmeyeceği, protokol düzenlenmesi halinde protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanımız Semih ESEN ile Başkan Yardımcımız Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifinin gündemin 12. maddesi olarak görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 02 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Denetim Komisyonu Üyeliği seçiminde Meclis Üyeleri; Ayhan Adnan ABAY 20 oy, Hasan KİRAZ 20 oy, Yüksel DOY 18 oy, Nurten ERENLER 19 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 20 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmişlerdir.
 3. KARAR NO: 03 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (93. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.


   
 4. KARAR NO: 04 = Mülkiyeti Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:231 (Liman Mahallesi 21828 ada 1 parsel) adresinde bulunan mevcut yapının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (e) fıkrası uyarınca 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK ve Mahmut AHI’ın çekimser oylarına karşın,  MHP   gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ ile CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY,  Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN,  Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU,  Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 05 = Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2024 yılında Belediyemizde 106 adet geçici işçinin 106x12=1272 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 06 = 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi hükmü gereğince Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen İstatistikçi İlyas Korhan ÖZDEMİR, Makine Teknikeri Sedef DEVECİ YANIKOĞLU, İnşaat Teknikeri Memiş Utku DURU, Peyzaj Mimarı Arife OĞUZ, Ziraat Mühendisi Musa MERT ve Çevre Mühendisi Melike YILMAZ’ın 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2024 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 07 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2024 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01.01.2024 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO : 08 = 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) bendi ile ek fıkrası  uyarınca Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

    2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY,  Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN,  Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU,  Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI,  Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN.’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT,  Hasan AKKOYUN, Nail AVCI, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ali Kemal KURTOĞLU, Mustafa TAŞBAŞ, Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. KARAR NO : 09 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(94. Grup) 
 2. KARAR NO : 10 = İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Hayatpark içerisinde bulunan ormancılık uygulamaları tanıtım eğitim tesis alanı ve eklentileri ile bahçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya uygun göreceği bir bağlı kurumuna otizm eğitim alanı olarak kullanılması amacıyla 2 yıl süreyle işbirliği protokolü düzenlenmesi ayrıca protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanı Semih ESEN ile Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO : 11 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2024 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile Belediyemizde münhal bulunan Eğitmen, Tabip, Psikolog, Fizyoterapist, Veteriner Sağlık Teknikeri, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere 01.01.2024 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarları Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.


   
 4. KARAR NO : 12 = Belediyemizce, 2024 yılı içerisinde Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2023 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden 298.228.063,54.-TL payın binde yedisi olan 2.087.596,44.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

1.12.2023 Aralık Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/12/2023 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ (*2. Oturuma katılmadı), Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Mustafa TAŞBAŞ, Hayri KÖSE ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT,  Erkan ÖZTUNÇ, Ali Kemal KURTOĞLU ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

           

Belediyemiz Meclisinin 02/11/2023  tarihli Kasım ayı  toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO:143 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (92. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO:144 = Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İlçemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, İlçemizin muhtelif noktalarında bulunan parklarda Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne muvafakat verilmesinin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK ve Mahmut AHI ile MHP   gurubundan Meclis Üyeleri Hayri KÖSE ve Sadullah COŞKUN’un red oylarına karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa TAŞBAŞ ile CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.


   
 3. KARAR NO:145 = Belediye Meclisimizin 05/08/2021 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği revizyonu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO:146 = 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2023 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO:147 = Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kaynak sularından 'Kaynak Suyu Harcı' alınması gerektiğinden, 2024 yılı gelir tarifemizde ilgili düzenleme yapılmış olup,  Belediye Gelirleri Kanunu'nun 63. maddesine göre kaynak suyu kaplarında kullanılacak olan özel işaretin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

    2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Mustafa TAŞBAŞ, Hayri KÖSE ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT,  Erkan ÖZTUNÇ, Ali Kemal KURTOĞLU ve Kazım BUYRUK ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 1. KARAR NO:148 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 02 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209657 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik vatandaşımızın uzlaşma talebinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO:149 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209654 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik vatandaşımızın uzlaşma talebinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO:150 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6479 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42598 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine ve dosyanın kapatılması karşılığında, taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerinin uzlaşma taleplerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO:151 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6480 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42600 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine ve dosyanın kapatılması karşılığında, taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerinin uzlaşma taleplerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO:152 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(93. Grup)
 6. KARAR NO:153 = 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2023 yılı ek bütçesine ilişkin 01/12/2023 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Bütçe Kararnamesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ve Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları 4’üncü üç aylık dönem itibariyle toplamları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 7. KARAR NO:154 = Belediye Gelirleri Kanunu'nun 63. maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kaynak sularından 'Kaynak Suyu Harcı' alınabilmesi  için kaynak suyu kaplarında kullanılacak olan özel işaretin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle “KS07” olması; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu lütfen tıklayınız.

   

2.11.2023 Kasım Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/11/2023 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN.’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ali Kemal KURTOĞLU, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

                       

Belediyemiz Meclisinin 05/10/2023 ve 10/10/2023 tarihli Ekim ayı  toplantısının 1. ve 2. Birleşimine ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO:137 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (91. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO:138 = 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin temini amacıyla, mevcut Müdürlüklere ilave olarak Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması ve kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin Kadro İhdas Cetveli; görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO:139 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Afet İşleri  Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.


2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN.’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ali Kemal KURTOĞLU, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.
 

 1. KARAR NO:140 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(92. Grup)
 1. KARAR NO:141 = 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin temini amacıyla, mevcut Müdürlüklere ilave olarak Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması ve kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin Kadro İhdas Cetveli; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO:142 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Afet İşleri  Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

5.10.2023 -11.10.2023 Tarihli Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/10/2023 ve 10/10/2023 Tarihli

Ekim Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: 1. Birleşim; Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Hayri KÖSE, Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu; Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Özgür ERDOĞAN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı, 2.Birleşim; Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR (Gündemin 3. Maddesinde katıldı), Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Hayri KÖSE, Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu; Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Yüksel DOY, Özgür ERDOĞAN, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa TAŞBAŞ ve Mustafa ÇOLAK’ın toplantıya katılmadığı, görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/09/2023 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 122= Gölgelik izni alınan yerlerde iklim koşullarının etkisini azaltmak, güvenlik zafiyetlerinin oluşmasını engellemek, görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca Konyaaltı Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih 49 sayılı kararıyla kabul edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih, 568 sayılı kararı ile onaylanan ve halen yürürlükte olan Plan notlarının 11. maddesinin güncellemesine yönelik hazırlanan Plan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmesini isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 3. KARAR NO: 123= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (90. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 124= Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6068 ada, 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1279, K:2022/404 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 125= Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Akkuyu Mahallesi, 338 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E:2021/1277, K:2022/486 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 2. KARAR NO: 126= Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Siteler Mahallesi, 4248 ada 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1484, K:2022/406 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 3. KARAR NO: 127= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 128= Belediye Başkanlığımızın 2024 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 129= Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 130= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(91. Grup)
 7. KARAR NO: 131= Konyaaltı Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Belediyemizce bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 132= Gölgelik izni alınan yerlerde iklim koşullarının etkisini azaltmak, güvenlik zafiyetlerinin oluşmasını engellemek, görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca Konyaaltı Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih 49 sayılı kararıyla kabul edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih, 568 sayılı kararı ile onaylanan ve halen yürürlükte olan Plan notlarının 11. maddesinin güncellemesine yönelik hazırlanan Plan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmek üzere;  İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 133= Belediye Başkanlığımızın 2024 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 10. KARAR NO: 134= Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/10/2023 tarihli raporu, Belediyemizin 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 2024 yılı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırılması, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları ve K1, K2 Kadro Cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 11. KARAR NO: 135= Konyaaltı Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Belediyemizce bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlere ödenecek ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 12. KARAR NO: 136= Gölgelik izni alınan yerlerde iklim koşullarının etkisini azaltmak, güvenlik zafiyetlerinin oluşmasını engellemek, görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca Konyaaltı Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih 49 sayılı kararıyla kabul edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih, 568 sayılı kararı ile onaylanan ve halen yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 11. maddesine ilişkin değişiklik İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

1.09.2023 Eylül Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/09/2023 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ,  İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Mahmut AHI ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Mahmut AHI ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

Belediyemiz Meclisinin 03/08/2023 tarihli Ağustos ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO:111 = Belediyemize bağlı kreşlerimizin 2023 Yılı Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ücret güncellemesi yapılmasının Belediye Meclisimizce görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin gündemin 11. Maddesi olarak gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:112 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye olarak seçilen Belediye Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ’ün meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, 2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna Meclis Üyesi Ali Kemal KURTOĞLU oy birliği ile seçildi.
 3. KARAR NO:113 = 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca, Fen İşleri  Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO:114 = Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 5. KARAR NO:115 = 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla münhal bulunan ve ihtiyaç duyulmayan Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetler sınıfındaki 1 adet 5. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak  yerine 3. derece Tekniker kadrosunun, Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki 1 adet 3. derece Tabip kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen  II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:116 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:117 = Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Siteler Mahallesi, 4248 ada 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1484, K:2022/406 sayılı kararının uygulanmasının   görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO:118 = Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Akkuyu Mahallesi, 338 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E:2021/1277, K:2022/486 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO:119 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6068 ada, 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1279, K:2022/404 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO:120 = Belediyemize bağlı kreşlerimizin 2023 Yılı Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ücret güncellemesi yapılmasının görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO:121 =Belediyemize bağlı kreşlerimizin 2023 Yılı Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ücret güncellemesi yapılarak, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

3.08.2023 Ağustos Ayı Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/08/2023 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Erkan ÖZTUNÇ, Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

                        2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Hacet KAVAK, Nail AVCI, Erkan ÖZTUNÇ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 

Belediyemiz Meclisinin 24/07/2023 tarihli Temmuz ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO:100 = Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizenin görüşülmesini isteyen Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin, gündemin 7. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO:101 = Belediyemiz mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan; Siteler Mahallesi 20957 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Liman Mahallesi 6857 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Öğretmenevleri Mahallesi 5673 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesi 4054 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Çakırlar Mahallesi 20488 ada 7 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Altınkum Mahallesi 3947 ada 1 parsel ve 3946 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Binası, Zümrüt Mahallesi 20410 ada 81 parselde bulunan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinin doğu kısmında yer alan Kapalı Araç Garajı, Çatıları üzerine yerleştirilerek Belediyemize gelir getirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin teminine yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması, işletilmesi ve süre sonunda Belediyemize devredilmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-e ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64/1’inci maddesi hükümlerine istinaden 20 (yıl) süreye kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve/veya kiraya verilmesi ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü teklifinin gündemin 8. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO:102 = İlçemize ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği, Belediyemizin 02.03.2023 gün 30 sayılı Meclis Kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.04.2023 gün 338 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Arazi yapılarının benzer olmasından dolayı plan eşitlik ilkesinin sağlanması gerekçesi ile “ekli haritada sınırları verilen Sarısu Mahallesi “Ticaret Alanı” tanımlı alanlarda imar planı ve/veya plan notları ile kazanılmış haklar saklı kalmak koşulu ile kat yüksekliklerini etkilemeyecek şekilde giriş kotu +3.50 metreye kadar verilebilir” hükmünün genişletilerek ekli haritadaki sınırları verilen alanda da uygulanması hususunun görüşülmesini isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin gündemin 9. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO:103 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir. (89. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO:104 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerine ait ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:105 = 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:106 = Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Konyaaltı Belediye Başkanlığımız arasında akdedilen Konyaaltı Kuluçka Merkezi başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesi kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği güçlendirilmesi ve yol planı oluşturulması çerçevesinde taraflar arasında, Teknoloji transfer ve girişimcilik faaliyetleri konusunda deneyim ve yetkinlik paylaşımı, üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaca yönelik akademik ve sektörel eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, deneyim ve tecrübe aktarımı, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin arttırılması amacıyla, Belediyemiz ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent arasında 10 (on) yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanımız Semih ESEN ile Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO:107 = Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddeleri hükümlerine istinaden revize edilen Yönetmelik Taslağı’nı görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO:108 = Belediyemiz mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan; Siteler Mahallesi 20957 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Liman Mahallesi 6857 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Öğretmenevleri Mahallesi 5673 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesi 4054 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Çakırlar Mahallesi 20488 ada 7 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Altınkum Mahallesi 3947 ada 1 parsel ve 3946 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Binası, Zümrüt Mahallesi 20410 ada 81 parselde bulunan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinin doğu kısmında yer alan Kapalı Araç Garajı, Çatıları üzerine yerleştirilerek Belediyemize gelir getirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin teminine yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması, işletilmesi ve süre sonunda Belediyemize devredilmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-e ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64/1’inci maddesi hükümlerine istinaden 20 (yıl) süreye kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve/veya kiraya verilmesi ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO:109 = İlçemize ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği, Belediyemizin 02.03.2023 gün 30 sayılı Meclis Kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.04.2023 gün 338 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Arazi yapılarının benzer olmasından dolayı plan eşitlik ilkesinin sağlanması gerekçesi ile “ekli haritada sınırları verilen Sarısu Mahallesi “Ticaret Alanı” tanımlı alanlarda imar planı ve/veya plan notları ile kazanılmış haklar saklı kalmak koşulu ile kat yüksekliklerini etkilemeyecek şekilde giriş kotu +3.50 metreye kadar verilebilir” hükmünün genişletilerek ekli haritadaki sınırları verilen alanda da uygulanması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO:110 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerine ait ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

24.07.2023 Temmuz Ayı Olağanüstü Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 24/07/2023 Tarihli

Temmuz Ayı Olağanüstü Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ (2. Oturumda katıldı) Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK,  Mahmut AHI,  Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu görülerek toplantıya geçildi.  

 1. Belediyemiz Meclisinin 06/07/2023 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:98 = Belediyemizce bu yıl 25 incisi düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerine katılacak sporcular ile hakem, cazgır, davulcu vb. geleneksel görevlilere verilecek ödül/ücret miktarlarının belirlenmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 99 = Belediyemizce bu yıl 25 incisi düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerine bireysel yahut gruplar/takımlar halinde katılacak sporcular ile hakem ve cazgır, davulcu vs. gibi geleneksel görevlilerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi gereğince ve Ata Sporumuz Yağlı Güreş’in yaşatılması, desteklenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması için Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna ekli listede belirtildiği şekliyle ödüllendirilmeleri ayrıca dereceye giren sporcuların Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2023 yılında yapılacak Geleneksel Güreşler için açıklanan ödül listesinde belirtilen tutarlar ile ödüllendirilmeleri; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

6.07.2023 Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/07/2023 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK (2. oturuma katılmadı) ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu görülerek toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 09/06/2023 tarihli Haziran ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:84 = Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Konyaaltı Belediyesi ortaklığı ile “Tahtacı Alevileri Somut Olmayan Kültürel Miras Sanal Müzesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulması ve proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalanması, sunulan projeye ilişkin kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalanması, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarılması, bu hesaptan harcama yapılması ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 85 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Doyran Mevkii 200902880 ruhsat numaralı alanda Ruhsat Sahibi BATI EGE MERMER SAN. VE TİC.A.Ş. ile koordinatları belirlenecek alanlardaki pasa değerlendirme kapsamında ilçemizdeki yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere pasaların kırma, öğütme, sevki ve Belediyemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere Rödövans Sözleşmesi yapmak için, birlikte veya ayrı ayrı, tek başına Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Şevket KORKUT ve Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin, gündemin 10. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 86 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir. (88. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 87 = Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve 2023 yılı bütçe ve ekli T-1 cetveli “237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel” de bulunmayan hizmet araçlarının alınması için  T-1 cetvelindeki gerekli değişikliğin yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 88 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerinin artan maliyetler ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 89 = 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubuna yükseltilmiş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 90 = Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması için yapımı tamamlanan Sarısu Mahallesi 153-154 Sokak kesişimindeki park alanı ile  Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi-1413 Sokak kesişimindeki park alanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendine göre isim verilmesini görüşmek üzere; İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 91 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; imar planındaki fonksiyonun değiştirilmesi, imar hakkı bulunan başka bir parselle takas edilmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarını görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir. (89. Grup)
 10. KARAR NO: 92 = Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Konyaaltı Belediyesi ortaklığı ile “Tahtacı Alevileri Somut Olmayan Kültürel Miras Sanal Müzesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulması ve proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalanması, sunulan projeye ilişkin kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalanması, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarılması, bu hesaptan harcama yapılması ve/veya bu işlemleri gerçekleştirmek üzere birlikte veya ayrı ayrı, tek başına Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 93 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Doyran Mevkii 200902880 ruhsat numaralı alanda Ruhsat Sahibi BATI EGE MERMER SAN. VE TİC.A.Ş. ile koordinatları belirlenecek alanlardaki pasa değerlendirme kapsamında ilçemizdeki yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere pasaların kırma, öğütme, sevki ve Belediyemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere Rödövans Sözleşmesi yapmak için, birlikte veya ayrı ayrı, tek başına Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Şevket KORKUT ve Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 94 = Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve 2023 yılı bütçe ve ekli T-1 cetveli “237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel” de bulunmayan hizmet araçlarının alınması için  T-1 cetvelinin güncellenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 13. KARAR NO: 95 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerinin artan maliyetler ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 14. KARAR NO: 96 = 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubuna yükseltilmiş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 15. KARAR NO: 97 = Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması için yapımı tamamlanan Sarısu Mahallesi 153-154 Sokak kesişimindeki park alanına “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma ÇEVİK” ve  Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi-1413 Sokak kesişimindeki park alanına “Abdal MUSA” isimlerinin verilerek; İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 

9.06.2023 Haziran Ayı Olağanüstü Meclisi Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 09/06/2023 Tarihli

Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI,  Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu görülerek toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/06/2023 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:82 = 2023 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü “İş Makineleri ve Diğer Ücret Tarifesi” başlığı altındaki ücretlerin güncellenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 83 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince “Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı” oyuncuları ve teknik heyetin ekli listede belirtildiği şekilde ödüllendirilmesi ve ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

1.06.2023 Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/06/2023 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Sadullah COŞKUN, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu görülerek toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2023 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:70 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasında "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir." hükmü uyarınca; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine verilecek ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun Belediye Meclisimizce görüşülmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğü teklifinin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 71 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 72 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Hurma mahallesi, 8795 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN’un red oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri  Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 2. KARAR NO: 73 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu mahallesi, 3795 ada 11 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN’un red oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri  Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ,  Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 3. KARAR NO : 74 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 07/07/2022 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 75 = Antalya ili, Konyaaltı ilçe sınırları içinde bulunan DSİ'ye ait servis yollarında meydana gelebilecek trafik kazalarına engel olmak amacıyla; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015/9 genelgeleri gereği zaruret arz etmesi halinde Belediye Meclisince "Servis yollarının kullanımı konusunda yetkilendirilmesi kararı" alınarak D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğünce değerlendirme yapılabileceğinden, DSİ'ye ait servis yollarının kullanımı konusunda protokol düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Şevket KORKUT’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO:76 = İlçemiz sınırları içinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine tedavi amacıyla gelen özellikle çocuk hastalarımız başta olmak üzere hasta ile hasta yakınlarının tedavi ve takip sürecinde bakım, konaklama, eğitim vb. desteğin verilebilmesi amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Can Ağacı Sağlık ve Eğitim Vakfı (CANSEV) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi;  oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:77 = İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu kararı uyarınca; Gürsu Mahallesi 366 Sokak ile 348 Sokak üzerine pazaryeri kurulması Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 fıkrası uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:78 = İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın ve yerli/yabancı turist olarak İlçemizde konaklayan vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu kararı uyarınca; Gürsu Mahallesi 325 Sokağın 318 Sokak ile Akdeniz Bulvarı arasında kalan bölüme pazar yeri kurulması, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 79 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “İş Makinaları ve Ücret Tarifesi” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 80 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; imar planındaki fonksiyonun değiştirilmesi, imar hakkı bulunan başka bir parselle takas edilmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarını görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 81 = 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasında "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir." hükmü uyarınca; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine verilecek ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.05.2023 Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/05/2023 Tarihli

Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Sadullah COŞKUN, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 06/04/2023 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:58 = Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN, MHP gurubundan Kazım BUYRUK’un red oyuna karşın İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 59 = Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parselde bulunan “PTT Alanı”na yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin PTT Başmüdürlüğünün talebinin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmamış olması, ilgili kurumlardan alınan uygun kurum görüşleri ve yeterli karne grubuna (A Grubu) haiz şehir plancısı tarafından hazırlanan plan teklifini içerir dosyanın (imzalı plan paftası, plan notları, plan raporu) bulunmaması sebebiyle red edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 60 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 61 = İlimiz sınırları içinde yaşayan kadınlarımıza ve işsiz gençlerimize barista ve kahve sunum eğitimi vermek, devamında bu gençlere istihdam sağlamak amacı doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesine ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO : 62 = Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 63 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO:64 = İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO:65 = İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:66 = Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Siteler Mahallesi sınırları içerisinde, 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 67 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 68 = Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 9. KARAR NO: 69 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, söz konusu tahakkuk miktarının ödeme şekli taksit ibaresi kaldırılarak pesin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle güncellenmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

6.04.2023 Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/04/2023 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ* (gündemin 7. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı), Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Sadullah COŞKUN, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2. Oturuma Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, 2. oturuma geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/03/2023 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 37= Kahramanmaraş İli çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetine destek amacıyla belediyemizden görevlendirilen personele 1 (bir) bürüt asgari ücret tutarında ikramiye ödül verilmesinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 19. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 38= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 20. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 39= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı faaliyet raporu; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN’un, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis 2. Başkan V. Ali POLAT’ın kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. Denetim Komisyonu Raporu doğrultusunda; Konyaaltı Belediyesi’nin 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemleri hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.
 6. KARAR NO: 40= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR 26 oy, Meclis Üyesi Fatma DURMUŞ 24 oy ve Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ 24 oy alarak encümen üyeliğine seçildiler.
 7. KARAR NO: 41= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyeleri Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Demet GÜNDÜZ, Özlem ŞAHİN, Mustafa ÇOLAK ve Mahmut AHI, İmar Komisyonuna meclis üyeleri Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Şafak OTUZALTI, Mustafa ÇOLAK ve Durali KOLPAK; oy birliği ile seçildiler.
 8. KARAR NO: 42= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; 5’şer üyeden oluşan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonunun görevlerine devam etmeleri; oy birliği ile kabul edildi ve 5’er üyeden oluşan seçimler yapıldı.
 9. KARAR NO: 43= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 10. KARAR NO: 44= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 45= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince; Belediyemizde münhal bulunun Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 1 adet 1. dereceli Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak, ihtiyaç duyulan Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

    SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  1190

  T.H.S.

  Şehir Plancısı

  1

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  1

  1



   
 12. KARAR NO: 46= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8750

  T.H.S

  Tekniker

  5

  1

  8750

  T.H.S.

  Tekniker

  3

  1

  7555

  G.İ.H.

  Memur

  5

  1

  7825

  G.İ.H.

  V.H.K.İ.

  3

  1


   
 13. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 03/11/2022 tarih ve 139 sayılı kararı ile kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılan revizyon 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 48= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 49= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Arapsuyu Mahallesi 4.885,61 m² yüzölçümlü 21567 ada 6 parsel numaralı taşınmazda hisse bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 135,81 m²’lik hissenin Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve satın alma işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 50= İl Sağlık Müdürlüğünün talebi uyarınca; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İlçemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, talep edilen İlçemizin muhtelif noktalarında bulunan parklarda Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne muvafakat verilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 51= Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 52= İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 53= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 54= Kahramanmaraş İli çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetine destek amacıyla belediyemizden görevlendirilen personele 1 (bir) brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödül verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 55= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

757

G.İ.H

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

3

1

757

G.İ.H

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

1

 

 1. KARAR NO: 56= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Arapsuyu Mahallesi 4.885,61 m² yüzölçümlü 21567 ada 6 parsel numaralı taşınmazda hisse bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 135,81 m²’lik hissenin Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve satın alma işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO: 57= Kahramanmaraş İli çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetine destek amacıyla Belediyemizden görevlendirilen personele 1 (bir) brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödül verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

2.03.2023 Mart Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/03/2023 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ*(Gündemin 3. maddesi görüşülürken katıldı), Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Hasan AKKOYUN, Özgür ERDOĞAN, Bora FİDANGÜL, Erkan ÖZTUNÇ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/02/2023 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 28= Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliğiyle red edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 29= Hurma Mahallesi 8777 ada 14 parsel içerisinde Trafo Alanı planlanması ve 8777 ada 14 parselin batısı ile 8776 ada 03 parselin kuzeyinde yer alan Trafo Alanının ise Mezarlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliğiyle kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 30= İlçemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve bunlara ait Plan Hükümlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliğiyle kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 31= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 6. KARAR NO: 32= 2023 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 82.000.000,00.-TL(SeksenikimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verebilme yetkisi verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 7. KARAR NO: 33= Belediyemiz norm kadrolarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli statüsünde görev yapan personellerin 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesine istinaden kadroya atamalarının yapılması amacıyla ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilmesi dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8505

8505

8505

8505

8505

13500

8750

8750

8595

8595

8595

8595

6535

5935

5935

9880

9880

9880

9880

9880

9880

8424

8130

8155

8225

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

A.H.S

A.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

S.H.S

S.H.S

S.H.S

S.H.S

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mimar

Mimar

Mimar

Mimar

Mimar

Peyzaj Mimarı

Tekniker

Tekniker

Ekonomist

Ekonomist

Ekonomist

Ekonomist

Programcı

Avukat

Avukat

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Sağlık Teknikeri

Veteriner Hekim

Psikolog

Diyetisyen

1

2

3

7

9

10

3

4

7

9

10

1

2

8

3

5

7

8

7

2

3

3

4

5

7

9

10

4

3

8

7

5

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

8500

8505

13500

8750

8595

8595

6535

5935

9880 9880

9880

8424

8130

8155

8225

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

A.H.S

G.İ.H. G.İ.H.

G.İ.H.

S.H.S

S.H.S

S.H.S

S.H.S

Mühendis

Mimar

Peyzaj Mimarı

Tekniker

Ekonomist

Ekonomist

Programcı

Avukat

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Sağlık Teknikeri

Veteriner Hekim

Psikolog

Diyetisyen

5

5

5

7

5

6

5

5

5

6

7

7

5

5

5

12

7

1

3

2

4

1

3

1

3

5

1

1

1

1

 1. KARAR NO: 34= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8505

  T.H.

  Mimar

  5

  1

  8505

  T.H.

  Mimar

  3

  1


   
 2. KARAR NO: 35= Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine; ayrıca Belediyemiz ve Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği arasında işbirliği protokolü düzenlenmesine ve protokolü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e ve Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   
 3. KARAR NO: 36= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2.02.2023 Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/02/2023 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Bora FİDANGÜL, İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2023 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 20= İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve bunlara ait Plan Hükümlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 21= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 ve 03 parsellerin tevhid edilerek bir bütün olarak kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 22= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanununun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 23= Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesi ile aynı Kanunun 76. maddesindeki şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  9950

  G.İ.H.

  Zabıta Memuru

  4

  1

  9950

  G.İ.H.

  Zabıta Memuru

  3

  1

  9950

  G.İ.H.

  Zabıta Memuru

  4

  1

  9950

  G.İ.H.

  Zabıta Memuru

  3

  1


   
 6. KARAR NO: 24= 2023 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 82.000.000,00.-TL(SeksenikimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verebilme yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 25= Hurma Mahallesi 8777 ada 14 parsel içerisinde Trafo Alanı planlanması ve 8777 ada 14 parselin batısında yer alan Trafo Alanının ise Mezarlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 26= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 27= İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve bunlara ait Plan Hükümlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.01.2023 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/01/2023 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/12/2022 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 01= Denetim Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Nurten ERENLER 20 oy, Demet GÜNDÜZ 25 oy, Yüksel DOY 25 oy,  Ali POLAT 25 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 20 oy alarak seçildiler.
 3. KARAR NO: 02= Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma işleminin yapılarak bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 04= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 05= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2023 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 06= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen İstatistikçi İlyas Korhan ÖZDEMİR, Makine Teknikeri Sedef DEVECİ YANIKOĞLU, İnşaat Teknikeri Memiş Utku DURU, Peyzaj Mimarı Arife OĞUZ, Ziraat Mühendisi Musa MERT ve Çevre Mühendisi Melike YILMAZ’ın 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2023 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 07= Mülkiyeti Belediyemize ait 5323 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 9947 ada 7 numaralı parselde yapılacak binanın yapım ve inşa bedelinin tamamı Mete ÇETİNKAYA tarafından karşılanmak üzere Belediyemiz tarafından hazırlanan projesi ve ruhsatına uygun olarak “Kreş Binası” yapımı karşılığında binaya “Gazi Muhittin ÇETİNKAYA” isminin verilmesi ve Mete ÇETİNKAYA ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 08= Tasarrufu Belediyemize ait Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanı içerisindeki binanın 10 (on) yıl süre ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile ortak hizmet projesi kapsamında işbirliği protokolü yapılmasının uygun olduğuna, Belediyemiz ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce hazırlanacak olan işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 09= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2023 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 10= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 11= Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nden başlayarak Uncalı Mahallesi 1280 Sokağa kadar devam eden Portakal Caddesi isminin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan “Şehit Teğmen Abdulkadir Güler Caddesi” olarak değiştirilmesinin görüşülmek üzere; İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 12= Hurma Mahallesi sınırları içerisinde Liman Kavşağı kuzeydoğusunda bulunan yol, otopark, trafo ve park alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 13= Arapsuyu Mahallesi 9424 ada güneyindeki otopark alanı içerisinde trafo alanı planlamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 14= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 15= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2023 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile Belediyemizde münhal bulunan Avukat, Eğitmen, Kameraman, Tabip, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Fizyoterapist, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Hekim, Pedagog, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Tekniker, Programcı, Peyzaj Mimarı ve Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2023 tarihinde yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 17. KARAR NO: 16= Belediyemizce, 2023 yılı içerisinde Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2022 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden 159.906.520,70.-TL payın binde yedisi olan 1.119.345,64.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 18. KARAR NO: 17= Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nden başlayarak Uncalı Mahallesi 1280 Sokağa kadar devam eden Portakal Caddesi isminin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan “Şehit Teğmen Abdulkadir GÜLER Caddesi” olarak değiştirilmesi; İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 19. KARAR NO: 18= Hurma Mahallesi sınırları içerisinde Liman Kavşağı kuzeydoğusunda bulunan yol, otopark, trafo ve park alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 20. KARAR NO: 19= Arapsuyu Mahallesi 9424 ada güneyindeki otopark alanı içerisinde trafo alanı planlamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

1.12.2022 Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/12/2022 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ* (2. oturuma katılmadı), Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ* (Gündemin 9. maddesi görüşülürken katıldı), Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/11/2022 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. İdaremizin, 2021 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2021 Yılı Denetim Raporu” hakkında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.
 3. KARAR NO: 147= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma bedelinin ve güncel piyasa rayiç bedelinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 148= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hisseye yönelik Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/210 esas nolu dosyasıyla ve Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/380 esas nolu dosyasıyla açılan bağıştan rücu ve Belediyemiz adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine ilişkin davaların Belediyemizce kabul edilmesine yönelik uzlaşma talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle, rücu koşullarının oluşmadığı nedeniyle ret edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 5. KARAR NO: 149= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

   KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  7555

  7555

  9412

  G.İ.H.

  G.İ.H.

  Y.H.S.

  Memur

  Memur

  Bakıcı Anne

  5

  6

  9

  1

  2

  1

  9880

  9880

  8500

  G.İ.H.

  G.İ.H.

  T.H.S.

  Eğitmen

  Eğitmen

  Mühendis

  5

  6

  9

  1

  2

  1


   
 6. KARAR NO: 150= 07-12 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 EBT (European Beach Team) Avrupa Finalleri’nin İlçemizde yapılabilmesi için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılıp yapılmayacağı, işbirliği yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca; Belediyemiz ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT’a tek tek ve ayrı ayrı olmak üzere yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 151= Avrupa Dayanışma Programı-ADP’nin; Avrupa Birliği Gönüllü Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Sertifikası ve Gönüllülük projeleri kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama yetkili yasal temsilci olarak, hibe veren kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün projelere başvurmaya ve projeler dâhilinde 600.000,00.-TL'ye kadar olan hibe sözleşmelerini imzalamaya ve sözleşme usul ve esasları dâhilinde projeleri yürütmek amacıyla birlikte veya ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 152= Çakırlar Mahallesi 21538 ada 01 parsel ile çevresi için yürütülecek planlama çalışmalarında kullanmak üzere Kurum görüşümüzü isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının görüş talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5551 sayılı yazısı ekinde bulunan “Teknik Değerlendirme Raporu”nda belirtilen hususların Belediyemizin görüşü olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 153= Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20433 ada 85 parsel, 20440 ada 01 parsel, 20441 ada 01 parsel, 20442 ada 10 parsel, 20442 ada 13 parsel, 20442 ada 14 parsel, 20442 ada 15 parsel, 20442 ada 16 parsel ve 20443 ada 01 parsel ile çevreleri için yürütülecek planlama çalışmalarında kullanmak üzere Kurum görüşümüzü isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının görüş talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5552 sayılı yazısı ekinde bulunan “Teknik Değerlendirme Raporu”nda belirtilen hususların Belediyemizin görüşü olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 154= 2023 Yılı Belediye Bütçemizin Gelir tarifemizde Fen İşleri Müdürlüğü gelirleri kaleminde olmayan mıcır ve kum ücretlerinin 2023 yılı gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 155= Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 156= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 ve 03 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 157= Çağlarca Mahallesi 179 ada 01 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2022/800E. 2022/1226 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin konunun incelenerek karara bağlanmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 158= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma işleminin yapılarak bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 159=2023 Yılı Belediye Bütçemizin Gelir tarifemizde Fen İşleri Müdürlüğü gelirleri kaleminde olmayan mıcır ve kum ücretlerinin 2023 yılı gelir tarifesine eklenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

   

  MICIR

  TL/KRS

  1

  1 Numara (05-12 mm

  110,00 TL

  2

  2 Numara (12-22 mm

  110,00 TL

  3

  3 Numara (22-32 mm

  110,00 TL

  4

  4 Numara (32-38 mm

  110,00 TL

   

  KUM

  TL/KRS

  5

  Sıva Kumu (0-2 mm) (ton)

  100,00 TL

  6

  Şap Kumu (0-5 mm) (ton)

  100,00 TL

  7

  Kaba Kum (0-3 mm) (ton)

  90,00 TL

  8

  Toprak (ton)

  30,00 TL

  9

  Stabilize (ton)

  25,00 TL

  10

  Hafriyat (ton)

  25,00 TL

  11

  Filler (ton)

  80,00 TL

  12

  Mil (ton)

  100,00 TL

İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

3.11.2022 Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/11/2022 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU tarafından Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri için yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ* (2. oturuma katılmadı), Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR* (2. oturuma katılmadı), Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 06/10/2022 ve 11/10/2022 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 138= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 139= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 140= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hissenin bağıştan rücu ve Belediye adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine yönelik açılan davaların Belediyemizce kabul edilip edilmemesinin görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 141= Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı; Hurma Mahallesi 4.405 m² yüzölçümlü 9972 ada 6 parsel ve Hurma Mahallesi 3.700 m² yüzölçümlü 9972 ada 7 parsellerin Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP grubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 142= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8505

  T.H.S.

   Memur

  11

  2

  8500

  T.H.S.

   Mühendis

  7

  2



   
 7. KARAR NO: 143= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  3

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  3

  1



   
 8. KARAR NO: 144= İlçemiz sınırları dahilinde PS (Parsel Ölçeğinde Kat Serbestisi) tanımlı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 145= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma bedelinin ve güncel piyasa rayiç bedelinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 146= İlçemiz sınırları dahilinde PS (Parsel Ölçeğinde Kat Serbestisi) tanımlı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişiklikleri; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   

6.10.2022 -11.10.2022 Tarihli Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/10/2022 ve 11/10/2022Tarihli

Ekim Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ *(Gündemin 3.maddesi görüşülürken toplantıya katıldı) Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu; Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/09/2022 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 119= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 120= 2022 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 121= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ ve Ayla DUYGULU’nun ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 122= Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince; Konyaaltı Belediyesi’nde görevli Devlet Memurlarının Disiplin Amirlerinin ve Disiplin Kurulunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulu Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 123= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 124= Mülkiyeti Belediyemize ait resmi kurum alanı olarak planlı toplam 7.500 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 8785 ada 3 parsel numaralı taşınmazın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi hükmü uyarınca ortak hizmet projesi ve işbirliği gerçekleştirilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarına 25 yıl süreye kadar tahsis edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında teminat gösterilmesine ya da ipotek tesis edilmesine ayrıca bunlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 125= Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 126= Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 127= Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için Belediyemizin %0,60 oranında ortağı bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı yapılması kararına hissemiz oranında katılınılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 128= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 129= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 130= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 131= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 132= Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 16. KARAR NO: 133= Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/10/2022 tarihli raporu, Belediyemizin 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 2023 yılı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırılması, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları ve K1, K2 Kadro Cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 17. KARAR NO: 134= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 yılı ek bütçesine ilişkin 10/10/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Bütçe Kararnamesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ve Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları 4’üncü üç aylık dönem itibariyle toplamları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 18. KARAR NO: 135= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 19. KARAR NO: 136= Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz.San. ve Tic.AŞ.’nin 3.000.000,00.-TL(üçmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermayesinin, şirket yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 30.000.000,00.-TL(otuzmilyonTürkLirası) nakit olarak sermaye artışı yapılması kararına, Belediyemizin %0,60 hissesi oranında sermaye artışı yaparak katılmasının uygun bulunduğuna ve sermaye artışı payımız olan 180.000,00.-TL ödemenin yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 20. KARAR NO: 137= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; su aboneliği bulunan abonelerden, abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 6,82.-TL (KDV Hariç), okulların 326,33.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 353,53.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 1.956,56.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 11,58.-TL (KDV Hariç), otellerin 1.024,05.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için tıklayınız.

2.09.2022 Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/09/2022 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkan V. Tuğba ERKE BOSTAN, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR* (2. oturuma katılmadı), Ali POLAT* (2. oturuma katılmadı), Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ* (gündemin 2. maddesi görüşülürken toplantıdan ayrıldı), Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 04/08/2022 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 112= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.'nin bilanço zararları nedeniyle şirket sermayesinin kaybolması ve şirket özvarlığının negatife düşmesi sebebiyle, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere müdürlük teklifinin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 113= İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dâhilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 114= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL ve Belediye Başkan V. Tuğba ERKE BOSTAN’ın kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 115= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kreş Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 116= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 117= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.’nin bilanço zararları nedeniyle şirket sermayesinin kaybolması ve şirket özvarlığının negatife düşmesi sebebiyle, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 118= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.’nin pandeminin yoğun yaşandığı, işyerinin kapalı kaldığı dönemde oluşan bilanço zararları nedeniyle, şirket sermayesinin kaybolması ve şirket özvarlığının negatife düşmesi sebebi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında sermayenin eş anlı olarak bilanço zararının tenzilatıyla azaltılarak 2.000.000,00.-TL(İkimilyonTürkLirası) sermaye artırımı yapılması ve artırılan sermaye tutarının en az 1/4’ünün peşin ödenmesine ve kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL ve Belediye Başkan V. Tuğba ERKE BOSTAN’ın kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

4.08.2022 Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/08/2022 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2.oturuma Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Demet GÜNDÜZ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK ve Mustafa TAŞBAŞ’ın katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 07/07/2022 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 98= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere; 15.06.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılında yayımladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere; net maaş tutarlarında yapılan düzenlemelerin görüşülmek üzere gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 99= Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan; Hurma Mahallesi toplam 8105 m² yüzölçümlü 9972 ada 5 parseldeki 8105 m²’lik tam hissenin, Hurma Mahallesi toplam 863 m² yüzölçümlü 8841 ada 1 parseldeki 506 m²’lik hissenin, Hurma Mahallesi toplam 2729 m² yüzölçümlü 9940 ada 12 parseldeki 1754,51 m²’lik hissenin ve Arapsuyu Mahallesi toplam 1000 m² yüzölçümlü 8959 ada 15 parseldeki 550 m²’lik hissenin Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP grubundan Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis Başkanı Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 100= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 101= 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 102= Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı Genelgesi uyarınca; İlçemizde plastik, kâğıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanların çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 103= 11-16 Eylül 2022 tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 104= Mülkiyeti Belediyemize ait Doyran Dağ Mahallesi 20512 ada 50 parselde bulunan binanın giriş katının, Antalya İli Merkez Doyran Beldesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ANTDOYDER)’ne bedelli tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde adı geçen dernek ve Belediyemiz arasında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 105= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 106= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere; 15.06.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılında yayımladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere; net maaş tutarlarında yapılan düzenlemelerin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 107= 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 12. KARAR NO: 108= Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı Genelgesi uyarınca; İlçemizde plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanların çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 13. KARAR NO: 109= 11-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 14. KARAR NO: 110= Mülkiyeti Belediyemize ait Doyran Dağ Mahallesi 20512 ada 50 parselde bulunan binanın giriş katının; Antalya İli Merkez Doyran Beldesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne (ANTDOYDER) 3 yıl süre ile ilk yıl kira bedeli olarak aylık 1.000,00-TL (BinTürklirası)+KDV, diğer yıllar kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE on iki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılması kaydıyla bedelli olarak tahsis edilmesine, ayrıca söz konusu dernek ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan iş birliği protokolünü imzalamak üzere Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 15. KARAR NO: 111= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere; 15.06.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılında yayımladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere net maaş tutarlarında yapılan düzenlemeler; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

7.07.2022 Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07/07/2022 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Ayhan Adnan ABAY, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/06/2022 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 83= Ülke genelinde vatandaşlarımızın alım güçlerinde ve refah seviyelerinde düşüş meydana gelmesi, yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle, İlçemizde yaşayan sakinlerimizin ekonomilerine katkı sağlamak adına kreş ücretlerinde yeniden değerlendirme yapılmasının görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 84= Belediyemizce bu yıl 24 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 85= 2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Konyaaltı Kuluçka Merkezi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına; proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetkili verilmesi görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 86= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 6. KARAR NO: 87= Belediyemiz ile Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Belediyesi arasında sosyal ve kültürel yakınlaşma, tarihi mirasa sahip çıkma, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir kalkınma, ortak lobi faaliyetleri vb. gibi konularda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisinin kurulmasına ve Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 88= Belediyemiz ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında yapılacak “Acil Yardım Hattı” protokolü ile Belediyemiz çalışanları ve Konyaaltı İlçesinde yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştıracak şekilde Federasyon bünyesindeki Acil Yardım Hattının uzmanlığından faydalanılması amacıyla işbirliği protokolü düzenlemek ve protokolü imzalamak üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 89= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  9410

  9410

  Y.H.S.

  Y.H.S.

  Hayvan Bakıcısı

  Hayvan Bakıcısı

  10

  10

  1

  1

  9880

  8595

  G.İ.H.

  T.H.S.

  Eğitmen

  Ekonomist

  6

  6

  1

  1


   
 9. KARAR NO: 90= Belediyemiz ile Kultur&Art Derneği arasında 08.06.2022 tarihinde imzalanan “Erasmus+Get Your Own Picture” Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında, 30.06.2022-04.07.2022 tarihleri arasında Detmold-Almanya’da düzenlenecek eğitim kursuna katılmak üzere Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’ın yurtdışı görevlendirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 91= Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının istişari görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen yönetmeliğinde yapılan revizyon; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 92= İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 93= Ülke genelinde vatandaşlarımızın alım güçlerinde ve refah seviyelerinde düşüş meydana gelmesi, yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle, İlçemizde yaşayan sakinlerimizin ekonomilerine katkı sağlamak adına kreş ücretlerinde yeniden değerlendirme yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 94= Belediyemizce bu yıl 24 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 95= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Konyaaltı Kuluçka Merkezi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına; proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 96= Ülke genelinde vatandaşlarımızın alım güçlerinde ve refah seviyelerinde düşüş meydana gelmesi, yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle, İlçemizde yaşayan sakinlerimizin ve Belediye çalışanlarımızın ekonomilerine katkı sağlamak adına kreş ücretlerinde güncelleme yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 16. KARAR NO: 97= Belediyemizce bu yıl 24 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerine bireysel yahut gruplar/takımlar halinde katılacak sporcu, hakem ve cazgır, davulcu vs. gibi geleneksel görevlilerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi gereğince ve Ata Sporumuz Yağlı Güreş’in yaşatılması, desteklenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması için Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna ekli listede belirtildiği şekliyle ödüllendirilmeleri ayrıca dereceye giren sporcuların Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2022 yılında yapılacak 1. Sınıf Güreşler için açıklanan ödül listesinde belirtilen tutarlar ile ödüllendirilmeleri; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

2.06.2022 Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/06/2022 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2022 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 65= İlçemiz Doyran Mahallesi, Sinan Değirmeni Mevkiinde planlama çalışmalarının yapılabilmesi için 5403 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 66= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 67= Belediyemiz ve Akdeniz Çocuk Üniversitesi arasında yapılacak protokol ile merkez bünyesinde eğitim alacak 6 ila 11 yaş arasındaki 10 öğrencinin Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca; Sosyal Hizmet Yardımı kapsamında eğitim ücreti ve yıllık kırtasiye giderlerinin karşılanması amacıyla protokol yapmak, yardım ve harcama yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 68= Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesi ile aynı Kanunun 76. maddesindeki şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8555

  T.H.

  Kimyager

  5

  1

  8555

  T.H.

  Kimyager

  3

  1

  8790

  T.H.

  Teknisyen

  10

  1

  8790

  T.H.

  Teknisyen

  3

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  3

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  3

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.

  Mühendis

  3

  1





   
 6. KARAR NO: 69= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 70= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere, 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.06.2022 tarihinden itibaren net maaş tutarlarında 500,00.-TL seyyanen artış uygulanmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 71= Asansör Periyodik Kontrol ücretinden; Asansör Periyodik Kontrol ücretinden ilgili idare payının azami %10'unu geçmeyecek şekilde belirlenmesi ve A tipi muayene kuruluşu ile protokol ve/veya ek protokol yapmaya, imzalamaya İmar ve Şehircilik Müdür V. Ali Ozan KİRAZ’a yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 72= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi tapulamasına kayıtlı Uncalı Mahallesi 20258, 20259 adalar ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 73= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi O25A13D3B paftasında yer alan 20186 ada batısında bulunan park alanı içerisinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 74= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 75= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 66= İlçemiz Doyran Mahallesi, Sinan Değirmeni Mevkiinde planlama çalışmalarının yapılabilmesi için 5403 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 77= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere, Belediye Meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden net ücret tavanını geçmemek üzere; 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine, 15.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net maaş tutarlarında seyyanen 500,00.-(beşyüz)TL artış uygulanması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 15. KARAR NO: 78= Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 23. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan asansörlerin muayene ücretlerinden, İlgili İdare Payının  %10 olması ve 18.12.2018 tarihinde A tipi muayene kuruluşu olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile 5 yıllık olarak yapılan protokole ek protokol ve/veya protokol yapmaya, imzalamaya İmar ve Şehircilik Müdür V. Ali Ozan KİRAZ’a yetki verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 16. KARAR NO: 79= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi tapulamasına kayıtlı Uncalı Mahallesi 20258, 20259 adalar ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 17. KARAR NO: 80= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi O25A13D3B paftasında yer alan 20186 ada batısında bulunan park alanı içerisinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 18. KARAR NO: 81= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 19. KARAR NO: 82= İlçemiz Doyran Mahallesi Sinan Değirmeni Mevkii’nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin ve özgün mimari yapısının korunması amacıyla planlama çalışmalarının yapılabilmesi için, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Koruma Kanununun 13. maddesi gereğince alanın tarım dışı amaçla kullanılabilmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   

 

5.05.2022 Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/05/2022 Tarihli

Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2022 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 55= Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile ret edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 56= İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri ve Ticaret Alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 57= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince rayiç bedelinin nakdi olarak ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 58= Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 59= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 60= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, yeniden düzenlenen Belediyemizin de yer aldığı C12 grubunun Memur Norm Kadro Sayısına ilişkin, I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli; oy birliği kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 61= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 62= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 63= Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 11. KARAR NO: 64= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 yılı ek bütçesine ilişkin 05/05/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ve Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

11124

G.İ.H.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ

1

1

1.04.2022 Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/04/2022 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/02/2022 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 46= İlçemizde yaşayan ve muhtaçlığı Sosyal Yardım Kurulu'nca tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını kendi tercih ettiklerini elektronik kartla alabilmeleri amacıyla; Belediyemiz ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü arasında 2 yıl süreyi aşmamak üzere banka kartının hazırlanması, bakiye yükleme, yenileme ve diğer iş ve işlemleri için iş birliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin; gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı faaliyet raporu; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri; Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 4. Denetim Komisyonu Raporu doğrultusunda; Konyaaltı Belediyesi’nin 01/01/2021 ile 31/12/2021 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemleri hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.
 5. KARAR NO: 48= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR, Meclis Üyesi Fatma DURMUŞ ve Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK encümen üyeliğine seçildiler.
 6. KARAR NO: 49= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyelerinden Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Demet GÜNDÜZ, Özlem ŞAHİN, Mustafa TAŞBAŞ ve Durali KOLPAK, İmar Komisyonuna meclis üyelerinden Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Şafak OTUZALTI, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Ayla DUYGULU; oy birliği ile seçildiler.
 7. KARAR NO: 50= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, 5’şer üyeden oluşan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonunun bir yıl süreyle görevlerine devam etmeleri; oy birliği ile kabul edildi ve 5’er üyeden oluşan seçimler yapıldı. Eğitim İşleri Komisyonuna; Nurten ERENLER, Erkan ÖZTUNÇ, Yüksel DOY, Hasan AKKOYUN ve Ayla DUYGULU, Turizm Komisyonuna; Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Özgür ERDOĞAN ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Tarım İşleri Komisyonuna; Nail AVCI, Hacet KAVAK, Ayhan Adnan ABAY, Şafak OTUZALTI ve Mahmut AHI, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Ali POLAT, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Demet GÜNDÜZ, Özlem ŞAHİN ve Ayla DUYGULU, Engelsiz Yaşam Komisyonuna; Hasan AKKOYUN, Fatma DURMUŞ, Hacet KAVAK, Nail AVCI ve Ayla DUYGULU, Gençlik ve Spor Komisyonuna; İlter AYDIN, Hasan AKKOYUN, Bora FİDANGÜL, Özgür ERDOĞAN ve Mahmut AHI, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna; Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Metin ALTUNBAŞ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Kültür ve Sanat Komisyonuna; Tuğba ERKE BOSTAN, Özlem ŞAHİN, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ ve Ruhi BEŞİKTAŞ, İsim Verme Komisyonuna; Tuğba ERKE BOSTAN, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Mahmut AHI, Hukuk Komisyonuna; Büşra ÖZDEMİR, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa TAŞBAŞ, Ayhan Adnan ABAY ve Durali KOLPAK, Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonuna; Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Nurten ERENLER, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Ayla DUYGULU seçildiler.
 8. KARAR NO: 51= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine başka bir yer verilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 9. KARAR NO: 52= İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri planlı alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 53= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince rayiç bedelinin nakdi olarak ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 54= İlçemizde yaşayan ve muhtaçlığı Sosyal Yardım Kurulu'nca tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını kendi tercih ettiklerini elektronik kartla alabilmeleri amacıyla; Belediyemiz ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü arasında 2 yıl süreyi aşmamak üzere banka kartının hazırlanması, bakiye yükleme, yenileme ve diğer iş ve işlemleri için iş birliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3.03.2022 Mart Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/03/2022 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Ali POLAT ve Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. (Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT ve Erkan ÖZTUNÇ, Durali KOLPAK ve Mustafa ÇOLAK’ın 2. oturuma katılmadığı görüldü)

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2022 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 28= Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifemizde Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan görüş üzerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için %36,73 oranına kadar arttırılabilmesinin mümkün olması sebebiyle ilgili gelir tarifemizde güncelleme yapılmasının görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 29= Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 30= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemize ait uygun nitelikte başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 5. KARAR NO: 31= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan G.İ.H. sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine G.İ.H. sınıfı 11163 unvan kodlu Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine dair hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

4335

G.İ.H.

Kütüphane Müdürü

1

1

11163

G.İ.H.

Tarımsal Hizmetler Müdürü

1

1

 

 1. KARAR NO: 32= Belediyemiz ile Yardım Et Mutlu Ol Derneği ve Hasta ve Engelliler İle Yakınları Hakları Derneği arasında yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 33= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 34= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 35= Arapsuyu Mahallesi 20236 ada 1 parsel, 4247 ada 1 parsel ve park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 36= Çakırlar Mahallesi 20497 ada 04 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 37= Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 38= Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 39= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemize ait uygun nitelikte başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 40= Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifemizde Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan görüş üzerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için %36,73 oranına kadar arttırılabilmesinin mümkün olması sebebiyle ilgili gelir tarifemizde güncelleme yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 41= Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulmasıyla oluşan ve yeniden yapılan görev dağılımı nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 11. KARAR NO: 42= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelik taslağı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 12. KARAR NO: 43= Arapsuyu Mahallesi 20236 ada 1 parsel, 4247 ada 1 parsel ve park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 13. KARAR NO: 44= Çakırlar Mahallesi 20497 ada 04 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 14. KARAR NO: 45= Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifemizde Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ilgili gelir tarifemizde güncelleme yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

3.02.2022 Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/02/2022 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK* (2.oturuma katılmadı), Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa ÇOLAK ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2022 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 20= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 21= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  6835

  G.İ.H.

  Şef

  6

  1

  6835

  G.İ.H.

  Şef

  3

  1

 4. KARAR NO: 22= Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 23= Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinin gelir tarifesi bölümünde yer alan Belediyemiz Bebek Parkının içerisinde bulunan bütçe içi işletmede satılmakta olan ürün fiyatlarında tedarikte meydana gelen artış nedeni ile fiyat güncellemesi yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 24= Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 25= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemize ait uygun nitelikte başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 26= Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 9. KARAR NO: 27= Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinin gelir tarifesi bölümünde yer alan Belediyemiz Bebek Parkının içerisinde bulunan bütçe içi işletmede satılmakta olan ekte listesi sunulan ürün fiyatlarında tedarikte ve piyasa şartlarında meydana gelen artış nedeni ile fiyat güncellemesi yapılması ve talep edilen yeni ürünlerinde satış listesine eklenmeleri Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

5.01.2022 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/01/2022 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ* (3. gündem maddesinde katıldı), Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Abdurrahman YILMAZ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.


 

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/12/2021 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 2. KARAR NO: 01= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlükle Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesine ilişkin müdürlük teklifinin; gündemin 16. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 3. KARAR NO: 02= 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonucunda; toplamda 25 oy kullanılmış, 1 oy geçersiz çıkmış, Meclis Üyeleri; Yüksel DOY 24 oy, Nurten ERENLER 23 oy, Ali POLAT 23 oy, Mustafa ÇOLAK 24 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 18 oy almıştır. Denetim Komisyonuna Meclis Üyeleri; Yüksel DOY, Nurten ERENLER, Ali POLAT, Mustafa ÇOLAK ve Ruhi BEŞİKTAŞ seçilmişlerdir.

 4. İdaremizin, 2020 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2020 Yılı Denetim Raporu” hakkında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.

 5. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılması, kamulaştırma bedellerinin ödenmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin tespit edilerek kamulaştırma işleminin yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

 6. KARAR NO: 04= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen ekli II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

II SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

7555

7820

7820

7825

7825

7950

7825

7555

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

V.H.K.İ.

V.H.K.İ.

Şoför

V.H.K.İ.

Memur

6

5

8

5

6

7

5

7

1

1

1

1

1

3

2

1

9880

9880

9880

9880

9880

8500

8500

8140

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.S.

T.H.S.

S.H.S.

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Mühendis

Mühendis

Biolog

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

3

2

1

 

 

 1. KARAR NO: 05= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan ekli III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III SAYILI DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

11110

G.İ.H.

Kreş Müdürü

3

1

11110

G.İ.H.

Kreş Müdürü

1

1

 

 

 1. KARAR NO: 06= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2022 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 2. KARAR NO: 07= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2022 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 3. KARAR NO: 08= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 4. KARAR NO: 09= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 5. KARAR NO: 10= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 20.000.000,00.-TL(YirmimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 6. KARAR NO: 11= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 7. KARAR NO: 12= Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 03 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 8. KARAR NO: 13= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 9. KARAR NO: 14= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 10. KARAR NO: 15= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile Belediyemizde münhal bulunan Avukat, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Çocuk Eğitimcisi, Kameraman, Tabip, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Fizyoterapist, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Hekim, Pedagog, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Tekniker, Programcı, Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

 11. KARAR NO: 16= Belediyemizce, 2022 yılı içerisinde Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2021 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 561.789,83.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

 12. KARAR NO: 17= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 20.000.000,00.-TL(YirmimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   

 13. KARAR NO: 18= Belediyemizin şirketi olan Feslikan Turizm A.Ş.'nin Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı Hacısekililer C Tipi Mesire Yeri ile ilgili projenin uygulamaya geçirilmesi, nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, 4.000.000,00.-TL(DörtmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermayesinin 7.000.000,00.-TL(YedimilyonTürkLirası)’ye nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarı olan 3.000.000,00.-TL(ÜçmilyonTürkLirası)’nin 1/4’ünün peşin ödenmesini kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   

 14. KARAR NO: 19= Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 03 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   


 

2.12.2021 Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/12/2021 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK (2.oturum katıldı), Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK (2.oturumda ayrıldı), Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Ali POLAT, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/11/2021 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 109= Belediyemiz genel iş ve yürütümü ile ilgili işlemlerini teftiş eden İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Mehmet GÖK tarafından düzenlenen 17.07.2019-30.08.2021 tarihleri arasını kapsar nitelikteki 30.08.2021 tarih ve 200/31 sayılı 211 maddeden oluşan denetim raporu hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesine ilişkin müdürlük teklifinin; gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 110= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların, hisseler yerine eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, rayiç değerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 1. KARAR NO: 111= İlçemiz Liman Mahallesinde İmar Planında park, yol ve yeşil alanda kalan Belediyemiz Tasarrufu altındaki 11 ila 16 noktaları arasındaki 173 m²'lik alanın Boru Hattı geçirilmek sureti ile irtifak hakkı/kullanma izni verilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında boru hattı geçirilmek üzere Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ile tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 112= 2021 yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kalemine 6.250.000,00.-TL ve 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellere Yapılacak Kıdem Tazminatları Ödemesi kalemine 350.000,00.-TL olmak üzere toplamda 6.600.000,00.-TL ödenek aktarılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 113= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince; Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

9412

 

 

9412

 

Y.H.S.

 

 

Y.H.S.

Bakıcı Anne

 

Bakıcı Anne

10

 

 

11

1

 

 

1

8595

 

 

8595

T.H.S.

 

 

T.H.S.

Ekonomist

 

 

Ekonomist

5

 

 

5

1

 

 

1

 1. KARAR NO: 114= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılması, kamulaştırma işleminin yapılarak taşınmazın rayiç değerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   
 2. KARAR NO: 115= 2021 yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kalemine 6.250.000,00.-TL ve 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellere Yapılacak Kıdem Tazminatları Ödemesi kalemine 350.000,00.-TL olmak üzere toplamda 6.600.000,00.-TL ödenek aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyesi Mustafa TAŞBAŞ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2.11.2021 Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/11/2021 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2021 ve 07/10/2021 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 102= Tasarrufu Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No: 24 adresinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline “Deniz DEMİRAL”ın isminin verilmesine ilişkin verilen önergenin; gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 103= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin yapılması ve rayiç bedelinin ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine eşdeğer bir taşınmaz ile takas edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 104= 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz sınırlarımızdaki değişiklik sebebiyle içkili yer bölge planının güncellenmesine ilişkin ekli haritada yer alan sınırlar göz önünde bulundurularak hazırlanan İlçemiz İçkili Yer Bölgesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın MHP grubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 105= Belediyemizin ihdas edilen kadrosunda çalışmakta olan personelin, mevcut kadrosunun mükteseplerini karşılamayan, durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

9950

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

1

9950

G.İ.H.

Zabıta Memuru

3

1

 

 1. KARAR NO: 106= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, rayiç değerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 107= Tasarrufu Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No: 24 adresinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline, 10 Temmuz 2021 günü elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaaltı’nın tanınmış isimlerinden olan Deniz DEMİRAL’ın isminin verilmesi talebinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 1. KARAR NO: 108= Tasarrufu Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No: 24 adresinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline, 10 Temmuz 2021 günü elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaaltı’nın tanınmış isimlerinden olan Deniz DEMİRAL ismi verilerek, söz konusu gençlik lokali isminin “Konyaaltı Belediyesi Deniz Demiral Gençlik Lokali” olması; İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1.10.2021 -07.10.2021 Tarihli Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2021 Yılı Ekim Ayı Toplantısının 01.10.2021

Tarihli Birinci ve 07.10.2021 Tarihli İkinci Birleşiminde Aldığı Karar Özetleri

1. Birleşim Hazirun: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK. Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Durali KOLPAK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

2. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ*, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ*, Mustafa ÇOLAK ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarihli Eylül ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 90= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 91= Siteler Mahallesi 4248 ada 03 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 92= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak kamuya ayrılan alan vasfından çıkarılması, takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 93= Belediye Meclisimizce kabul edilerek,  6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27. maddesinin 4. fıkrası uyarınca istişari görüşü alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen; İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesizler ve engelliler ile şiddet mağduru kadınların desteklenmesi için Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik hazırlanan ekli “Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nde, Sayıştay Başkanlığının istişari görüşleri doğrultusunda yapılan düzeltmeler ve değişiklikler; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 94= 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddesi hükümleri doğrultusunda, İlçemiz sınırlarımızdaki değişiklikler sebebiyle “İçkili Yer Bölge” planının güncellenmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 1. KARAR NO: 95= Belediye Başkanlığımızın 2022 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 96= Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 97= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 98= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin yapılması ve rayiç bedelinin ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine eşdeğer bir taşınmaz ile takas edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 1. KARAR NO: 99= 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya konulacak olan 2022 yılı İlçemiz Evsel Katı Atık Tarifesi’nin 2020 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, su aboneliği bulunan abonelerden, abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 5,26.-TL (KDV Hariç), okulların 475,39.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 249,95.-TL (KDV Hariç), Akdeniz Üniversitesinin 56.073,67.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 450,44.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 33,66.-TL (KDV Hariç), otellerin 1.222,98.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 2. KARAR NO: 100= Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 101=  Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2021 tarihli raporu, Belediyemizin 2022 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2022 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2.09.2021 Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/09/2021 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK. Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/08/2021 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 76= Belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediyemiz sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda uyacağı kuralları belirlemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 77= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde münhal bulunun 1 adet 9. derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 2. derece Tekniker kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 78= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 79= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 80= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, norm kadrolarımızda münhal bulunan, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11011 unvan kodlu Basın ve Yayın Müdürü kadrosu ile 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 2771 unvan kodlu Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun kaldırılarak; 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11010 unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu oluşturulmasına ilişkin hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 81= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan (I) sayılı Müdür Kadro İhdas Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 82= Belediyemizde çalışan memurlar ile orta ve üst düzey yöneticilerin kurum hedef ve ilkeleri doğrultusunda iş verimliliğini artırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Performans Değerlendirme Yönetmeliği” taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 83= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 84= Siteler Mahallesi 4248 ada 03 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 85= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak kamuya ayrılan alan vasfından çıkarılması, takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 86= Belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediyemiz sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda uyacağı kuralları belirlemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 87= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde münhal bulunun 1 adet 9. derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 2. derece Tekniker kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 88= 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii memurlar ile orta ve üst düzey yöneticilerin kurum hedef ve ilkeleri doğrultusunda iş verimliliğini arttırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirmesi ile ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Konyaaltı Belediyesi Devlet Memurları Performans Değerlendirme Yönetmeliği” taslağı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 89= 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (o) bendi ve 60. maddesinin (k) bendine dayanılarak, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediyemiz sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda, Belediyemiz bütçesinde yer alan temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin sarf esas ve usullerini uygulamada uyacağı kuralları belirlemek amacıyla, aynı Kanunun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” taslağı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.08.2021 Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/08/2021 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa ÇOLAK ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2021 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 70= Liman Mahallesi'nde “İskele ve Dolfen” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebi, İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle,  talep edilen imar planı teklifinin uygun olmadığı görüş ve kanaatleri; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyu, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 71= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 72= Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelsiz” tahsis işlemine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 6 nolu kararın iptal edilmesinin, yine söz konusu alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelli” olarak tahsis edilip edilmemesinin; Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 73= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 74= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 75= Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelsiz” tahsis işlemine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 6 nolu kararın iptal edilmesine ve söz konusu alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile ilk yıl kira bedeli olarak aylık 300,00-(Üçyüz)TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE on iki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılması kaydıyla “bedelli” olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle tahsis edilmesine; ayrıca Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

1.07.2021 Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/07/2021 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ruhi BEŞİKTAŞ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/06/2021 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 59= Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 60= Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 61= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 62= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların plan değişikliği ile kullanım kararının değiştirilmesi, kamulaştırma işleminin yapılması, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 63= 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi uyarınca; Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 34 FA 8936 plakalı, NM426300006B78992 Şase Nolu, 2016 model Fiat Doblo 1.3 dizel aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etme talebinin kabulü ile devir işlemlerinin yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V. Özgür Bülent YALÇIN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 64= Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıla kadar bedelli veya bedelsiz olarak tahsis etme yetkisi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tahsis işlemi için protokol imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanını temsilen imza yetkilisi olarak Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 65= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemizin ihdas edilen kadrolarında çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; Ak Parti Gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret, MHP Gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti Gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP Gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 66= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediyemiz; Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelikleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 67= 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik” taslağı; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 68= 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. maddesine dayanılarak, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” taslağı; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 69= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.06.2021 Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/06/2021 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 17/05/2021 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 51= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesine ilişkin verilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 52= Hurma Mahallesi 8880 ada 01 parsel üzerindeki pazaryerinin mülkiyet sorunları giderilemediği için yapılamaması nedeniyle, vatandaşlarımızın bu bölgedeki pazar yeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca kurulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyon kararı uyarınca; 8880 ada 01 parsel üzerine pazar yeri kurulana kadar Hurma Mahallesi 255, 278 ve 280 Sokaklar kesişiminde bulunan imar planında otopark olarak planlı alanda pazar yeri kurulması, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca karar alınmasına ilişkin verilen önergenin; gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 53= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisinin 2021 yılında çalışmalarına devam etmesi ve tatil kararı alınmaması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 54= Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 55= Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 56= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların plan değişikliği ile kullanım kararının değiştirilmesi, kamulaştırma işleminin yapılması, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 57= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 58= Hurma Mahallesi 8880 ada 01 parsel üzerindeki pazaryerinin mülkiyet sorunları giderilemediği için yapılamaması nedeniyle, vatandaşlarımızın bu bölgedeki pazar yeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca kurulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyon kararı uyarınca; 8880 ada 01 parsel üzerine pazar yeri kurulana kadar Hurma Mahallesi 255, 278 ve 280 Sokaklar kesişiminde bulunan imar planında otopark olarak planlı alanda pazar yeri kurulması, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17.05.2021 Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 Tarihli

Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Yüksel DOY, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2021 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 40= Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 41= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 42= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 43= İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi gereği, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle, Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazlarda sözleşmeye dayalı olarak kiracı bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen ve gelirlerinde ciddi miktarda azalma meydana gelen esnaflarla ilgili olarak Mayıs 2021 ayına tekabül eden kira bedelinin tahsil edilip edilmemesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 44= Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 45= Belediyemiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan, sosyal yardımların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğitaslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 46= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye Norm Kadromuzun Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal bulunun ve ihtiyaç duyulmayan 1 adet 10. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mimar, 1 adet 10. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Şehir Plancısı, 1 adet 9. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Şehir Plancısı, 1 adet 8. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 8. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 7. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 7. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 48= 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı yazıda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar ile 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle; Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazlarda sözleşmeye dayalı olarak kiracı bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen ve gelirlerinde ciddi miktarda azalma meydana gelen esnaflarla ilgili olarak Mayıs 2021 ayına tekabül eden kira bedellerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle tahsil edilmemesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 49= Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca,  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 50= İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli,  yoksul,  muhtaç,  kimsesizler ve engelliler ile şiddet mağduru kadınların desteklenmesi için Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

1.04.2021 Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/04/2021 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Nail AVCI, Erkan ÖZTUNÇ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ gündemin 3. maddesi, Özlem ŞAHİN gündemin 8. maddesi, Durali KOLPAK gündemin 11. maddesi ve Hacet KAVAK gündemin 13. maddesi görüşülürken toplantıdan ayrıldıkları görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 04/03/2021 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 28= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporu; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 29= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Şevket KORKUT, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ali POLAT; Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi İlter AYDIN, Meclis Üyesi Hasan AKKOYUN, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Meclis Üyesi Nurten ERENLER seçildiler.
 4. KARAR NO: 30= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ, Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR ve Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ encümen üyeliğine seçildiler.
 5. KARAR NO: 31= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna meclis üyelerinden Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Bora FİDANGÜL, Mustafa ÇOLAK ve Ayla DUYGULU; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyelerinden Özgür ERDOĞAN, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Özlem ŞAHİN, Mustafa TAŞBAŞ ve Mahmut AHI oy birliği ile seçildiler.
 6. KARAR NO: 32= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun devam etmesi ile Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonu oluşturulması ve komisyonların 5’er üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek, sırasıyla üye seçimine geçildi. Eğitim İşleri Komisyonuna; Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Erkan ÖZTUNÇ, Yüksel DOY ve Ayla DUYGULU, Turizm Komisyonuna; Özgür ERDOĞAN, Tuğba ERKE BOSTAN, Metin ALTUNBAŞ, Yüksel DOY ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Tarım İşleri Komisyonuna; Nail AVCI, Hacet KAVAK, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa ÇOLAK ve Durali KOLPAK, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Nurten ERENLER, Ali POLAT, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN ve Ayla DUYGULU, Engelsiz Yaşam Komisyonuna; Hasan AKKOYUN, Fatma DURMUŞ, Hacet KAVAK, Nail AVCI ve Ayla DUYGULU, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Büşra ÖZDEMİR, İlter AYDIN, Özgür ERDOĞAN, Hasan AKKOYUN ve Mahmut AHI, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna; Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Şafak OTUZALTI, Metin ALTUNBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Kültür ve Sanat Komisyonuna; Tuğba ERKE BOSTAN, Özlem ŞAHİN, Demet GÜNDÜZ, Fatma DURMUŞ ve Ruhi BEŞİKTAŞ, İsim Verme Komisyonuna; Fatma DURMUŞ, Nail AVCI, Yüksel DOY, Nurten ERENLER ve Mahmut AHI, Hukuk Komisyonuna, Erkan ÖZTUNÇ, Büşra ÖZDEMİR, Mustafa TAŞBAŞ, Ayhan Adnan ABAY ve Durali KOLPAK, Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonuna; Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Yüksel DOY, Nurten ERENLER ve Ayla DUYGULU seçildiler.
 7. KARAR NO: 33= Belediyemiz ile Tokat İli Almus İlçesi Ataköy Belde Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulmasına ve Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 34= Belediyemiz ile Ukrayna’nın İrpin Şehri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca “Kardeş Kent” ilişkisi kurulmasına ve Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere de Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 35= Belediyemizce yapımı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanı içerisinde Ramazan SERT’in, Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarını kendileri üstlenerek bir adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatının da kendileri tarafından yapılarak Belediyemize devredilmesi talebi ile Belediyemize devredilen bir adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatının yapılması karşılığında söz konusu park alanına “Talha SERT” isminin verilmesi talebi; İsim Verme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 36= İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 37= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 38= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 39= Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.03.2021 Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/03/2021 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ ve Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2. oturuma Meclis Üyeleri Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Erkan ÖZTUNÇ ve Kazım BUYRUK’un katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 04/02/2021 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 18= İlçemiz Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 179 ve 180 adaların yakın çevresine ilişkin hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 19= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 20= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların piyasa rayiç değeri üzerinden kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa veya takas edilmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 21= Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarını kendileri üstlenerek bir adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatını yaparak Belediyemize devretme karşılığında; Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanına “Talha SERT” isminin verilmesini isteyen Ramazan SERT’in talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 22= Tüm payları Belediyemize ait olan, Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; 2.000.000,00.- (İkimilyon) Türk Lirası olan kayıtlı sermayesinin 4.000.000,00.- (Dörtmilyon) Türk Lirasına nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarının ½’sinin peşin ödenmesine ve kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenebilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 23= Hurma Mahallesi 1535 m² yüzölçümlü 12110 ada 9 parseldeki Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1434 m² hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 24= İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 25= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 26= İlçemiz Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 179 ve 180 ada yakın çevresine ilişkin hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 27= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla, 2.000.000,00 (ikimilyon)Türk Lirası olan kayıtlı sermayesinin 4.000.000,00) Türk Lirasına nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarının ½’sinin peşin ödenmesini kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4.02.2021 Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04/02/2021 Tarihli

Şubat Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Meryem GÖKAY BALKIÇ, hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Ayla DUYGULU, Mustafa ÇOLAK, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 07/01/2021 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 16= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçemizdeki hayvan üreticilerinin hayvanlarına uygulanan programlı aşıların ücretlerinin (uygulama ücretleri hariç) Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 17= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değeri üzerinden kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa veya takas edilmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7.01.2021 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07/01/2021 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Büşra ÖZDEMİR, Yüksel DOY ve Durali KOLPAK’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/12/2020 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 01= Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi 153. ve 154. Sokak birleşiminde bulunan park alanına Şehit Astsubay Esma Çevik isminin verilmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin kabul oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in ret oylarıyla, oy çokluğuyla ret edilmiştir.
 3. KARAR NO: 02= Denetim Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI 27 oy, Fatma DURMUŞ 25 oy, Yüksel DOY 27 oy, Nurten ERENLER 26 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 22 oy alarak seçildiler.
 4. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların bedelinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak bedelinin ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 04= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdere Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2021 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 05= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2021 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 06= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 2020 yılı içinde çalıştırılan 27 sözleşmeli personelin çalıştırılmasına devam edilmesini ve Belediyemizde 2021 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan/Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerle, 01.01.2021 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 07= Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan Toros Mahallesi No:16/A adresindeki güney meydan büfenin, Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne 10 yıl süre ile tahsis edilmesine ve Belediyemiz ile Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendine göre işbirliği protokolü düzenlenmeye ve protokolü imzalamaya birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 08= 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonumik ve Sosyal Hayata etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki Belediyemiz kiracılarının talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelge kapsamında “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” hükmü doğrultusunda, 01.12.2020 tarihinden itibaren bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Koronavirüs Pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağının 01.12.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar ertelenip ertelenmeyeceği ve kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 09= 2021 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 17.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesi hususunun görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 10= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 11= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ve imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 12= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 2020 yılı içinde çalıştırılan 27 sözleşmeli personelin çalıştırılmasına devam edilmesini ve Belediyemizde 2021 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan/Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerle, 01.01.2021 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 13= 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonumik ve Sosyal Hayata etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki Belediyemiz kiracılarının talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelge kapsamında “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” hükmü doğrultusunda, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 01.12.2020 tarihinden itibaren bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar aylık kira bedelinin tahakkuk ettirilmemesi ve kira sürelerinin uzatılması ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağının 01.12.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar ertelenmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 14= 2021 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 17.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 15= Belediyemizce; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2020 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 412.046,16.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3.12.2020 Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/12/2020 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Metin ALTUNBAŞ, Hacet KAVAK, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Mustafa TAŞBAŞ ve Mustafa ÇOLAK’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/11/2020 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 124= Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 125= İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 126= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut alanına çevrilmesi, eş değer olan belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile trampa edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 127= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimindeki park alanına “Konyaaltı Bebek Parkı”, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimindeki park alanına “Ayşe Hanım Parkı”, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesişimindeki park alanına “Korkmaz TEDİK Parkı” ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişimindeki park alanına “Konyaaltı Engelsiz Park” isimlerinin verilmesi, İsim Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:128= Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan spor tesisleri ile ilgili Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası uyarınca işbirliği protokolü yapmak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:129= Belediyemizin 376 hisseye karşılık 7.520,00.-TL (%0,0273) tutarında ortağı bulunduğu ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 19.09.2020 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 27.500.000,00.-TL'den 55.000.000,00.-TL’ye arttırılması nedeniyle, arttırılan sermayenin hissemiz oranına tekabül eden tutar olan 7.520,00.-TL ödenmesi ve sermaye katılımı sağlanmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO:130= İlçemiz Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO:131= İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO:132= Belediyemizin 376 hisseye karşılık 7.520,00.-TL (%0,0273) tutarında ortağı bulunduğu ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 19.09.2020 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 27.500.000,00.-TL'den 55.000.000,00.-TL’ye arttırılması nedeniyle, arttırılan sermayenin hissemiz oranına tekabül eden tutar olan 7.520,00.-TL ödenmesi ve sermaye katılımı sağlanması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO:133= İlçemiz Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO:134= İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5.11.2020 Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/11/2020 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Fatma DURMUŞ ve Mustafa TAŞBAŞ toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2020 ve 06/10/2020 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 115= Arapsuyu Mahallesi 18.919,00 m² yüzölçümlü 4107 ada 03 parseldeki Belediyemize ait 82,75 m²’lik hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 116= Antalya Barosu Başkanlığı ile Konyaaltı Belediyesi Başkanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası uyarınca; Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (ILAP-SILA-FAZ II) kapsamında oluşturulacak olan Antalya Barosu Şiddet Önleme Merkezi’nin sekretaryası, görüşme odası ve çocuk oyun odası olarak düzenlenmek üzere Belediyemize ait Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) içerisinde uygun bir yerin 4 (dört) yıl süre ile ücretsiz olarak, amacına uygun kullanılmak üzere Antalya Barosu Başkanlığına tahsis edilmesi ve tahsis işlemlerinde Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 117= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince; İlçemiz Geyikbayırı, Aydınlık, Zümrüt, Doyran Dağ, Aşağıkaraman ve Doyran Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Geyikbayırı Mahallesi için Mustafa BAYIK (T.C.:13558592064), Aydınlık Mahallesi için Süleyman KIZIL (T.C.:16588490720), Zümrüt Mahallesi için Ramazan ERTUĞRUL (T.C.:10366697738), Doyran Dağ için Mahallesi Osman SEK (T.C.:14095573936), Aşağıkaraman Mahallesi için Mevlüt KAKIZ (T.C.:11584657030) ve Doyran Mahallesi için Bekir BOZ’un (T.C.:18628422890) seçilmeleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 118= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği İlçemiz 2021 yılı evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

           İlgili tarife raporunu görmek için tıklayınız.

 1. KARAR NO: 119= Mülkiyeti Belediyemize ait Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimi, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimi, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesimi ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 120= İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 121= Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 122= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların bedelinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak bedelinin ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 123= 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulacak olan İlçemiz Evsel Katı Atık Tarifesi’nin 2019 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, su aboneliği bulunan abonelerden abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 5,04.-TL (KDV Hariç), okulların 402,10.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 358,41.-TL (KDV Hariç), Akdeniz Üniversitesinin 64.639,23.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 1.183,34.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 31,15.-TL (KDV Hariç), otellerin 1.036,60.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1.10.2020 - 06.10.2020 Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Ekim Ayı Toplantısının 01.10.2020

Tarihli Birinci ve 06.10.2020 Tarihli İkinci Birleşiminde Aldığı Karar Özetleri

1. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 2. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Mustafa ÇOLAK, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarihli Eylül ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 100= Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 101= Belediye Başkanı Semih ESEN’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisine ilişkin verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 102= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, konum, yüzölçümü, nitelik gibi yönlerden eş değer olan belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile takas edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 103= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince; İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere, asil üye olarak Ahmet ÇİÇEK (T.C.:26593158706), Hasan ABİDİK (T.C.:27979112558) ve Aziz Fedai ZEYREK (T.C.:30337033990); yedek üye olarak Mustafa KÖKÇEN (T.C.:23278269290), Elfat DİKMEN (T.C.:30505028384) ve Cafer OKUR’un  (T.C.:26017177900) seçilmeleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 104= 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilerek halen uygulamada olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kalan yılları için güncellenme yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 105= Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 106= Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 107= Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmek üzere, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 108= Liman Mahallesinde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ile Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 109= COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında Konyaaltı Kaymakamlığının ve bağlı birimlerinin kamuya dönük yaptıkları çalışmalarda, kamu kurumlarının ihtiyaç duyacağı maske, dezenfektan, bilgisayar, tablet, ateş ölçme aleti gibi diğer vb. malzemelerin temini hususunda protokol yapmak, yardım ve harcama yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 110= Belediye Meclisimizin 06.08.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile 2020 yılı için Belediye Başkanımız Semih ESEN’e Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; İller bankası, resmi ve özel bankalardan faiz dahil nakit 15.000.000,00.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası)’ye kadar verilen borçlanma ve sözleşme yapma yetkisine ek olarak kamu ve özel bankalardan kredi kullanılması için İller Bankasından teminat mektubu alınması veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar gelir kalemlerinin kullanılacak kredinin teminatını oluşturması amacıyla ilgili kamu ve özel bankaya alacağın temliki için teminat olarak verilmesi konusunda Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 111= 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilerek halen uygulamada olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kalan yılları için güncellenme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 112= Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 113= Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2020 tarihli raporu, Belediyemizin 2021 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2021 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 114= Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.09.2020 Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/09/2020 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarihli Ağustos ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 93= İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek bilirkişi seçimine ilişkin gündemin 6. maddesinin gündemden çekilmesine dair Meclis Üyesi CHP Gurup Sözcüsü Şevket KORKUT’un vermiş olduğu sözlü önerge; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 94= İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 95= İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 96= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazın kamulaştırma işleminin yapılması, imar planı değişikliği ile çevresinde bulunan adalara eşit yapılanma koşulu verilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 97= 2020 Yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Bilgi İşlem Müdürlüğünün 46.07.22.10.01.3.9.5.03.2.7.11 ekonomik kodlu Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları bütçe kalemine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.30.05.9.9.5.06.1.2.90 ekonomik kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası) ödeneğin aktarılmasının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 98= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut alanına çevrilmesi, eş değer olan Belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile trampa edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 99= 2020 Yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Bilgi İşlem Müdürlüğünün 46.07.22.10.01.3.9.5.03.2.7.11 ekonomik kodlu Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları bütçe kalemine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.30.05.9.9.5.06.1.2.90 ekonomik kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 1.000.000,00.-TL(BirmilyonTürkLirası) ödeneğin aktarılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.08.2020 Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/08/2020 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Hazirun: Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU tarafından Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri için yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarihli Temmuz ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 82= Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebi; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; talep edilen imar planı teklifinin uygun olmadığı görüş ve kanaatleri; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 83= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 84= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 85= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 86= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 87= İlçemiz sınırları içerisinde 6831 sayılı Orman Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliği kapsamında kalan ve Orman Bölge Müdürlüğü alanları içerisinde bulunan Mesire Yerlerinin, Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kiralanması ve izin verilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 88= 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 19 nolu Meclis Kararı ile Belediye Başkanımız Semih ESEN’e verilen 15.000.000,00.-TL’ye kadar borçlanma yetkisi kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL(OnbeşmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 89= İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 90= İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 91= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırma işleminin yapılması, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, konum, yüzölçümü, nitelik gibi yönlerden eş değer olan Belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile takas edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 92= 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 19 nolu Meclis Kararı ile Belediye Başkanımız Semih ESEN’e verilen 15.000.000,00.-TL’ye kadar borçlanma yetkisi kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL(OnbeşmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

1.07.2020 Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazirun: Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU tarafından Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri için yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Özlem ŞAHİN ve Bora FİDANGÜL’ün toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2. oturuma Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 12/06/2020 tarihli Haziran ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 73= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, eş değer olan bir taşınmaz ile trampa edilmesi, taşınmazın rayiç bedelinin tespit edilerek kamulaştırma işleminin yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 74= Belediyemiz ile Bu