444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Ekim Ayı

Toplantısının 1. ve 2. Birleşiminde Aldığı Karar Özetleri

           

1. Birleşim Hazirun: Meclis Başkanı Cansel TUNCER, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Fatma DURMUŞ, Halil ZENGİN, Gaye DOĞANOĞLU ve Önder ÖNEN’in toplantıya katılmadığı görüldü. Mazeret bildiren Meclis Üyesi Gaye DOĞANOĞLU’nun mazeretli sayılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK, Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Mehmet HACIARİFOĞLU, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Elif İSTEK ve Önder ÖNEN’in toplantıya katılmadığı görüldü ve mazeretli sayılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Belediye Meclisimizin 04/10/2018 ve 09/10/2018 tarihli Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  1. Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 65= İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 66= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı tadilatı ile kamu alanından çıkarılarak ticari alan ya da konut alanına tahsis edilmesi kabul edilmemesi halinde kamulaştırılarak emsal rayice göre bedelinin ödenmesi, idareye ait taşınmazın trampası, mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden ödeme yapılması, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkının kullandırılması, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 67= Belediye Meclisimizin 06/09/2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile Hurma Mahallesi 5.000 m² yüzölçümlü 7471 ada 07 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemiz adına kayıtlı 3.156 m² hissenin okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmiş; ancak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemize ait 3.516,00 m²’lik kısım yerine yanlışlıkla 3.156,00 m²’lik kısmın tahsis talebinde bulunulması nedeniyle söz konusu kararın “İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 07 parselde bulunan Belediyemize ait 3.516/5.000 hissenin tamamının okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi” şekliyle düzeltilmesi; oy birliği ile kabul verilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 68= Belediye Başkanlığımızın 2019 yılına ait, hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 69= Belediyemizin 2019 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 70= İlçemiz Hurma Mahallesi Küçükdağ Mevkii 20418 ada 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 71= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazın hisselerinin rayiç bedelden kamulaştırılarak bedelinin vekil edenlere ödenmesi ile imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programına alınmaması nedeniyle taşınmazın kamulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varlığı halinde ise imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliği yapılması, müvekkilin maliki bulunduğu taşınmaz ile konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil veya hisseli bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 72= Belediye Başkanlığımızın 2019 yılı İdare Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın red oyuna karşın; MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 73= Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/10/2018 gün ve 12 nolu raporu, Belediyemizin 2019 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2019 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri; AKP gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın red oyuna karşın; MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.