444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Nisan Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 03/04/2015 tarihli Nisan ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2015 yılı Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 54=5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporu; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Elif İSTEK ve Önder ÖNEN’in çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Taner CİHANTİMUR, Şafak OTUZALTI, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ömer Faruk DALBUDAK, Buşra DİRGEN, İlhan BUĞDAYCI, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Ömer ÖZGÜR ve Meclis 1. Başkan V. Cansel TUNCER’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 55= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU ve Meclis Üyesi Halil Tolga AYVAZOĞLU encümen üyeliğine seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 56= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyelerinden Ruhi BEŞİKTAŞ, Fatma DURMUŞ, Onur DURUK, İlhan BUĞDAYCI ve Durali KOLPAK; İmar Komisyonuna Meclis Üyelerinden Cansel TUNCER, Ayhan Adnan ABAY, Ali POLAT, Nail AVCI ve Osman Ali ECİŞ oy birliği ile seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 57=Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın 2015 yılı “Yenilenebilir Enerji” mali destek programından hibe alınabilmesi için Belediyemizin de proje hazırlayarak katılmasına; projemizin desteklenmeye değer proje olarak kabul görmesi halinde Belediyemiz adına sözleşmenin imzalanmasına; projenin yürütülmesinde Belediyemizi temsil ve ilzama, oluşacak belgeleri ve sözleşmeyi imzalamaya, proje hesabı açarak, bu hesaba para aktarmaya veya bu hesaptan harcama yapmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa GÜRBÜZ’e yetki verilmesi Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 58=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, aynı değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 59= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 9969 ada 01 parsel, 4149 ada 06 parsel, 4278 ada 09 parsel, 8865 ada 01 parsel ve 20063 ada 01 parsellerin spor alanından çıkarılması, talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedeniyle taleplerin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 60= Arapsuyu Mahallesi 3760 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 61= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2014/342, K:2014/1166 sayılı kararı ile iptal edilen Arapsuyu Mahallesi 20189 ile 3750 ada ve çevresi için mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 62= İlçemiz Doyran Mahallesi 20622 ada 606 parselde (eski 702 parsel) bulunan su kaynağının, 5393 sayılı Belediye Yasasının 75/d maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılmasına ve devir işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 63= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, özel mülkiyete konu hale getirilmesi, imar planı değişikliği ile faydalı alan (konut veya ticaret alanı) üretilmesi, eş değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 64= Bahtılı Mahallesi 20448 ada 46 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 65= Arapsuyu Mahallesi 3810 adanın doğusu için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.