444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05.12.2019 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN’in, Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR ve Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görüldü. 2. oturuma Belediye Başkanı Semih ESEN’in, Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Nail AVCI ve Erkan ÖZTUNÇ’un katılmadığı görüldü.

 

 1. Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli Kasım ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 136= Belediyemizde münhal bulunun 1 adet 5. dereceli Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. dereceli Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 3. KARAR NO: 137= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan Arkeolog kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik verilen önergenin gündemin 15. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 138= İlçemiz Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerini kapsayan bölgeden geçmekte olan 380+154 KV Serbest Bölge GIS-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 139= İlçemiz Doyran Mahallesi sınırlarında bulunan Saklıkent Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 140= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan uzlaşma hükümleri gereğince idaremize karşı kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat davası açmadan evvel kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, öncelikle taşınmazın kamulaştırılması, kamulaştırma yapılmayacak ise taşınmaz üzerindeki kullanım şeklinden vazgeçilmesi, tapu kaydındaki şerhin kaldırılması ve dolayısıyla imar planı değişikliğinin yapılması, bu hususlar da kabul edilmez ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun geçici 6/3. maddesine istinaden idareye ait başka bir taşınmazın trampasının yapılması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması veya bunların mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç değerinin tazmin edilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve/veya yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerin adına kayıtlı bu taşınmazda imar planı değişikliği yapılarak bölgenin ticari emsallerine göre ticari alan olarak imar planında değişiklik yapılması, taşınmazların hiç olmaz ise bir kısmında yapılaşma izni veren imar plan değişikliklerinin yapılması, belediyemize ait başka taşınmazlar ile trampası, bunlar mümkün olmayacak ise bedellerinin ödenmesi, taşınmaza ilişkin imar planlarında değişiklik yapılarak mülkiyet hakkı üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici 6. maddesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerin adına kayıtlı bu taşınmazın bedelinin müvekkile ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarından birisi ile müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi, ilgili mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin tarafınıza ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oylarına karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 141= Antalya Ticaret Odası'na 107265 Ticaret Sicil No, 0385143583400001 Mersis No ile kayıtlı bulunan beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 50.000,00 Türk Lirası değerinde tamamı nama yazılı tek pay sahipli Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hiç bir kurum ve kuruluşa, gerçek kişilere ve resmi dairelere borcu ve alacağının bulunmadığını beyan eden ve tüm hisse ve haklarını kayıtsız ve şartsız olarak, hiçbir karşılık ve bedel gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen temsile yetkili tek pay sahibi İsmail KARADELİ’nin talebi; MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oylarına karşın, Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 142= Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan kuzey meydan büfenin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesine, Belediyemiz ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 143= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetleri Sınıfında münhal bulunun 3 adet 7. dereceli Tekniker kadrosunun kaldırılarak, yerine 2 adet 3. dereceli Mimar kadrosu ile 1 adet 3. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 144= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan Mimar, Ekonomist, Teknisyen, Tekniker, Eğitmen, Programcı ve Mühendis kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 145= İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 146= Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 147= İlçemiz Liman Mahallesi Serbest Bölge sınırları içerisinde kalan ve Ticaret Bakanlığı (Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü) tarafından sunulan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 148= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde taşınmazlarda şahıslar adına kayıtlı hisse bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak taşınmazın konut ve ticari alana çevrilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile takas edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 149= Belediyemizde münhal bulunun 1 adet 5. dereceli Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. dereceli Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 150= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan Arkeolog kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 17. KARAR NO: 151= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan Mimar, Ekonomist, Teknisyen, Tekniker, Eğitmen, Programcı ve Mühendis kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarları Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 18. KARAR NO: 152= İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oylarına karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 19. KARAR NO: 153= Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın çekimser oylarına karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 20. KARAR NO: 154= İlçemiz Liman Mahallesi Serbest Bölge sınırları içerisinde kalan ve Ticaret Bakanlığı (Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü) tarafından sunulan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 21. KARAR NO: 155= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 5. dereceli Arkeolog kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 3.541,73.-TL olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.