444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ ve Ayla DUYGULU’nun toplantıya katılmadığı görüldü.

 

 1. Belediye Meclisinin 2019 Yılı Ekim ayı toplantısının 03.10.2019 tarihli birinci ve 07.10.2019 tarihli ikinci birleşiminde alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 124= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 3194 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampası, taşınmazların rayiç m² birim fiyatı üzerinden hesaplanarak bedelinin ödenmesi, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırılmasını ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.    
 3. KARAR NO: 125= İlçemiz Siteler Mahallesi 20397 ada 5 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 126= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 127= 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak dâhil olan Çitdibi, Üçoluk ve Yarbaşçandır köylerinin idari sınırlarının onaylı olmayışı ve aynı zamanda Kumluca ve Kemer Belediyeleri ile ortak sınır olması nedeniyle idari sınırların belirlenmesine ilişkin Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Kumluca Belediyesi tarafından ortak hazırlanan “Sınır Tespit Krokisi” İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 128= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz Meclis kararı ile ihdas edilen kadroda çalışmakta olan personelin, mevcut kadrosu müktesebini karşılamamasından dolayı, durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ilişkin hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 129= “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte yapılacak revizyon önerisi, gündeme alındığı şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 130= “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte yapılacak revizyon önerisi, gündeme alındığı şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 131= “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte yapılacak revizyon önerisi, gündeme alındığı şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 132= İlçemiz Hurma Mahallesi 20418 ada 8 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 133= İlçemiz Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerinde bulunan Enerji İletim Hatlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 134= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; müvekkile ait taşınmaz hissesinin kamulaştırma işleminin yapılması ve bedelinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının tarafınıza bildirilmesi, müvekkile ait taşınmazın özel kullanıma uygun plan değişikliği yapılması veya kamulaştırma işleminin yapılması ve bedelinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının tarafınıza bildirilmesi, fazlaya ve sair istemlere yönelik tüm hak ve alacaklarınız saklı kalmak üzere müvekkilin hissedarı bulunduğu tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıldan uzun bir süre geçmesine karşın imar programına alınmayan İdare Mahkemesi kararı ile kamulaştırılması gereken taşınmaza ilişkin olarak uzlaşma işlemlerinin başlanması, kamulaştırma bedelinin belirlenerek faizi ile birlikte müvekkile ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması, müvekkiller veya vekil olarak şahsınızın yasal süresi içerisinde uzlaşma toplantısına çağırılması, taşınmazın kamulaştırılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi veya imar planı değiştirilip müvekkillere faydalı alan (konut veya ticaret alanı) verilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 135= İlçemiz Hurma Mahallesi 20418 ada 08 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.