444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Yarbaşçandır Mahallesi 21065 ada 1 ile 21064 ada 6 parseller arasında kalan 31,74m²'lik, GSM Baz istasyonu kurulum yerinin 3 yıl süre ile kiralanması ihalesi ilanı
23 Mart 2021

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Tasarrufu Belediyemize ait Yarbaşçandır mahallesi 21065 ada 1 ile 21064 ada 6 parseller arasında kalan ekli koordinatlı krokide YEŞİL RENK ile belirtilen 31,74m2 miktarına haiz GSM baz istasyonu kurulum yerinin 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

1.yıl tahmin edilen KDV hariç yıllık kira bedeli 15.500,00-TL (OnbesşbinbeşyüzTürkLirası), muhammen bedel ile 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 31/03/2021 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.

Geçici Teminat Tutarı: 1.395,00-TL (BinüçyüzdoksanbeşTürkLirası)’dır. (3 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü)

Kira bedeli, diğer yıllar TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaya göre) oranında arttırılarak o yıl için geçerli olacak kira bedeli bulunacaktır.

İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:

1. Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Konyaaltı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri ile bu kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli vekaletname örneği,

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

9. İhaleye konu yerin görüldüğüne dair belge,

10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 ve 3 numaralı bentlerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde yer alan hükme uygun hazırlanması koşuluyla iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA PK:07170’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

 

Okunma Sayısı: 380