Duyurular
Hızlı Erişim > Duyurular
Metruk Yapılar ile İlgili Bilgilendirme
06 Mayıs 2024

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakru hali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.’ hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz Web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır

 Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını ‘İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Bina listesi için lütfen tıklayınız.