Duyurular
Hızlı Erişim > Duyurular
Mevcut Yapının Kiralama İhale İlanı
22 Şubat 2024

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KİRALAMA İHALE İLANI

 

  1. İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı

            Mülkiyeti Belediyemize ait Liman Mahallesi 21828 ada 1 parsel içerisindeki mevcut yapının 10 (on) yıl süre ile kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek kiralanacaktır.

  1. Muhammen bedeli; 1.yıl tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 60.000,00-TL (AltmışBinTürkLirası)’dir.
  • Geçici Teminat Bedeli 216.000,00-TL (İkiYüzOnAltıBinTürkLirası),  10 (on) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü
  1. İhale Yeri, Tarihi, Saati ve Usulü

İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 06/03/2024 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü uygulanacaktır.

  1. İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale tüm isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

b. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi.

            c. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, noter tasdikli imza beyannamesi veya noter onaylı sureti, vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname veya noter onaylı sureti ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya noter onaylı sureti.

            d. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, vb. odasına kayıtlı olunduğuna dair 2024 yılı içerisinde alınmış belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

          e. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). Tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

          f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri veya noter onaylı sureti sunulacaktır. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

            g. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından a, b, c, d, e ve f bentte yazılı olan bilgi ve belgeleri vermesi,

h. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

             ı. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları ihale günü tarihli “Borcu Yoktur” belgesi,

i. Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.

j. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz ve alındı belgesi.

k. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış Kira Şartnamesi ve dökümanları

  1. Tekliflerin Verilmesi

Teklifleri oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekliler, belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini, ihale dosyalarına koyacaklardır.

Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde yer alan hükme uygun hazırlanması koşuluyla iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00-TL(BinTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.