Duyurular
Hızlı Erişim > Duyurular
Ersen Ünal Parkı Büfe Kiralama İhalesi
11 Kasım 2022

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KİRALAMA İHALE İLANI

 

  1. İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı

            Tasarrufu Belediyemize ait Altınkum Mahallesi Ersen Ünal Parkı içerisindeki büfe 3 yıl süre ile kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek kiralanacaktır.

  1. Muhammen bedeli; 1.yıl tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 19.000,00 TL (Ondokuzbintürklirası)’dir.
  • Geçici Teminat Bedeli 20.520,00-TL (Yirmibinbeşyüzyirmitürklirası),
  • Geçici Kira Teminatı Bedeli 228.000,00-TL (İkiyüzyirmisekizbintürklirası)’dır.
  1. İhale Yeri, Tarihi, Saati ve Usulü

İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 23/11/2022 Çarşamba günü saat 14.30’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü uygulanacaktır.

  1. İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale tüm isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi.

b. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

c. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.

d. Geçici Teminat bedeli ve geçici kira teminatı bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

Teminat miktarları her yıl kira artış oranında arttırılacaktır.

e. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

g. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.

(2022 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)

h. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).

ı. Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.

i. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

j. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

  1. Tekliflerin Verilmesi

Teklifleri oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, noter onaylı türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekliler, belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini, ihale dosyalarına koyacaklardır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve Belediyece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 23/11/2022 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saatte kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00-TL(Bintürklirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.