444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Kasım Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

           

Hazirun: Meclis Başkanı Cansel TUNCER, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Sevilay ÖZDEMİR, Elif İSTEK ve Önder ÖNEN’in toplantıya katılmadığı görüldü.

 

Belediye Meclisimizin 01/11/2018 tarihli Kasım ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  1. Belediye Meclisinin 04/10/2018 ve 09/10/2018 tarihli Ekim ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 74= İlçemiz Zümrüt Mahallesi Küçükdağ Mevkii 20418 ada 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 75= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak kamu tesis alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, söz konusu yerin kamulaştırılma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampası, taşınmazların uzlaşma başvuru tarihindeki bedelinin objektif olarak belirlenerek uzlaşma tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi, müvekkillerin hissesi bulunduğu, planda kamu alanında kalan taşınmazın müvekkillerin hissesi oranında kamulaştırılması veya mülkiyetimizde bulunan eşdeğer taşınmazlarla takas edilmesi, takas veya kamulaştırma teklifi kabul edilmediği takdirde imar planının değiştirilerek uzlaşma talebinde bulunan müvekkilin tasarruf edebileceği hale getirilmesi, müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi veya müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin ödenmesi, diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs.) uygulanması, imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programlarına alınmamaları nedeniyle söz konusu taşınmazın kamulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, sosyal donatı alanına bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varolması halinde imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi veya müvekkillerin maliki bulunduğu taşınmazın konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil veya hisseli bir taşınmaz ile trampa edilmesi, yasal düzenlemeler doğrultusunda tespit edilecek rayiç piyasa değerinin ve günümüze kadar hesaplanacak ecrimisil bedelinin faizi ile birlikte ödenmesi veya hukuki ve fiili el atması olmayan aynı değerde başka bir parselin trampası, idari mevzuatlar ve idari yargılama usulü kanunu çerçevesinde şekil ve usul kurallarına riayet edilerek taşınmazın terk edilmesi ya da imar planında değişiklik yapılarak kamuya ayrılan alandan çıkarılması yada takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi bunun mümkün olmaması halinde ise taşınmazın kurumumuzca kamulaştırılmasının gerçekleştirilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 76= Belediyemiz sınırları içerisinde Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suiçecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli uygulama imar planı paftalarının ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 77= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; uzlaşma konusu taşınmazın uzlaşma başvuru tarihindeki rayiç bedelinin belirlenerek, uzlaşma tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi, “fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere” öncelikle, taşınmaz ile ilgili olarak uzlaşma başvurusunun değerlendirilip, tarafların konu ile yapılacak toplantıya davet edilmesi, vekil tayin edenlerin de kabul edeceği, uzlaşma talebine konu taşınmazın başvuru tarihindeki değerini objektif olarak belirleyerek ve vekil tayin edenlerinde olurunu alarak, belirlenen bedelin yasal faizi ile birlikte ödenmesi, taşınmazın tahsis amacının değiştirilerek konut alanına çevrilmesi başta olmak üzere, idarenize ait başka bir mülk ile takas veya bedelin tazmini, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesi uyarınca İdaremiz ile uzlaşma talebinin kabul edilerek sonuçlandırılması ve tutanağa bağlanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.