444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Ocak Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 05/01/2017 tarihli Ocak ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 01=Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan bir adet itiraza ek olarak meclis gündemi tamamlandıktan sonra aynı konuyla ilgili askı süresi içerisinde ikinci bir itiraz dilekçesi daha gelmesi sebebiyle söz konusu itirazın da, 11. gündem maddesine eklenerek görüşülmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 02= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI 28 oy, Taner CİHANTİMUR 29 oy ve Durali KOLPAK 24 oy alarak seçilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alan hakkında; imar planının düzeltilerek eski haline getirilmesi ve taşınmaz üzerinde mülkiyet haklarını kullanmalarını engelleyen tüm sınırlamaların ortadan kaldırılması ve bunun mümkün olmaması halinde hissenin rayiç değerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı ve Trafo olarak planlı Hurma 8785 ada 01 parselde trafo olarak planlanan ve T.E.D.A.Ş tarafından trafo yapılmak suretiyle fiilen el atılan kısım için kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun T.E.D.A.Ş’ne ait olması nedeniyle reddine, resmi kurum alanı olarak planlı kısım için E=0.40 emsalli yapılaşma koşulu ile planda idari tesis alanı, resmi kurum, resmi bina veya tesisler alanı olarak belirlenen alanlarda, büro ve hizmet binası yapılarak kullanılabilecek, belirtilen parsel için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 04=İmar planında park alanı olarak planlı, İlçemiz Hurma Mahallesi 1014 m² yüzölçümlü 4216 ada 08 parselin hissedarları; 1901/12870 hisse sahibi Füsun ÖZLER (TC:18706134448) tarafından verilen Adana 9. Noterliğinin 23/12/2016 tarih 22075 yevmiye numaralı, 2633/34320 hisse sahibi Günsel ÜLKÜ (TC:33724739536) tarafından verilen Beşiktaş 15. Noterliğinin 20/12/2016 tarih 14006 yevmiye numaralı, 2633/34320 hisse sahibi Senay ÜLKÜ (TC:10891678516) tarafından verilen Beşiktaş 6. Noterliğinin 21/12/2016 tarih 51382 yevmiye numaralı, 2633/34320 hisse sahibi Sabahat Selda ÜLKÜ (TC:10894678452), 2633/34320 hisse sahibi Sera ERAL (TC:12181762356) ve 2633/25470 hisse sahibi Güner ÜLKÜ (TC:10897678398) tarafından verilen Antalya 20. Noterliğinin 16/12/2016 tarih 4996 yevmiye numaralı, 1901/12870 hisse sahibi Sebahat Canan ÇİFTÇİOĞLU (TC:22279019002) ve 1901/12870 hisse sahibi Nilgün ÜLKÜ (TC:18527281352) tarafından verilen 36. Beyoğlu Noterliğinin 16/12/2016 tarih 34892 yevmiye numaralı, 1901/12870 hisse sahibi Necmiye Nejla ÜLKÜ (TC:18530281288) tarafından verilen Beyoğlu 22. Noterliğinin 25/08/2015 tarih ve 14341 yevmiye numara ile düzenlenme şeklinde vekaletnameleri ile vekil olarak tayin edilen Hakan IŞIK; Hurma 4216 ada 08 parsel park alanını plan hükümlerine uygun şekilde hisselerinin tamamını, Belediyemiz tarafından hiçbir şekil ve şartta ticari alan (büfe vs) yapılmaması, tahsis ve kiraya verilmemesi ile yapılacak olan park alanının bakımı, onarımı, korunması ve kontrolünün 4216 ada 09 parselin site yönetimi tarafından sağlanması şartıyla, hisselerini bedelsiz olarak Belediyemize hibe etme talepleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrası gereğince uygun bulunması, hibe işlemlerinde Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi ve parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine şartların şerh düşülmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 05=5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2016 yılında çalıştırılan, 2017 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personeller ile 2017 yılında çalıştırılması düşünülen bir adet 7 dereceli Eğitmen kadrosunda görev yapacak personele 2017 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 06= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2017 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 07= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 9 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2017 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 08= Ata sporumuz olan yağlı güreşleri düzenleyen belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş sporunun planlanması ile etkili yönetişimin sağlanması, sürdürülebilir ve gelişen organizasyonlarla geleneksel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapılması amacıyla kurulması planlanan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği”ne üye olmak üzere davet edilen Belediyemizin üye olması ve Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “o” bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 09= Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli ile 6429 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 10= Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 11= Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 08 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 12= Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 13= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2016 yılında çalıştırılan, 2017 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personeller ile 2017 yılında çalıştırılması düşünülen bir adet 7 dereceli Eğitmen kadrosunda görev yapacak personele 2017 yılında ödenecek ücret tutarları, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.