444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 2-      KARAR NO: 139= Belediyeye ait hizmet ve ek hizmet binaları, tüm taşınır-taşınmaz malları ve banka hesaplarının, para ve menkul niteliğindeki araçlarının kamu hizmetinde kullanıldığına ve kamuya tahsis edildiğine dair önergenin 12. gündem maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 3-      KARAR NO: 140= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak faydalı alan (konut veya ticari alan) verilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin; Arapsuyu 4045 ada 1 parselin imar uygulaması sonucunda kullanım fonksiyonu İlköğretim Okul Alanı olarak değişeceğinden ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğuna gireceğinden, imar uygulaması işleminin tescili tamamlandıktan sonra bu değişiklik sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi gerekeceğinden uzlaşma taleplerinin bu aşamada reddine, uygulama imar planında Meslek Lisesi olarak planlı Mollayusuf Mahallesi 20027 ada 2 parselde kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Milli Eğitim Bakanlığına ait olması nedeniyle reddine veuygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı olarak planlı E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Mollayusuf mahallesi 20023 ada 3 ve Siteler mahallesi 4252 ada 1 parsellerde futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek, belirtilen parseller için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 4-      KARAR NO: 141= Altınkum Mahallesi 6947 ada 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 5-      KARAR NO: 142= Uncalı Emniyet Müdürlüğü’nün batısında bulunan 1357. Sokağa “Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ” isminin verilmesi, İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 6-      KARAR NO: 143= Belediye Başkanlığımızın 2017 yılına ait, hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-      KARAR NO: 144= Belediyemizin 2017 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 8-      KARAR NO: 145= 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. maddesine göre; Fen İşleri Müdür Yardımcısı Ahmet YILDIZ ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Edip Kemal BAHADIR aleyhine, Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/366 sayılı dosyası ile açılan, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E,2015/4876 K,2016/1035 sayılı dosyası ile görülen davaya ilişkin, Belediyemizin ödemek zorunda kaldığı 6.663,79.-TL tutarındaki rücuen alacağın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere ödeme tarihi olan 13.08.2015 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkin Rücuen Alacak Davasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasına göre görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 9-      KARAR NO: 146= 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. maddesine göre; Fen İşleri Müdür Yardımcısı Ahmet YILDIZ ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı edip Kemal BAHADIR aleyhine, Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/400 sayılı dosyası ile açılan, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E:2014/526 K:2016/508 sayılı dosyası ile görülen davaya ilişkin, Belediyemizin ödemek zorunda kaldığı 137.446,93-TL tutarındaki rücuen alacağın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere ödeme tarihi olan 10.08.2016 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkin Rücuen Alacak Davasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasına göre görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 10-  KARAR NO: 147= 16 Eylül 2016 tarihinde vefat eden, Türk Sinemasının usta sanatçısı Tarık AKAN’ın isminin Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde veya sokaklardan birine verilmesinin görüşülmek üzere, İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 11-  KARAR NO: 148= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılması ve konut veya ticari alana çevrilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması bunun mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç bedelin ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla trampa (takas) edilmesi, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi veya bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 12-  KARAR NO: 149= İlçemiz sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan Belediyemizin yürüttüğü hizmetlerin devamı için ekli listelerde belirtilen hizmet ve ek hizmet binaları, tüm taşınır-taşınmaz malları ve banka hesapları para ve menkul niteliğindeki araçları kamu hizmetinde fiilen kullanılmakta olduğundan kamuya tahsis edilmelerine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasına göre de haczedilemeyeceklerine; oy birliği ile karar verilmiştir.

13-  KARAR NO: 150= Belediye Başkanlığımızın 2017 yılı İdare Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 14-  KARAR NO: 151= Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/10/2016 gün ve 21 nolu raporu, Belediyemizin 2017 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2017 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 15-  KARAR NO: 152= 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. maddesine göre Fen İşleri Müdür Yardımcısı Ahmet YILDIZ ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Edip Kemal BAHADIR aleyhine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrası uyarınca, Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E,2016/366 sayılı dosyası ile açılan ve Antalya 1.İdare Mahkemesi’nin E,2015/4876 K,2016/1035 sayılı dosyası ile görülen dava nedeniyle 07 DBE 73 plakalı araçtaki hasara ilişkin Zürich Sigorta AŞ’ye Belediyemizin ödemek zorunda kaldığı 6.663,79-TL tutarındaki rücuen alacağın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere ödeme tarihi olan 13.08.2015 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline ilişkin açılan Rücuen Alacak davasından, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle feragat edilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 16-  KARAR NO: 153= 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13.maddesine göre Fen İşleri Müdür Yardımcısı Ahmet YILDIZ ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Edip Kemal BAHADIR aleyhine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrası uyarınca, Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E,2016/400 sayılı dosyası ile açılan ve Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E,2014/526 K,2016/508 sayılı dosyası ile görülen davada 07 DBE 73 plakalı aracın sel sularına kapılması sonucu küçük Emine Irmak’ın boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle Sinan REYHANİYE, Filiz REYHANİYE ve Ali Atlas REYHANİYE’ye maddi-manevi tazminat olarak Belediyemizin ödemek zorunda kaldığı 137.446,93.-TL tutarındaki rücuen alacağın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere ödeme tarihi olan 10.08.2016 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline ilişkin açılan Rücuen Alacak davasından, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle feragat edilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.