444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 05/05/2016 tarihli Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 1. Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

   

 2. KARAR NO: 52= Verilen önergenin gündemin 16. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 53= 2016 Yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca ve yine aynı Kanunun 68. maddesinin (e) fıkrasına uygun olarak; 75.174.928,49.-TL olan 2015 yılı bütçe gelirlerimizin 213 sayılı V.U.K’na göre %5,58 yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunan tutar olan 79.369.689,50.-TL’nin %10’u 7.936.968,95.-TL’ye kadar meclis kararı ile 7.936.968,95.-TL’nin üzerinde yapılacak olması halinde İçişleri Bakanlığından izin almak suretiyle; Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e İller Bankasından, resmi veya özel bankalardan 10.000.000,00.-(OnmilyonTürkLirası)TL’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

   

 2. KARAR NO: 54=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak mülkiyet/tasarruf haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkının kullandırılması, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, taşınmazın kamu alanından çıkartılarak anılan bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin veya rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; İlgi (b) dilekçeye konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı olarak planlı E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Arapsuyu Mahallesi 4278 ada 9 parselde futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek, ilgi (d) dilekçeye konu uygulama imar planında kreş olarak planlı E=0.50 emsalli yapılaşma koşullu Hurma 8787 ada 1 parselde kreş yapılarak kullanılabilecek, ilgi (e) dilekçeye konu uygulama imar planında Rekreasyon Alanı olarak planlı bulunan E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Arapsuyu 20229 ada 6 parsele kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararları ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her türlü sportif faaliyetlerine ilişkin bir yada birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılarak kullanılabilecek, ilgi (f) dilekçeye konu uygulama imar planında Kütüphane olarak planlı bulunan E=0.50 emsalli yapılaşma koşullu Duraliler 20219 ada 1 parsele kütüphane, sergi salonu, müze, sinema, tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yaşlı ve engelli evi, rehabilitasyon merkezi gibi bir yada birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılarak kullanılabilecek; belirtilen parsel için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 3. KARAR NO: 55=Sarısu Mahallesi TEK indirici merkez alanının kuzeydoğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 4. KARAR NO: 56=Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 63. ve 64. Sokaklardan, gerçek veya tüzel kişilerin yedek akaryakıt boru hattı geçişi sağlayabilmeleri için 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 5. KARAR NO: 57= Belediyemizin 2015 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 6. KARAR NO: 58= Akkuyu Mahallesi 7629 ada 04, 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 7. KARAR NO: 59= Arapsuyu Mahallesi 6431 ada 07 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 60= Siteler Mahallesi 4254 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 61= Uluç Mahallesi 10698 ada 01 ve 02 nolu parselleri için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 62= Gürsu Mahallesi 6250 ada 01 ve 02 nolu parselleri için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 63= Toros Mahallesi 4118 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 2. KARAR NO: 64= Hurma Mahallesi 4213 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 3. KARAR NO: 65= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği ve uygulama yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar planı değişikliği yapılması, yapılaşma izni veren imar planı değişikliğinin yapılması, imar plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan konum, yüzölçümü, nitelik vb yönlerden eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya kamulaştırma işleminin gerçekleştirilerek rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 4. KARAR NO: 66= Tasarrufu Belediyemize ait 14.005 m² yüzölçümlü Çakırlar Mahallesi 20131 ada 01 parseldeki Belediyemiz Spor Tesislerine “Konyaaltı Atatürk Stadı” ismi verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 5. KARAR NO: 67=Belediyemizin 2015 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 6. KARAR NO: 68= Siteler Mahallesi 4254 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 7. KARAR NO: 69= Uluç Mahallesi 10698 ada 01 ve 02 nolu parselleri için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 8. KARAR NO: 70= Gürsu Mahallesi 6250 ada 01 ve 02 nolu parselleri için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 71= Toros Mahallesi 4118 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

 2. KARAR NO: 72= Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05.11.2015 tarih ve 155 sayılı kararıyla uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2016 tarih ve 90 sayılı kararıyla onaylanan, Hurma Mahallesi 4213 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan 1 (bir) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile red edilmiştir.