444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Nisan Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/04/2016 tarihli Nisan ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 41= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2015 yılı faaliyet raporu; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 42= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Cansel TUNCER, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ayhan Adnan ABAY; Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi Büşra DİRGEN ve Buket DAĞLI, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Hacet KAVAK ve Ali POLAT seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 43= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Nazife DEMİRTAŞ ve Taner CİHANTİMUR encümen üyeliğine seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 44=5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Ömer Faruk DALBUDAK, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR ve Önder ÖNEN; İmar Komisyonuna Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Fatma DURMUŞ, Hacet KAVAK, Onur DURUK ve Elif İSTEK oy birliği ile seçildiler.

 

6-      KARAR NO: 45=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) eşit imar hakkı verilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılması, talebe konu taşınmaza konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer müstakil bir taşınmazla başka bir yerden trampası, taşınmazın piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine;  ilgi (a), (b), (e), (f) dilekçelere konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı olarak planlı E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Arapsuyu Mahallesi 4278 ada 09, Arapsuyu 4149 ada 06, Arapsuyu 6250 ada 01 ve Arapsuyu 6238 ada 01 parsellerde futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek, ilgi (c) dilekçeye konu uygulama imar planında Kreş olarak planlı bulunan E=0.50 emsalli yapılaşma koşullu Hurma 8787 ada 01 parsele kreş yapılarak kullanılabilecek, ilgi (g) dilekçeye konu uygulama imar planında Resmi Kullanış Alanı olarak planlı bulunan E=0.80 emsalli yapılaşma koşullu Arapsuyu 6479 ada 01 parselde büro ve hizmet binası yapılarak kullanılabilecek belirtilen parsel maliklerinin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 46= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; parselin gerçek değerinin el atma tarihinden itibaren faizi ile birlikte ödenmesi, parsel için müracaat tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık ecrimisil bedelinin el atma ve tahakkuk tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas edilmesi veya imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; ilgi (d), (f) dilekçelere konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı olarak planlı E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Arapsuyu Mahallesi 20258 ada 3 ve Mollayusuf 20023 ada 3 parsellerde futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek, belirtilen parsel için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 47= Konyaaltı C Tipi Mesire alanı içinde yer alan Nashira Parkının bulunduğu alanda trafo yeri için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile ret edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 48= 2016 yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 10.000.000,00.-(OnmilyonTürkLirası)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 49= Sarısu Mahallesi TEK İndirici Merkez Alanının doğusunda hazırlanan ilave uygulama imar planı teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile havale edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 50= Liman Mahallesi 8904 ada 10 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile havale edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 51= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazın kamusal alan vasfından çıkarılması, taşınmazın kamulaştırma bedelinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.