444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Aralık Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


Belediye Meclisimizin 04/12/2015 tarihli Aralık ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 164= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; Belediye mülkiyetinde eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi veya idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, rayiç bedelinin tespit edilerek nakdi ödenmesi, imar planı değişikliği ile faydalı alan (konut veya ticaret alanı) verilmesi veya imar planında değişiklik yapılması sureti ile taşınmazın kamu alanından çıkarılması konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 165= Toros Mahallesi 4029 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 166= Antalya 1. İdare Mahkemesinin E:2014/342 ve K:2014/1166 sayılı kararına istinaden, Konyaaltı Belediye Meclisi 03/04/2015 gün ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 gün ve 536 sayılı kararı ile onanan 20189 ile 3750 adalar ve çevresi için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

5- KARAR NO: 167= Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 gün ve 655 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak; Konyaaltı Belediye Meclisi 06/03/2015 gün ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2015 gün ve 267 sayılı kararı ile onanan Muhasara Bölgesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

6- KARAR NO: 168= Konyaaltı Belediye Meclisi 06/05/2015 gün ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 gün ve 574 sayılı kararı ile onanan Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında Karaağaç mevkii için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

 

 

7- KARAR NO: 169= Belediyemizde münhal bulunan 6. dereceli 1 adet Antrenör kadrosunun kaldırılarak yerine 1. dereceli Mühendis kadrosunun, 7. dereceli 1 adet Mutemet kadrosunun kaldırılarak yerine 3. dereceli Mühendis kadrosunun, 10. dereceli 1 adet Dağıtıcı kadrosunun kaldırılarak yerine 3. dereceli Mühendis kadrosunun, 11. dereceli 2 adet Tahsildar kadrosunun kaldırılarak yerine 5. dereceli 2 adet Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 170= İlçemizde evsel katı atık tarifesinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.


9- KARAR NO: 171= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkı verilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılması, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkının kullandırılması, talebe konu taşınmaza konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer müstakil bir taşınmazla başka bir yerden trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 172= İlçemizde evsel katı atık tarifesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; su aboneliği bulunan evsel abonelerden aylık m³ cinsinden 1,00.-TL, Ticari–İşyeri (Ticarethane, Umumi Tuvalet, Şantiye, Otel- Pansiyon ve özel okul vb.) abonelerden aylık m³ başına 1,12.-TL, Engelli, Hayır Kuruluşları ile Şehit ve Gazilere ait evsel abonelerden aylık m³ başına 0,50.-TL olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.