444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları


T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Kasım Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


Belediye Meclisimizin 05/11/2015 tarihli Kasım ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2015 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 150= Verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 151= Verilen önergenin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 152= Verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 153= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer bir Belediye taşınmazıyla trampa edilmesi veya plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut alanına çevrilmesi, bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliğinin yapılması, kamulaştırmasız el atma bedelinin veya piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 154= Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası 184 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 155= Hurma Mahallesi 4213 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 156= Bahtılı Mahallesi 20444 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 157= 20189 ile 3750 adalar ve çevresi için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) itiraz görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 158= Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında bulunan Karaağaç mevkii için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) itiraz görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 159= Muhasara Bölgesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) itiraz görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 160= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planındaki uygun bir amaca konu edilmeyen ve kamulaştırılmayan dilekçelere konu taşınmazlarının arsa niteliğinin gereği olarak konut alanı ve/veya ticari alan olarak belirlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması, olmadığı takdirde vekil edenin hissenin kamulaştırılması konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- KARAR NO: 161= 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” ile ilgili 67. maddesi uyarınca; Belediyemizin süreklilik arz eden hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 3 (üç) yıl süreyle üçüncü şahıslara yaptırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- KARAR NO: 162= Toros Mahallesi 4029 ada 01 nolu parsele yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- KARAR NO: 163= İlçemiz Sarısu Mahallesi 9963 ve 9976 adalar arasında kalan uygulama imar planında park alanı olarak planlanan 7550 m² yüzölçümlü alanda Belediyemizce hazırlanacak projeye göre Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde park alanlarında yapılabilecek tesisler ile parkın yapımı karşılığında, park alanı içerisinde yapılacak tesislerin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.