444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                                                                                      T.C.
                                                                                               ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
                                                                                                            Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Eylül Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


Belediye Meclisimizin 03/09/2015 tarihli Eylül ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 114= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan G.İ.H. sınıfı 11150 unvan kodlu 3. derece Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilmesi, mevcut müdürlüklere ilave olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Kreş Müdürlüğünün kurulması, ayrıca 11090 unvan kodlu 3. derece İşletme ve İştirakler Müdürü ve 11110 unvan kodlu 3. derece Kreş Müdürü kadrolarının ihdas edilmesine dair II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 115= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendi uyarınca; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ya da tahsis veya kiralama yolu ile temin edilecek tüm alanlarda yer alan spor tesisleri, kafeterya, otoparkların işletilmesi, park ve bahçe bitkileri üretimi, asfalt üretim tesisleri, bordur ve parke üretim tesisleri kurulması ve işletilmesi; öğrenci yurtları, sağlık tesisleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin açılması ve işletilmesi; 5393 sayılı Kanun ile belediyelere verilen görev alanlarında faaliyet göstermek üzere bütçe içi işletme kurulması ve faaliyet alanları ile işletme adının belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 116= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 117= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerinden yararlanacakların ödemesi gereken ücretinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 118= 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmekte olduğumuz yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 7.600.000,00.-(YedimilyonaltıyüzbinTürkLirası)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 119= Akdamlar C tipi piknik ve mesire alanında 28/08/2015 tarihinde çıkan yangın sonucu mağdur olan işletmelerden 2015 yılı ve diğer yıllara sari kira bedeli alınıp alınamayacağı ile söz konusu işletmelere Belediyemizce yardım sağlanıp sağlanamayacağının görüşülmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- KARAR NO: 120= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza eş değer bir Belediye taşınmazıyla takas edilmesi veya imar planında değişikliği yapılması konularında, Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 121= Belediyemiz sınırları dağîlindeki mevzii imar planlı alanlarda plan notu değişikliği yapılması; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 122= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2003/849, K:2005/910 sayılı kararı ile iptal edilen Arapsuyu 3802 ada 18 nolu parsel için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 123= Kuşkavağı Mahallesi 3823 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 124= Konyaaltı C Tipi Mesire alanı içinde yer alan Nashira Parkının bulunduğu alanda trafo yeri için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- KARAR NO: 125= Liman Mahallesi 6878 ada 03 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- KARAR NO: 126= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer müstakil bir Belediye taşınmazıyla trampa edilmesi veya plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut alanına çevrilmesi, bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliğinin yapılması, kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi veya piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- KARAR NO: 127= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendi uyarınca; Belediyemiz hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ya da tahsis veya kiralama yolu ile temin edilecek tüm alanlarda yer alan spor tesisleri, kafeterya, otoparkların işletilmesi, park ve bahçe bitkileri üretimi, asfalt üretim tesisleri, bordur ve parke üretim tesisleri kurulması ve işletilmesi; öğrenci yurtları, sağlık tesisleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin açılması ve işletilmesi; 5393 sayılı Kanun ile belediyelere verilen görev alanlarında faaliyet göstermek üzere “Konyaaltı Belediyesi İktisadi İşletmesi” adı altında bütçe içi işletme kurulması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- KARAR NO: 128= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17- KARAR NO: 129= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerinden yararlanacakların ödemesi gereken ücretinin, çocuk başı her türlü vergi dahil olmak üzere toplam 400.-(dörtyüz)TL olmasına, diğer indirimden yararlanacak ve ücretten muaf olacak olan çocuklara ilişkin usullerin belirlenmesinde de Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Çalışma Usul Ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin “ücret” başlıklı 16. maddesinde belirlenen usullerin uygulanması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

18- KARAR NO: 130= 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmekte olduğumuz yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 7.600.000,00.-(YedimilyonaltıyüzbinTürkLirası)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

19- Akdamlar C tipi piknik ve mesire alanında 28/08/2015 tarihinde çıkan yangın sonucunda; tamamen yanarak ticari faaliyetleri sona eren Hanımeli, Altın Portakal, Durmazlar, Gültaze ve Bayıkoğlu Gözleme adlı işletmelerin 28/08/2015 tarihinden itibaren tekrar faaliyete geçecekleri süreye kadar kiralarının tahakkuk ve tahsilatının yapılmaması, bu gözleme ünitelerinin geçmiş döneme ait kira borçlarına faiz işletilmemesi, gecikmiş borçlarının 1 yıl süre ile ötelenmesi, ayrıca ayni yardım yapılması ve miktarının belirlenmesi konusunda Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.