444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                                                                                            T.C.
                                                                                                     ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
                                                                                                                  Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Haziran Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

    Belediye Meclisimizin 04/06/2015 tarihli Haziran ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 2015 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 82= Verilen önergenin gündemin 18. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-    KARAR NO: 83= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2015 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-    KARAR NO: 84= Belediyemizin gerçekleştireceği kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor gibi hizmetlerden olan Ramazan etkinlikleri, Feslikan şenlikleri, sünnet şöleni, milli bayramlar ve özel günlerde sanatçılar getirilmesi ve bu etkinliklere yönelik giderlerin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-    KARAR NO: 85= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile oluşturulan; Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonu, Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Tarım ve Kırsal Araştırma Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, AB ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonlarının devam etmeleri ve 5’er üyeden oluşmaları oy birliği ile kabul edilerek, komisyonlara üye seçimi gerçekleştirilmiştir.

6-    KARAR NO: 86= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yeniden düzenlenen I sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ve V sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetveli, III sayılı Dolu Kadro Cetveli ve II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 87= Belediyemizde görevli memurlar için hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-    KARAR NO: 88= Belediyemizde münhal bulunun 8. dereceli 1 adet kütüphaneci kadrosunun kaldırılarak yerine 1. dereceli mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-    KARAR NO: 89= İlçemiz Hurma Mahallesi toplam 5.067 m² yüzölçümlü 8781 ada 01 numaralı parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 32/5067 hissenin ilköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 90= Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 1621 m² yüzölçümlü 20161 ada 1 parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 979 m²’lik hissenin parselde diğer hissedar Sarılar İnşaat A.Ş. ile birlikte ilgili Tapu Müdürlüğünde kat irtifakı tesisinin tescil işleminin yapılması ile Antalya 16. Noterliğinin 05.06.2014 tarih ve 13159 yevmiye numarası ile tasdikli taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden B Blok’taki 1 nolu bağımsız bölüm meskende 280/508 hisse ile 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölüm meskenlerin de tamamının yüklenici Sarılar İnşaat A.Ş.’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine göre devredilmesi ve kat irtifakı tesisi ile bahse konu parseldeki B Blok 1 nolu bağımsız bölüm meskende 280/508 hisse ile 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölüm meskenlerin tamamının devir işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 91= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, özel mülkiyete konu hale getirilmesi, imar planı değişikliği ile faydalı alan (konut veya ticaret alanı) üretilmesi, eş değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi  ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-    KARAR NO: 92= Arapsuyu Mahallesi 20014 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 93= Belediyemiz sınırları içerisinde kalan ve 1999 yılından önce planlanmış bütün mahalleleri kapsayan Zorunlu Yolboyu Ticaret (ZT), İsteğe Bağlı Yolboyu Ticaret (İBT) ve İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret (İBZT) alanlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 94= Arapsuyu Mahallesi 3810 ada doğusunda yer alan çocuk bahçesi içerisine trafo yapılması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-    KARAR NO: 95= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza eşdeğer bir Belediye taşınmazıyla takas edilmesi veya imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-    KARAR NO: 96= Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası Mevkii 184 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17-    KARAR NO: 97= Hurma Mahallesi 9936 ada 1 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

18-    KARAR NO: 98= Doyran Mahallesi 20515 ada 17 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.