444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Mayıs Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 06/05/2015 tarihli Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 66= Verilen önergenin gündemin 15. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 67= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut ve ticari) imar hakkı verilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması, idareye ait konum, yüzölçümü, nitelik v.b. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak tanınması veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 68= Bahtılı Mahallesi 20448 ada 46 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 69=Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında bulunan Karaağaç Mevkii için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 70=Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6433 ada 01 parsel, 6431 ada 05 parsel ve 6422 ada 05 parsellerin semt spor alanından çıkarılması, talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedeniyle taleplerin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 71= Belediyemiz sınırlarında bulunan özel mülkiyete konu sosyal ve teknik altyapı alanlarının “Mekansal Alanlar Plan Yapım Yönetmeliği”ne göre yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 72= Belediyemizin 2014 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 73= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin, III sayılı Dolu Kadro Cetveli ve II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 74= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/05/2015 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 75= Belediyemizde görevli memurlar için hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 76= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza eşdeğer bir Belediye taşınmazıyla takas edilmesi veya imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 77= Arapsuyu Mahallesi 20014 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 78= Arapsuyu Mahallesi 3826 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 79= Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan bütün mahalleri kapsayan “Zorunlu Yol Boyu Ticaret, İsteğe Bağlı Yol Boyu Ticaret ve İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret Alanların” belirlenmesine ilişkin uygulama imar planının uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için hazırlanan plan notu revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 80= Belediyemizin 2014 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 81= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/05/2015 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 5 dereceli Mühendis’e 1.770,00.-TL, 7 dereceli Programcı’ya 1.175,00.-TL ödenmesi; oy birliği ile