444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Ocak Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

    Belediye Meclisimizin 07/01/2015 tarihli Ocak ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 01= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Taner CİHANTİMUR 27 oy, Şafak OTUZALTI 29 oy ve Durali KOLPAK 28 oy alarak seçildiler.

3-    KARAR NO: 02=5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2015 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-    KARAR NO: 03= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2015 yılında Belediyemizde 67 adet geçici işçinin 67x12=804 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-    KARAR NO: 04= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 3. dereceli Mühendis, 3. dereceli Veteriner Hekim ve 8. dereceli Ekonomist kadrolarında çalışmakta olan sözleşmeli personellere 2015 yılında ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-    KARAR NO: 05= Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre bütçede belirtilen plan değişikliği ücret tarifesine ilaveler yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 06= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planında değişiklik yapılması, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-    KARAR NO: 07= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, özel mülkiyete konu hale getirilmesi, imar planı değişikliği ile faydalı alan (konut veya ticaret alanı) üretilmesi, eş değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-    KARAR NO: 08= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2014/342 K:2014/1166 sayılı kararı ile iptal edilen 04.10.2013 gün ve 109 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Kararı ve 10.12.2013 gün ve 743 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce 20189-3750 adalar ve çevresi için onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikiğinin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle konunun teknik, hukuki ve mali yönlerinin olması sebebiyle ilgili Müdürlüklerce incelenmesi ve plansız kalan bölgede yeniden plan yapılması amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğü’ne havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 09= Arapsuyu 12319 Ada 02 ve 03 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 10= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu 20008 ada 02 ve Arapsuyu 20074 ada 02 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedeniyle taleplerin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 
12-    KARAR NO: 11= Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 12= Belediye Meclisimizin 07.05.2014 gün ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 gün ve 417 sayılı kararı onanan Batı Antalya Çevre Yolu’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 13= Belediye Meclisimizin 28/10/1998 gün ve 215 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2003/849, K:2005/910 sayılı kararı ile iptal edilen 3802 ada 18 nolu parsel için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-    KARAR NO: 14= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Duraliler 20270 ada 04, Hurma 9969 ada 01 parsel ve 9939 ada 02 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-    KARAR NO: 15= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 2015 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 3. dereceli Mühendis’e 1.770,00.-TL, 3. dereceli Veteriner Hekim’e 1.660,00.-TL ve 8. dereceli Ekonomist’e 1.830,00.-TL ödenmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17-    KARAR NO: 16= Belediye Meclisimizin 07/05/2014 gün ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 gün ve 417 sayılı kararı onanan Batı Antalya Çevre Yolu’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.