444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                                                                    T.C.
                                                                             ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
                                                                                       Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

    Belediye Meclisimizin 02/10/2014 ve 16/10/2014 tarihli Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 2014 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 126= Meclis Üyesi Önder ÖNEN’in Divan Kâtipliği asil üyeliğinden düşürülmesi ve kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Halil Tolga AYVAZOĞLU’nun 23 oyla seçilmesi” ile ilgili Belediye Meclisimizin almış olduğu 04/09/2014 tarih ve 104 sayılı kararı, oy birliği ile iptal edilmiştir.

3-    KARAR NO: 127= Belediyemizin 2015 ila 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-    KARAR NO: 128= Belediye Başkanlığımızın 2015 yılı İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-    KARAR NO: 129= Belediyemizin 2015 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-    KARAR NO: 130= Belediyemizde münhal bulunun 10 adet işçi kadrosunun kaldırılarak yerine 10 adet temizlik işçisi kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen VI sayılı sürekli işçi kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 131= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut veya ticaret alanına çevrilmesi, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; vatandaşların dilekçelerindeki takas(trampa) taleplerinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-    KARAR NO: 132= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların Belediyemiz tarafından plan değişikliği ile yapılaşma izni verilmesi, Belediyemize ait taşınmazlarla trampası veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; vatandaşların dilekçelerindeki takas(trampa) taleplerinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleşmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-    KARAR NO: 133= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 134= Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hisselerinin 2014 yılından 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar parseldeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak sureti ile satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 135= Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adaların kuzeyinde yer alan park alanının 4449 m²’lik kısmının Belediye Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 
12-    KARAR NO: 136= Akkuyu Mahallesi 4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 137= Hurma Mahallesi 8777 ada 01, 02, 03, 04, 05 parsel için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 138= 380+154 kV Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, nazım imar planı ile mevzuat ve teknik açılardan uyumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla  Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-    KARAR NO: 139= 8855 ada 01 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; bahse konu alana yönelik olarak, takas (trampa) talebinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi talebinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, ihtiyaca göre okul yapılmak istendiği zaman kamulaştırmanın Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacağı, plan değişikliği talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı görüldüğünden; uzlaşma taleplerinin reddedilmesi ile parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında uygun şartların sağlanması halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-    KARAR NO: 140= 6431 ada 05 parsele yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün uzlaşma ve plan değişikliği talepleri, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; bahse konu alana yönelik olarak, takas (trampa) talebinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi talebinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı görüldüğünden uzlaşma taleplerinin reddedilmesi ile parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında uygun şartların sağlanması halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17-    KARAR NO: 141= Kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu Arapsuyu 6068 ada 01 nolu parsel maliklerince kamulaştırmasız el atma nedeni ile uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre plan değişikliğine esas kurumumuzun görüşünü isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

18-    KARAR NO: 142= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 06 ve Hurma 9928 ada 02 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

19-    KARAR NO: 143= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 02, Hurma 8855 ada 01 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 02, 9178 ada 02, Duraliler 4252 ada 01 ve Akkuyu 4149 ada 06 parsellerin Belediyemizce kısa, orta ve uzun vadede kullanıp kullanılmayacağının değerlendirilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

20-    KARAR NO: 144= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6238 ada 01 ve 6250 ada 01 parsellere yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

21-    KARAR NO: 145= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6852 ada 07 ve 20254 ada 04 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

22-    KARAR NO: 146= 5338 ada 12 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

23-    KARAR NO: 147= 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

24-    KARAR NO: 148= 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (b) bendi, Aynı kanunun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 2015 ila 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

25-    KARAR NO: 149= 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine göre hazırlanan Belediye Başkanlığımızın 2015 yılı İdare Performans Programı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

26-    KARAR NO: 150= Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/10/2014 gün ve 22 nolu raporu oy çokluğuyla; Belediyemizin 2015 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2015 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edilmiştir.