444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Eylül Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 04/09/2014 ve 09/09/2014 tarihli Eylül ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 102=Verilen 1 nolu önergenin gündemin 2. maddesi olarak gündeme alınarak görüşülmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 103=Verilen 2 nolu önergenin gündemin 19. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 104= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 08/04/2014 tarih ve 39 sayılı kararıyla, iki yıl süreyle görev yapmak üzere Divan Kâtipliği asil üyeliğine seçilen Önder ÖNEN, Divan Katipliğinden oy birliği ile düşürülmüş; kalan süreyi tamamlamak üzere de Meclis Üyesi Halil Tolga AYVAZOĞLU, Divan Katipliği asil üyeliğine 23 oy alarak seçilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 105=Belediyemizde münhal bulunan kadroların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 106=Belediyemiz personeline yönelik hazırlanan “Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 107= Belediyemizin her yıl ve süreklilik arz eden hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine göre 2015-2016 yıllarını kapsayan personel temini genel hizmet alımının 2 (iki) yıl süre ile ihale yoluyla üçüncü şahıslara yaptırılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 108= 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, Belediyemiz sınırları içerisinde tespit edilecek olan maktu vergi ve harçların tespitinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 109= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince; İlçemiz Geyikbayırı, Hisarçandır, Hacısekililer, Doyran, Dağ, Çamlıbel, Çağlarca, Akdamlar, Yenimahalle, Çakırlar, Aydınlık, Demircilik, Kuruçay, Suiçecek, Aşağıkaraman ve Zümrüt Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere, aşağıda açık kimlikleri belirtilen kişilerin seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 110= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların trampası, mülkiyet hakkını kısıtlayan tahsis amacı dışına çıkarılması, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yere imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 111=6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların kamulaştırmasının yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, imar planı değişikliği konut veya ticari imar hakkının verilmesi ile yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-  KARAR NO: 112= Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında günübirlik tesis alanı olarak planlı Arapsuyu (Altınkum) Mahallesi 20297 ada 04 parsel alan içerisinde 307 m² inşaat alanı bulunan çok amaçlı yapının 2886 sayılı Devlet İhale Yasası uyarınca, 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Encümenimize yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 113= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 114= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile taşınmaz ile ilgili planda gerekli değişiklikler yapılarak mülkiyet, tasarruf haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 115= Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge” İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 116= 380+154 kV Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 117= 8777 ada 01 ila 05 parsel için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18-  KARAR NO: 118= 4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

19-  KARAR NO: 119= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6424 ada 01, 6422 ada 02 ve 05, 20008 ada 02, 20012 ada 02, 20016 ada 02, 20018 ada 03, 20061 ada 01, 20062 ada 02, 20063 ada 01, 20064 ada 02, 20071 ada 01, 20073 ada 02 ve 20077 ada 01 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

20-  KARAR NO: 120= Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adaların kuzeyinde yer alan park alanının 4449 m²’lik kısmının Belediye Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

21-  KARAR NO: 121= Belediyemiz idari personel ve yardımcı hizmet personeli gruplarından toplam 16 adet boş kadronun iptal edilerek, yerine ihtiyaç duyulan teknik hizmet sınıfı kadroları ihdas edilmesine yönelik hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

22-  KARAR NO: 122= 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak, Belediyemiz personeline yönelik hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

23-  KARAR NO: 123= Belediyemizin süreklilik arz eden park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri, kontrollük, kent temizlik hizmetleri, makine-teçhizat bakım ve onarım işleri, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarım hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine göre 2015-2016 yıllarını kapsayan personel temini genel hizmet alımı ihalesinin 2 (iki) yıl süreyle üçüncü şahıslara yaptırılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

24-  KARAR NO: 124= 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği gereğince; 2464 sayılı Kanunla belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak tespit edilen ilan reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

25-  KARAR NO: 125=Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında günübirlik tesis alanı olarak planlanan Arapsuyu (Altınkum) Mahallesi 20297 ada 04 nolu parsel alan içerisindeki çok amaçlı yapının, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası uyarınca işletmecilere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.