444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Temmuz Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 04/07/2014 tarihli Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 87=657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 55. maddesi ve 27 Haziran 1983 gün ve 18090 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesine dayanılarak hazırlanan İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 88=657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. maddesi ve Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 89= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2014 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 90=Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneği’nin Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunması talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine göre değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 91=Belediyemiz Yaşlılar Kreşinin, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 92= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut veya ticaret alanına çevrilmesi, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 93= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut veya ticaret alanına çevrilmesi, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini konularında Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 94= Arapsuyu Mahallesi toplam 23802 m² yüzölçümlü 4108 ada 02 parselde Belediyemiz adına kayıtlı 490/23802 hissenin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ve 13. maddesi gereği, parselin tapu kütüğüne adalet hizmetlerinde kullanılmak üzere, amacına uygun kullanılmaması halinde de geri alınacağına dair şerh düşülmesi şartı ile Maliye Hazinesine bedelsiz olarak devir edilmesi, devir işlemlerinde de Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 95= Kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu Arapsuyu 6068 ada 01 nolu parsel maliklerince kamulaştırmasız el atma nedeni ile uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre plan değişikliğine esas kurumumuzun görüşünü isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, konunun teknik açılardan değerlendirilmesi amacıyla Plan ve Proje Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 96= Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün; Arapsuyu 20074 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde imar planı değişikliği ile Belediye Semt Spor Alanı dışına çıkarılması talepleri, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 97= 8855 ada 01 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 98= 6431 ada 05 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 99= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2014 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 100= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2014 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 7. dereceli Mühendis ile 3. dereceli Mühendise 1.435,00.-TL, 2. dereceli Mimar ile 1. dereceli Mimara 1.435,00.-TL, 3. dereceli Veteriner Hekime 1.325,00.-TL ödenmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 101= Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine göre, 2013 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 116.509.65.-TL nakdi yardım olarak verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.