444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                                                           T.C.
                                                                        ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
                                                                                 Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

    Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarihli Haziran ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 2014 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 63= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonu, Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Tarım ve Kırsal Araştırma Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, AB ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonu oluşturulması oy birliği ile kabul edildi ve üye seçimleri yapıldı.

3-    KARAR NO: 64= 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği; C11 gurubunda yer alan Belediyemizin yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4-    KARAR NO: 65= 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 55. maddesi ve 27 Haziran 1983 gün ve 18090 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesine dayanılarak hazırlanan İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliği”nin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5-    KARAR NO: 66= 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. maddesi ve Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği”nin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6-    KARAR NO: 67= Belediyemizin kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçları alınması için 2014 yılı bütçemizdeki mevcut T-1 cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Sermaye Giderleri Bölümüne 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları tertibinin açılarak, ilgili bölüme 03.05.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bölümünden 240.000,00.-(İkiyüzkırkbintürklirası)TL ödenek aktarılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

7-    KARAR NO: 68= Arapsuyu 629 parselin gittileri olan uygulama imar planında semt spor sahası olarak planlanan Arapsuyu 20078 ada 2 parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan hisselerin diğer hissedarlara 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (h) ve (g) fıkrası kapsamında sulh yoluna gidilerek parselde hissedar olmaları nedeniyle, şartlı hibe edilen hibe işleminin şartın gerçekleşme imkanı ortadan kalktığından hibenin iadesi şeklinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince m²’si 1,00.-(Birtürklirası)TL üzerinden toplam 2.967,00.- (İkibindokuzyüz altmışyeditürklirası)TL bedelle satışının yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.

8-    KARAR NO: 69= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların Belediyemiz tarafından plan değişikliği ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi, Belediyemize ait taşınmazlarla trampası veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9-    KARAR NO: 70=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların Belediyemiz tarafından plan değişikliği ile yapılaşma izni verilmesi, Belediyemize ait taşınmazlarla trampası veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10-    KARAR NO: 71=6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların trampası, mülkiyet hakkını kısıtlayan tahsis amacı dışına çıkarılması, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yere imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

11-    KARAR NO: 72= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların kamulaştırmasının yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, imar planı değişikliği konut veya ticari imar hakkının verilmesi ile yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususların da Belediyemizle uzlaşma talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

12-    KARAR NO: 73= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut veya ticaret alanına çevrilmesi, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

13-    KARAR NO: 74= Mülkiyeti Belediyemize ait Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi 106. Sokak Sezer Apt. K:1 No:2/3 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan dairenin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendine (Değişik:12/11/2012-6360/19 maddesine) göre 5 yıl süre ile bedelsiz olarak, “Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet ve Töre Namus Cinayetleri ile Mücadele Projesi” kapsamında Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’ne tahsis edilmesi ve sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

14-    KARAR NO: 75= İmar planında ilköğretim okul alanı olarak planlı, İlçemiz Arapsuyu Mahallesi toplam 5.074,63 m² yüzölçümlü 3359 numaralı parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 671,61 m²’lik hissenin 25 yıl süre ile ilköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

15-    KARAR NO: 76= İmar planında ilköğretim tesis alanı olarak planlı, İlçemiz Hurma Mahallesi toplam 4.240 m² yüzölçümlü 8834 ada 12 parselin 25 yıl süre ile İlköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

16-    KARAR NO: 77= 18İ-2B imar planı paftasında bulunan, Gürsu Mahallesi 6925 ada ve çevresi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.

17-    KARAR NO: 78= 18İ-2A ve 19İ-3D imar planı paftalarında bulunan, Gürsu Mahallesi 6407 ada ve çevresi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.

18-    KARAR NO: 79= Belediye Meclisimizin 04/12/2013 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/01/2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla ret edildi.

19-    KARAR NO: 80= Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce; Arapsuyu 20074 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

20-    KARAR NO: 81= Kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu Arapsuyu 6068 ada 01 nolu parsel maliklerince kamulaştırmasız el atma nedeni ile uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre plan değişikliğine esas kurumumuzun görüşünü isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

21-    KARAR NO: 82= Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesine istinaden hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönergenin görüşülmek üzere Plan ve Proje ile İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

22-    KARAR NO: 83= 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği; C11 gurubunda yer alan Belediyemizin yeniden düzenlenen norm kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

23-    KARAR NO: 84= Belediyemizin kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçları alınması için 2014 yılı bütçemizdeki mevcut T-1 cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Sermaye Giderleri Bölümüne 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları tertibinin açılarak, ilgili bölüme 03.05.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bölümünden 240.000,00.-(İkiyüzkırkbintürklirası)TL ödenek aktarılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
24-    KARAR NO: 85=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların Belediyemiz tarafından plan değişikliği ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi, Belediyemize ait taşınmazlarla trampası veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususları İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

25-    KARAR NO: 86=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların Belediyemiz tarafından plan değişikliği ile yapılaşma izni verilmesi, Belediyemize ait taşınmazlarla trampası veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususları İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.