444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Eylül Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Eylül ayı toplantısı; 03.09.2010 ve 07.09.2010 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin 02.07.2010 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 60= Önergenin gündemin 18. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 61= 18İ-IVa imar planı paftasında bulunan 8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği, (kat adedinde herhangi bir artış öngörülmediği, kat adedinin 4 kat ile sınırlandırıldığı, önerilen emsal uygulamasıyla zeminde 0,20 olan taban alanı katsayının 0,30’a çıkarıldığı, ancak zeminde ortaya çıkan 0,10’luk inşaat alanı artışının toplam inşaat alanının 0,80’den 0,70’e çekilmesi suretiyle giderildiği, bu kapsamda toplam inşaat alanında herhangi bir artış olmadığı, sadece parsellerin ticari amaçla kullanılacak zemin katlarında daha geniş alan kullanımının sağlandığı, parsellerin zemin katlarında yüksek zemin kat (5.50 m) uygulamasının öngörüldüğü, Konyaaltı Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları ile bu parsellerin hemen kuzeyinde bulunan 8488 ada 03, 04, 05, 06 parsellerde ve doğusunda bulunan 6870 ada 10 nolu parselde aynı netlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onandığı gerekçeleri ile) İmar  Komisyonundan  geldiği  şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.

4- KARAR NO: 62= 18H-IIc imar planı paftasında bulunan 8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 63= Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca; 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


6- KARAR NO: 64= Bahtılı Köyü 144 parselde Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi yapılabilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 65=4289 ada 07 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 66= Akdeniz Akaryakıt Depolama A.Ş.’ye ait akaryakıt boru hattı güzergâhına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 67= 9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 68= 3962 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

11- KARAR NO: 69= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev sorumluluklarını belirten “teşkilat ve çalışma yönetmeliği” görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 70= Belediyemize ait sokaklardan yedek akaryakıt boru hattı geçirilmesi durumunda; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisi yapılması için Encümene yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

13- KARAR NO: 71= Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tasarruf yetkisi Belediyemiz adına devir edilen Andızlı Tepe 70 ve 71 nolu bölmeler için hazırlanan Orman Bölge Müdürlüğünce onaylı vaziyet planındaki gözleme üniteleri ile pazaryerlerinin Doyran bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımıza tahsisi için; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Encümene yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 72= Hüküm ve tasarrufu ile mülkiyeti Belediyemize ait olan kapalı pazaryerlerindeki tezgâh yerlerinin, pazarcı esnafına tahsis edilebilmesi için; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Encümene yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 73= 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre; Belediyemiz sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu temin etmek, yaşamlarını rahat ve gürültüsüz bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla; Belediyemiz sınırları dâhilinde imar planlı, yapılaşmasını tamamlamış ve kentlileşme olgusu içinde olan mahallelerimizin sokak aralarında veya sitelerde; düğün, nişan, kına gibi törenlerin yapılmaması; oy birliği ile kabul edildi.

16- KARAR NO: 74= Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyonet, 4 adet çift kabinli pikap ve 4 adet tek kabinli pikap alınması için 2010 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

17- KARAR NO: 75= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 06.09.2010 tarihinden itibaren 9. dereceli tekniker kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

18- KARAR NO: 76= Çiftçi Malları Koruma Meclisine, Belediyemizce Doyran Ek Hizmet binamızdan 1 odayla, 1 adet motosikletin tahsis edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

19- KARAR NO: 77= 18H-IIc imar planı paftasında bulunan 8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği (Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğu gerekçesi ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.

20- KARAR NO: 78= Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca; 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle teknik açıdan incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


21- KARAR NO: 79= Bahtılı Köyü 144 parselde Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi yapılabilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

22- KARAR NO: 80= 4289 ada 07 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

23- KARAR NO: 81= Akdeniz Akaryakıt Depolama A.Ş.’ye ait akaryakıt boru hattı güzergâhına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

24- KARAR NO: 82= 9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle teknik açıdan incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

25- KARAR NO: 83= 3962 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

26- KARAR NO: 84= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca hazırlanan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev sorumluluklarını belirten teşkilat ve çalışma yönetmeliği; oy birliği ile kabul edildi.

27- KARAR NO: 85= Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyonet, 4 adet çift kabinli pikap ve 4 adet tek kabinli pikap alınması için 2010 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması; oy birliği ile kabul edildi.

28- KARAR NO: 86= Çiftçi Malları Koruma Meclisine, Belediyemizce Doyran Ek Hizmet binamızdan 1 odayla, 1 adet motosikletin tahsis edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle (motosikletin akaryakıtı ve sürücüsü Çiftçi Malları Koruma Meclisince karşılanmak kaydıyla, 2014 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine kadar tahsislerin yapılması); oy birliği ile kabul edildi.

29- KARAR NO: 87= Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için; 9. dereceli tekniker kadrosuna, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca, 06.09.2010 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli olarak personel temin edilerek, 1 yıl süreyle çalıştırılmasına ve çalışacak personele aylık net 1.060,50.-TL(binaltmıştürklirasıellikuruş) ödenmesi; oy birliği ile kabul edildi.