444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Mart Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


            Belediye Meclisimizin 2011 yılı Mart ayı toplantısı; 04.03.2011 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-      Belediye Meclisinin Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 28= 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca; Belediye Meclisimizin 06.10.2010 tarih, 93 sayılı kararıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün oluşturulmasıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğünün de görev ve sorumluluklarını belirleyen teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin revize edilmiş hali, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.


3- KARAR NO: 29= Belediyemizde münhal bulunan 7. dereceli Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, yerine 7. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 30= Belediyemizde münhal bulunan 7. dereceli Tekniker kadrosuna 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 15.03.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesi yönelik konunun Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 31= Belediyemizde münhal bulunan 7. dereceli Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, yerine 7. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili II sayılı boş kadro değişikliği cetveli Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 32= 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 7. Dereceli Tekniker kadrosuna 15.03.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek aylık net maaş tutarının 807,00.-(sekizyüzyedi)TL olarak ödenmesi, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 33= 19İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 34= Belediyemize dahil edilen Beldibi ve Doyran Belediyelerinin 8 mahallesi ile 7 köye yeni sokak numaraları tahsis edilmesi; ayrıca, İlçemizdeki mükerrer cadde ve sokak isimleri ile numaraların da adres karışıklıklarına meydan vermemesi açısından, ekli listede belirtilen yeni isim veya numaraların verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 35=20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.