444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2012 Yılı Şubat Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
 
 
            Belediye Meclisimizin 03/02/2012 tarihli Şubat ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-   Belediye Meclisinin Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 15= Verilen önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.
 
3- KARAR NO: 16= Verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.
 
4- KARAR NO: 17= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5 dereceli mimar, 2 adet 5 dereceli mühendis ve 1 adet 3 dereceli tekniker kadrosuna, Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin temini için, 01/03/2012 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 18= Süreklilik ve zorunluluk arz eden İlçemizin kent temizliği hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesine yönelik 2012 yılı bütçemizin T-1 cetvelinde bulunmayan araçların satın alınabilmesi için, T-1 cetveline ilave edilmesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 06 Sermaye Giderleri Bölümünün ilgili tertiplerine 6.000.000,00.-(AltımilyonTürkLirası)TL tutarında ödenek eklenmesine ilişkin hazırlanan ek bütçe taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 19= 2012 yılı Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce alınması planlanan taşıtların finansmanı İller Bankasından sağlanmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e 5.000.000,00.-(BeşmilyonTürkLirası)TL’ye kadar borçlanma ve sözleşme imzalama yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
7- KARAR NO: 20= 20İ-4b imar planı paftasında bulunan 20207 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 21= 20444 ada 66 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
9- KARAR NO: 22= Duraliler Mahallesi 20193 ada 01 parseldeki S.S. Cihankent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 1229/18558 m²’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL(birtürklirası) bedel ile Belediyemiz adına satın alınması, satın alma işlemlerinde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
10- KARAR NO: 23= Antalya Vakıf Muratpaşa Çiftliği’nin yeşil dokusu ile tarımsal niteliğinin korunması amacıyla kurulacak olan Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ortak olmaya, düzenlenmiş veya düzenlenecek olan şirket ana sözleşmesi ve eklerini imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme beyannameleri ve tadilat sözleşmelerini imzaya, gerek Bakanlıktan ve gerekse İl Müdürlüğü ile her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almaya, şirket ana sözleşmesini Bakanlıktan ya da İl Müdürlüğünden geçirmeye, ticaret sicil memurluğuna tescil ettirmeye, ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye, ilgili mahkemeye müracaatla gerekli izinleri almaya, şirketi ilgili belediyede kayıt ettirmeye, gerekli harç ve rüsumları yatırmaya, şirketin ilgili vergi dairesine müracaat ederek kaydını yaptırmaya, vergi numarasını almaya, ticaret sicil tasdiknamesi ile faaliyet belgesini ilgili ticaret sicilinden almaya, ticaret odası ve sanayi odasında yapılması gerekli işlemleri yapmaya, müracaatlarda bulunmaya, her türlü evrak ve vesaiki imzaya 15433125138 T.C kimlik numaralı Tevfik Fikret KÜÇÜKERCİYES’in Konyaaltı Belediyesi olarak imzaya ve vekil tayin edilebilmesi için, söz konusu şirketin kurulumu ve şirketle olan her türlü işlemi yapmak ve imzalamak üzere Belediyemizi temsilen Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
11- KARAR NO: 24= Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için; 1 adet 5 dereceli mimar, 2 adet 5 dereceli Mühendis, 1 adet 3 dereceli Tekniker kadrosuna 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca, 01/03/2012 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli olarak personel temin edilerek 31/12/2012 tarihine kadar çalıştırılmalarına ve çalışacak personellere aylık net maaş olarak; 5 dereceli Mimar ve 5 dereceli Mühendislere 1.000,00.-(BinTürkLirası)TL, 3 dereceli Teknikere 1.100,00.-(BinyüzTürkLirası)TL ödenmesi, Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.
 
12- KARAR NO: 25= Süreklilik ve zorunluluk arz eden İlçemizin kent temizliği hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesine yönelik 2012 yılı bütçemizin T-1 cetvelinde bulunmayan araçların satın alınabilmesi için, T-1 cetveline ilave edilmesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 06 Sermaye Giderleri Bölümünün ilgili tertiplerine 6.000.000,00.-(AltımilyonTürkLirası)TL tutarında ödenek eklenmesine ilişkin hazırlanan ek bütçe taslağı, Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.
 
13- KARAR NO: 26= 2012 yılı Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce alınması planlanan taşıtların finansmanı İller Bankasından sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e 5.000.000,00.-(BeşmilyonTürkLirası)TL’ye kadar borçlanma ve sözleşme imzalama yetkisi verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.
 
14- KARAR NO: 27= Duraliler Mahallesi 20193 ada 01 parseldeki S.S. Cihankent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 1229/18558 m²’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-(BirTürkLirası)TL bedel ile Belediyemiz adına satın alınması, satın alma işlemlerinde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.