444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 51= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2012 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 52= Kışla Mahallesi 1282 ada 12 parsel sayılı taşınmazdaki 4 nolu bağımsız bölüm (lojman) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Muratpaşa Mahallesi 1386 ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 13 nolu bağımsız bölümün (lojmanın) bedel farkı gözetilmeksizin trampası için meclisimizce karar alınması ve trampa kararının uygulanması için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 53= Çakırlar Mahallesi 20131 ada 01 parsel üzerinde onaylı projesinde belirtilen tesislerin yapılarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi ile bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkının tapu siciline tescili için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 54= Çakırlar Mahallesi 20131 ada 01 parsel üzerinde yapılması planlanan stadyum, çim saha ve kafeterya inşaatı ile 6404 ada 04 parselde yapılması planlanan çok amaçlı sosyal hizmet merkezi inşaatlarının finansman ihtiyacının karşılanması amacı ile finansmanının İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e ¨5.000.000,00 (BeşmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 55= Liman Mahallesi 18İ-4d nolu imar paftasında bulunan mülkiyeti Orman Bakanlığına ait alanda hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 56= Mahallesi 19J-1b ve 1c nolu imar planı paftalarında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/12/2011 gün ve 247 sayılı kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 57= Mollayusuf Mahallesi 20İ-2d nolu imar planı paftasında bulunan 20021 nolu adada Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2003/1663 K:2007/352 sayılı kararı ve Danıştay 6. Dairesinin E:2005/5994 K:2007/6392 sayılı kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 58= 19İ-3c nolu imar paftasında bulunan 6948 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

10- KARAR NO: 59= İl İdare Kurulu kararı ile Belediyemize devri uygun görülen Kışla Mahallesi 1282 ada 12 parsel sayılı taşınmazdaki 4 nolu bağımsız bölüm (lojman) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Muratpaşa Mahallesi 1386 ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki (13) nolu bağımsız bölümün (lojmanın) bedel farkı gözetilmeksizin karşılıklı trampasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca uygun bulunması ve trampa kararının uygulanması için Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendi uyarınca da Belediye Encümenine yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

11- KARAR NO: 60= Çakırlar Mahallesi 20131 ada 1 parsel üzerinde onaylı projesinde belirtilen tesislerin (stadyum, çim saha ve kafeterya) yapılarak kullanılmak üzere ilk yıl irtifak hakkı bedeli olarak ¨133.000,00 (YüzotuzüçbinTürkLirası) diğer yıllar ÜFE oranında artış yapılarak ödenmesi ile parsel üzerine 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi ve tapu siciline tescili için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 61= Çakırlar Mahallesi 20131 ada 01 parsel üzerinde 2012 yılı içerisinde başlanılması planlanmakta olan stadyum, çim saha ve kafeterya inşaatı ile 6404 ada 04 parselde yapılması planlanan çok amaçlı sosyal hizmet merkezi inşaatlarının finansman ihtiyacının karşılanması amacı ile finansmanının İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca ve yine aynı Kanunun 68. maddesinin (e) fıkrasına uygun olarak; İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak suretiyle Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e ¨5.000.000,00 (BeşmilyonTürkLirası)’na kadar İller Bankası, resmi veya özel bankalardan borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.