444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/08/2023 Tarihli

Ağustos Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Erkan ÖZTUNÇ, Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

                        2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Hacet KAVAK, Nail AVCI, Erkan ÖZTUNÇ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 

Belediyemiz Meclisinin 24/07/2023 tarihli Temmuz ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 1. KARAR NO:100 = Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizenin görüşülmesini isteyen Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin, gündemin 7. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO:101 = Belediyemiz mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan; Siteler Mahallesi 20957 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Liman Mahallesi 6857 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Öğretmenevleri Mahallesi 5673 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesi 4054 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Çakırlar Mahallesi 20488 ada 7 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Altınkum Mahallesi 3947 ada 1 parsel ve 3946 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Binası, Zümrüt Mahallesi 20410 ada 81 parselde bulunan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinin doğu kısmında yer alan Kapalı Araç Garajı, Çatıları üzerine yerleştirilerek Belediyemize gelir getirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin teminine yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması, işletilmesi ve süre sonunda Belediyemize devredilmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-e ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64/1’inci maddesi hükümlerine istinaden 20 (yıl) süreye kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve/veya kiraya verilmesi ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü teklifinin gündemin 8. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO:102 = İlçemize ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği, Belediyemizin 02.03.2023 gün 30 sayılı Meclis Kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.04.2023 gün 338 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Arazi yapılarının benzer olmasından dolayı plan eşitlik ilkesinin sağlanması gerekçesi ile “ekli haritada sınırları verilen Sarısu Mahallesi “Ticaret Alanı” tanımlı alanlarda imar planı ve/veya plan notları ile kazanılmış haklar saklı kalmak koşulu ile kat yüksekliklerini etkilemeyecek şekilde giriş kotu +3.50 metreye kadar verilebilir” hükmünün genişletilerek ekli haritadaki sınırları verilen alanda da uygulanması hususunun görüşülmesini isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin gündemin 9. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO:103 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir. (89. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO:104 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerine ait ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:105 = 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO:106 = Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Konyaaltı Belediye Başkanlığımız arasında akdedilen Konyaaltı Kuluçka Merkezi başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesi kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği güçlendirilmesi ve yol planı oluşturulması çerçevesinde taraflar arasında, Teknoloji transfer ve girişimcilik faaliyetleri konusunda deneyim ve yetkinlik paylaşımı, üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaca yönelik akademik ve sektörel eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, deneyim ve tecrübe aktarımı, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin arttırılması amacıyla, Belediyemiz ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent arasında 10 (on) yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanımız Semih ESEN ile Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO:107 = Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddeleri hükümlerine istinaden revize edilen Yönetmelik Taslağı’nı görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO:108 = Belediyemiz mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan; Siteler Mahallesi 20957 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Liman Mahallesi 6857 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Öğretmenevleri Mahallesi 5673 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesi 4054 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Çakırlar Mahallesi 20488 ada 7 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri, Altınkum Mahallesi 3947 ada 1 parsel ve 3946 ada 1 parselde bulanan Kapalı Pazaryeri, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Binası, Zümrüt Mahallesi 20410 ada 81 parselde bulunan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinin doğu kısmında yer alan Kapalı Araç Garajı, Çatıları üzerine yerleştirilerek Belediyemize gelir getirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin teminine yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması, işletilmesi ve süre sonunda Belediyemize devredilmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-e ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64/1’inci maddesi hükümlerine istinaden 20 (yıl) süreye kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve/veya kiraya verilmesi ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO:109 = İlçemize ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği, Belediyemizin 02.03.2023 gün 30 sayılı Meclis Kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.04.2023 gün 338 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Arazi yapılarının benzer olmasından dolayı plan eşitlik ilkesinin sağlanması gerekçesi ile “ekli haritada sınırları verilen Sarısu Mahallesi “Ticaret Alanı” tanımlı alanlarda imar planı ve/veya plan notları ile kazanılmış haklar saklı kalmak koşulu ile kat yüksekliklerini etkilemeyecek şekilde giriş kotu +3.50 metreye kadar verilebilir” hükmünün genişletilerek ekli haritadaki sınırları verilen alanda da uygulanması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO:110 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerine ait ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.