444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/07/2023 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK (2. oturuma katılmadı) ve Sadullah COŞKUN’un hazır bulunduğu görülerek toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 09/06/2023 tarihli Haziran ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:84 = Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Konyaaltı Belediyesi ortaklığı ile “Tahtacı Alevileri Somut Olmayan Kültürel Miras Sanal Müzesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulması ve proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalanması, sunulan projeye ilişkin kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalanması, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarılması, bu hesaptan harcama yapılması ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 85 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Doyran Mevkii 200902880 ruhsat numaralı alanda Ruhsat Sahibi BATI EGE MERMER SAN. VE TİC.A.Ş. ile koordinatları belirlenecek alanlardaki pasa değerlendirme kapsamında ilçemizdeki yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere pasaların kırma, öğütme, sevki ve Belediyemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere Rödövans Sözleşmesi yapmak için, birlikte veya ayrı ayrı, tek başına Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Şevket KORKUT ve Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin, gündemin 10. Maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 86 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin; İmar Komisyonu,  Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir. (88. Grup)

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 87 = Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve 2023 yılı bütçe ve ekli T-1 cetveli “237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel” de bulunmayan hizmet araçlarının alınması için  T-1 cetvelindeki gerekli değişikliğin yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 88 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerinin artan maliyetler ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 89 = 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubuna yükseltilmiş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 90 = Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması için yapımı tamamlanan Sarısu Mahallesi 153-154 Sokak kesişimindeki park alanı ile  Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi-1413 Sokak kesişimindeki park alanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendine göre isim verilmesini görüşmek üzere; İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 91 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; imar planındaki fonksiyonun değiştirilmesi, imar hakkı bulunan başka bir parselle takas edilmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarını görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir. (89. Grup)
 10. KARAR NO: 92 = Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Konyaaltı Belediyesi ortaklığı ile “Tahtacı Alevileri Somut Olmayan Kültürel Miras Sanal Müzesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulması ve proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalanması, sunulan projeye ilişkin kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalanması, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarılması, bu hesaptan harcama yapılması ve/veya bu işlemleri gerçekleştirmek üzere birlikte veya ayrı ayrı, tek başına Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN ve Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 93 = Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Doyran Mevkii 200902880 ruhsat numaralı alanda Ruhsat Sahibi BATI EGE MERMER SAN. VE TİC.A.Ş. ile koordinatları belirlenecek alanlardaki pasa değerlendirme kapsamında ilçemizdeki yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere pasaların kırma, öğütme, sevki ve Belediyemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere Rödövans Sözleşmesi yapmak için, birlikte veya ayrı ayrı, tek başına Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Şevket KORKUT ve Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 94 = Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve 2023 yılı bütçe ve ekli T-1 cetveli “237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel” de bulunmayan hizmet araçlarının alınması için  T-1 cetvelinin güncellenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 13. KARAR NO: 95 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerinin artan maliyetler ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 14. KARAR NO: 96 = 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubuna yükseltilmiş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin güncellenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 15. KARAR NO: 97 = Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması için yapımı tamamlanan Sarısu Mahallesi 153-154 Sokak kesişimindeki park alanına “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma ÇEVİK” ve  Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi-1413 Sokak kesişimindeki park alanına “Abdal MUSA” isimlerinin verilerek; İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.