444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/05/2023 Tarihli

Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Sadullah COŞKUN, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 06/04/2023 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO:58 = Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI ve Sadullah COŞKUN, MHP gurubundan Kazım BUYRUK’un red oyuna karşın İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 59 = Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parselde bulunan “PTT Alanı”na yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin PTT Başmüdürlüğünün talebinin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmamış olması, ilgili kurumlardan alınan uygun kurum görüşleri ve yeterli karne grubuna (A Grubu) haiz şehir plancısı tarafından hazırlanan plan teklifini içerir dosyanın (imzalı plan paftası, plan notları, plan raporu) bulunmaması sebebiyle red edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 60 = 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın; 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

 

 1. KARAR NO: 61 = İlimiz sınırları içinde yaşayan kadınlarımıza ve işsiz gençlerimize barista ve kahve sunum eğitimi vermek, devamında bu gençlere istihdam sağlamak amacı doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesine ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO : 62 = Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 63 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO:64 = İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO:65 = İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO:66 = Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Siteler Mahallesi sınırları içerisinde, 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 67 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 68 = Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 9. KARAR NO: 69 = Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, söz konusu tahakkuk miktarının ödeme şekli taksit ibaresi kaldırılarak pesin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle güncellenmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.