444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/03/2023 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ*(Gündemin 3. maddesi görüşülürken katıldı), Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Hasan AKKOYUN, Özgür ERDOĞAN, Bora FİDANGÜL, Erkan ÖZTUNÇ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/02/2023 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 28= Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliğiyle red edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 29= Hurma Mahallesi 8777 ada 14 parsel içerisinde Trafo Alanı planlanması ve 8777 ada 14 parselin batısı ile 8776 ada 03 parselin kuzeyinde yer alan Trafo Alanının ise Mezarlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliğiyle kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 30= İlçemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve bunlara ait Plan Hükümlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliğiyle kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 31= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması gibi diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 6. KARAR NO: 32= 2023 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 82.000.000,00.-TL(SeksenikimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verebilme yetkisi verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 7. KARAR NO: 33= Belediyemiz norm kadrolarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli statüsünde görev yapan personellerin 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesine istinaden kadroya atamalarının yapılması amacıyla ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilmesi dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8505

8505

8505

8505

8505

13500

8750

8750

8595

8595

8595

8595

6535

5935

5935

9880

9880

9880

9880

9880

9880

8424

8130

8155

8225

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

T.H.S

A.H.S

A.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

G.H.S

S.H.S

S.H.S

S.H.S

S.H.S

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mühendis

Mimar

Mimar

Mimar

Mimar

Mimar

Peyzaj Mimarı

Tekniker

Tekniker

Ekonomist

Ekonomist

Ekonomist

Ekonomist

Programcı

Avukat

Avukat

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Sağlık Teknikeri

Veteriner Hekim

Psikolog

Diyetisyen

1

2

3

7

9

10

3

4

7

9

10

1

2

8

3

5

7

8

7

2

3

3

4

5

7

9

10

4

3

8

7

5

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

8500

8505

13500

8750

8595

8595

6535

5935

9880 9880

9880

8424

8130

8155

8225

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

T.H.S.

A.H.S

G.İ.H. G.İ.H.

G.İ.H.

S.H.S

S.H.S

S.H.S

S.H.S

Mühendis

Mimar

Peyzaj Mimarı

Tekniker

Ekonomist

Ekonomist

Programcı

Avukat

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Sağlık Teknikeri

Veteriner Hekim

Psikolog

Diyetisyen

5

5

5

7

5

6

5

5

5

6

7

7

5

5

5

12

7

1

3

2

4

1

3

1

3

5

1

1

1

1

 1. KARAR NO: 34= 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8505

  T.H.

  Mimar

  5

  1

  8505

  T.H.

  Mimar

  3

  1


   
 2. KARAR NO: 35= Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine; ayrıca Belediyemiz ve Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği arasında işbirliği protokolü düzenlenmesine ve protokolü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e ve Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   
 3. KARAR NO: 36= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.