444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/11/2022 Tarihli

Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU tarafından Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri için yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ* (2. oturuma katılmadı), Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR* (2. oturuma katılmadı), Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 06/10/2022 ve 11/10/2022 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 138= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 139= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 140= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hissenin bağıştan rücu ve Belediye adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine yönelik açılan davaların Belediyemizce kabul edilip edilmemesinin görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 141= Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı; Hurma Mahallesi 4.405 m² yüzölçümlü 9972 ada 6 parsel ve Hurma Mahallesi 3.700 m² yüzölçümlü 9972 ada 7 parsellerin Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP grubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 142= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU*

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8505

  T.H.S.

   Memur

  11

  2

  8500

  T.H.S.

   Mühendis

  7

  2   
 7. KARAR NO: 143= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
   

  KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  UNVAN KODU

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  ADEDİ

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  3

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  5

  1

  8500

  T.H.S.

  Mühendis

  3

  1   
 8. KARAR NO: 144= İlçemiz sınırları dahilinde PS (Parsel Ölçeğinde Kat Serbestisi) tanımlı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 145= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma bedelinin ve güncel piyasa rayiç bedelinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 146= İlçemiz sınırları dahilinde PS (Parsel Ölçeğinde Kat Serbestisi) tanımlı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişiklikleri; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.


  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.