444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 06/10/2022 ve 11/10/2022Tarihli

Ekim Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ *(Gündemin 3.maddesi görüşülürken toplantıya katıldı) Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu; Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/09/2022 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 119= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 3. KARAR NO: 120= 2022 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 121= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ ve Ayla DUYGULU’nun ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 122= Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince; Konyaaltı Belediyesi’nde görevli Devlet Memurlarının Disiplin Amirlerinin ve Disiplin Kurulunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulu Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 123= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 124= Mülkiyeti Belediyemize ait resmi kurum alanı olarak planlı toplam 7.500 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 8785 ada 3 parsel numaralı taşınmazın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi hükmü uyarınca ortak hizmet projesi ve işbirliği gerçekleştirilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarına 25 yıl süreye kadar tahsis edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında teminat gösterilmesine ya da ipotek tesis edilmesine ayrıca bunlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 125= Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 126= Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 127= Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için Belediyemizin %0,60 oranında ortağı bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı yapılması kararına hissemiz oranında katılınılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 128= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 129= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 130= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 131= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 132= Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 16. KARAR NO: 133= Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/10/2022 tarihli raporu, Belediyemizin 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 2023 yılı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırılması, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları ve K1, K2 Kadro Cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 17. KARAR NO: 134= 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 yılı ek bütçesine ilişkin 10/10/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Bütçe Kararnamesi, Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ve Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları 4’üncü üç aylık dönem itibariyle toplamları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 18. KARAR NO: 135= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 19. KARAR NO: 136= Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz.San. ve Tic.AŞ.’nin 3.000.000,00.-TL(üçmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermayesinin, şirket yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 30.000.000,00.-TL(otuzmilyonTürkLirası) nakit olarak sermaye artışı yapılması kararına, Belediyemizin %0,60 hissesi oranında sermaye artışı yaparak katılmasının uygun bulunduğuna ve sermaye artışı payımız olan 180.000,00.-TL ödemenin yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 20. KARAR NO: 137= 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; su aboneliği bulunan abonelerden, abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 6,82.-TL (KDV Hariç), okulların 326,33.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 353,53.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 1.956,56.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 11,58.-TL (KDV Hariç), otellerin 1.024,05.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için tıklayınız.