444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/09/2022 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkan V. Tuğba ERKE BOSTAN, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR* (2. oturuma katılmadı), Ali POLAT* (2. oturuma katılmadı), Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ* (gündemin 2. maddesi görüşülürken toplantıdan ayrıldı), Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 04/08/2022 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 112= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.'nin bilanço zararları nedeniyle şirket sermayesinin kaybolması ve şirket özvarlığının negatife düşmesi sebebiyle, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere müdürlük teklifinin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 113= İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dâhilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 4. KARAR NO: 114= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da müvekkillere ait hisseler yerine Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL ve Belediye Başkan V. Tuğba ERKE BOSTAN’ın kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 5. KARAR NO: 115= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kreş Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 116= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 117= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.’nin bilanço zararları nedeniyle şirket sermayesinin kaybolması ve şirket özvarlığının negatife düşmesi sebebiyle, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 118= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.’nin pandeminin yoğun yaşandığı, işyerinin kapalı kaldığı dönemde oluşan bilanço zararları nedeniyle, şirket sermayesinin kaybolması ve şirket özvarlığının negatife düşmesi sebebi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında sermayenin eş anlı olarak bilanço zararının tenzilatıyla azaltılarak 2.000.000,00.-TL(İkimilyonTürkLirası) sermaye artırımı yapılması ve artırılan sermaye tutarının en az 1/4’ünün peşin ödenmesine ve kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL ve Belediye Başkan V. Tuğba ERKE BOSTAN’ın kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.