444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/03/2022 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Ali POLAT ve Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. (Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT ve Erkan ÖZTUNÇ, Durali KOLPAK ve Mustafa ÇOLAK’ın 2. oturuma katılmadığı görüldü)

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2022 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 28= Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifemizde Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan görüş üzerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için %36,73 oranına kadar arttırılabilmesinin mümkün olması sebebiyle ilgili gelir tarifemizde güncelleme yapılmasının görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 29= Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 4. KARAR NO: 30= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemize ait uygun nitelikte başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 5. KARAR NO: 31= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan G.İ.H. sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine G.İ.H. sınıfı 11163 unvan kodlu Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine dair hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

4335

G.İ.H.

Kütüphane Müdürü

1

1

11163

G.İ.H.

Tarımsal Hizmetler Müdürü

1

1

 

 1. KARAR NO: 32= Belediyemiz ile Yardım Et Mutlu Ol Derneği ve Hasta ve Engelliler İle Yakınları Hakları Derneği arasında yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 33= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 34= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 35= Arapsuyu Mahallesi 20236 ada 1 parsel, 4247 ada 1 parsel ve park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 36= Çakırlar Mahallesi 20497 ada 04 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 37= Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 38= Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 39= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemize ait uygun nitelikte başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 40= Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifemizde Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan görüş üzerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için %36,73 oranına kadar arttırılabilmesinin mümkün olması sebebiyle ilgili gelir tarifemizde güncelleme yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 41= Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulmasıyla oluşan ve yeniden yapılan görev dağılımı nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 11. KARAR NO: 42= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelik taslağı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 12. KARAR NO: 43= Arapsuyu Mahallesi 20236 ada 1 parsel, 4247 ada 1 parsel ve park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 13. KARAR NO: 44= Çakırlar Mahallesi 20497 ada 04 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   
 14. KARAR NO: 45= Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifemizde Kreş Müdürlüğü Gelirlerinden olan Kreş ve Gündüz bakım evi ücretlerinin, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için ilgili gelir tarifemizde güncelleme yapılması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.