444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 05/01/2022 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ* (3. gündem maddesinde katıldı), Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Abdurrahman YILMAZ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.


 

 1. Belediyemiz Meclisinin 02/12/2021 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 2. KARAR NO: 01= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlükle Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesine ilişkin müdürlük teklifinin; gündemin 16. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 3. KARAR NO: 02= 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonucunda; toplamda 25 oy kullanılmış, 1 oy geçersiz çıkmış, Meclis Üyeleri; Yüksel DOY 24 oy, Nurten ERENLER 23 oy, Ali POLAT 23 oy, Mustafa ÇOLAK 24 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 18 oy almıştır. Denetim Komisyonuna Meclis Üyeleri; Yüksel DOY, Nurten ERENLER, Ali POLAT, Mustafa ÇOLAK ve Ruhi BEŞİKTAŞ seçilmişlerdir.

 4. İdaremizin, 2020 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2020 Yılı Denetim Raporu” hakkında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.

 5. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılması, kamulaştırma bedellerinin ödenmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin tespit edilerek kamulaştırma işleminin yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

 6. KARAR NO: 04= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen ekli II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

II SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

7555

7820

7820

7825

7825

7950

7825

7555

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

V.H.K.İ.

V.H.K.İ.

Şoför

V.H.K.İ.

Memur

6

5

8

5

6

7

5

7

1

1

1

1

1

3

2

1

9880

9880

9880

9880

9880

8500

8500

8140

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.S.

T.H.S.

S.H.S.

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Mühendis

Mühendis

Biolog

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

3

2

1

 

 

 1. KARAR NO: 05= 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan ekli III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III SAYILI DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

11110

G.İ.H.

Kreş Müdürü

3

1

11110

G.İ.H.

Kreş Müdürü

1

1

 

 

 1. KARAR NO: 06= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2022 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 2. KARAR NO: 07= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2022 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 3. KARAR NO: 08= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 4. KARAR NO: 09= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 5. KARAR NO: 10= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 20.000.000,00.-TL(YirmimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 6. KARAR NO: 11= Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm A.Ş.'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 7. KARAR NO: 12= Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 03 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 8. KARAR NO: 13= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 9. KARAR NO: 14= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 10. KARAR NO: 15= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılmaya devam ettirilecek personellere ve Başkanlık Oluru ile Belediyemizde münhal bulunan Avukat, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Çocuk Eğitimcisi, Kameraman, Tabip, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Fizyoterapist, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Hekim, Pedagog, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Tekniker, Programcı, Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık net maaş tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayınladığı ücret tavanları genelgesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

 11. KARAR NO: 16= Belediyemizce, 2022 yılı içerisinde Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2021 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 561.789,83.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   

 12. KARAR NO: 17= 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 20.000.000,00.-TL(YirmimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   

 13. KARAR NO: 18= Belediyemizin şirketi olan Feslikan Turizm A.Ş.'nin Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı Hacısekililer C Tipi Mesire Yeri ile ilgili projenin uygulamaya geçirilmesi, nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, 4.000.000,00.-TL(DörtmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermayesinin 7.000.000,00.-TL(YedimilyonTürkLirası)’ye nakit olarak artırılmasına, artırılan sermaye tutarı olan 3.000.000,00.-TL(ÜçmilyonTürkLirası)’nin 1/4’ünün peşin ödenmesini kalan sermaye borcunun da şirket yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.
   

 14. KARAR NO: 19= Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 03 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.