444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/12/2021 Tarihli

Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK (2.oturum katıldı), Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK (2.oturumda ayrıldı), Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Ali POLAT, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

  1. Belediyemiz Meclisinin 02/11/2021 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 109= Belediyemiz genel iş ve yürütümü ile ilgili işlemlerini teftiş eden İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Mehmet GÖK tarafından düzenlenen 17.07.2019-30.08.2021 tarihleri arasını kapsar nitelikteki 30.08.2021 tarih ve 200/31 sayılı 211 maddeden oluşan denetim raporu hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesine ilişkin müdürlük teklifinin; gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 110= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların, hisseler yerine eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, rayiç değerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  1. KARAR NO: 111= İlçemiz Liman Mahallesinde İmar Planında park, yol ve yeşil alanda kalan Belediyemiz Tasarrufu altındaki 11 ila 16 noktaları arasındaki 173 m²'lik alanın Boru Hattı geçirilmek sureti ile irtifak hakkı/kullanma izni verilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında boru hattı geçirilmek üzere Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ile tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
  2. KARAR NO: 112= 2021 yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kalemine 6.250.000,00.-TL ve 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellere Yapılacak Kıdem Tazminatları Ödemesi kalemine 350.000,00.-TL olmak üzere toplamda 6.600.000,00.-TL ödenek aktarılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 113= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince; Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

9412

 

 

9412

 

Y.H.S.

 

 

Y.H.S.

Bakıcı Anne

 

Bakıcı Anne

10

 

 

11

1

 

 

1

8595

 

 

8595

T.H.S.

 

 

T.H.S.

Ekonomist

 

 

Ekonomist

5

 

 

5

1

 

 

1

  1. KARAR NO: 114= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılması, kamulaştırma işleminin yapılarak taşınmazın rayiç değerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
     
  2. KARAR NO: 115= 2021 yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kalemine 6.250.000,00.-TL ve 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellere Yapılacak Kıdem Tazminatları Ödemesi kalemine 350.000,00.-TL olmak üzere toplamda 6.600.000,00.-TL ödenek aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti grubundan Meclis Üyesi Mustafa TAŞBAŞ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.