444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/07/2021 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, Erkan ÖZTUNÇ, Ruhi BEŞİKTAŞ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/06/2021 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 59= Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 60= Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 61= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 62= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların plan değişikliği ile kullanım kararının değiştirilmesi, kamulaştırma işleminin yapılması, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 63= 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi uyarınca; Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 34 FA 8936 plakalı, NM426300006B78992 Şase Nolu, 2016 model Fiat Doblo 1.3 dizel aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etme talebinin kabulü ile devir işlemlerinin yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V. Özgür Bülent YALÇIN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 64= Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıla kadar bedelli veya bedelsiz olarak tahsis etme yetkisi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tahsis işlemi için protokol imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanını temsilen imza yetkilisi olarak Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 65= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemizin ihdas edilen kadrolarında çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; Ak Parti Gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret, MHP Gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, İYİ Parti Gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP Gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 66= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediyemiz; Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmelikleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 67= 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik” taslağı; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 68= 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. maddesine dayanılarak, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” taslağı; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 69= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da imar planı değişikliği yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.