444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 Tarihli

Mayıs Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Yüksel DOY, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa TAŞBAŞ ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2021 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 40= Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 41= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 42= Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 43= İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi gereği, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle, Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazlarda sözleşmeye dayalı olarak kiracı bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen ve gelirlerinde ciddi miktarda azalma meydana gelen esnaflarla ilgili olarak Mayıs 2021 ayına tekabül eden kira bedelinin tahsil edilip edilmemesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 44= Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 45= Belediyemiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan, sosyal yardımların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğitaslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 46= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye Norm Kadromuzun Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal bulunun ve ihtiyaç duyulmayan 1 adet 10. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mimar, 1 adet 10. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Şehir Plancısı, 1 adet 9. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Şehir Plancısı, 1 adet 8. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 8. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 7. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis, 1 adet 7. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 48= 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı yazıda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar ile 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle; Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazlarda sözleşmeye dayalı olarak kiracı bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen ve gelirlerinde ciddi miktarda azalma meydana gelen esnaflarla ilgili olarak Mayıs 2021 ayına tekabül eden kira bedellerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle tahsil edilmemesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 49= Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca,  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 50= İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli,  yoksul,  muhtaç,  kimsesizler ve engelliler ile şiddet mağduru kadınların desteklenmesi için Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.