444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Ekim Ayı Toplantısının 01.10.2020

Tarihli Birinci ve 06.10.2020 Tarihli İkinci Birleşiminde Aldığı Karar Özetleri

1. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hasan KİRAZ, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ ve Mustafa TAŞBAŞ’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 2. Birleşim Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Mustafa ÇOLAK, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarihli Eylül ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 100= Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 101= Belediye Başkanı Semih ESEN’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisine ilişkin verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 102= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, konum, yüzölçümü, nitelik gibi yönlerden eş değer olan belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile takas edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 103= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince; İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere, asil üye olarak Ahmet ÇİÇEK (T.C.:26593158706), Hasan ABİDİK (T.C.:27979112558) ve Aziz Fedai ZEYREK (T.C.:30337033990); yedek üye olarak Mustafa KÖKÇEN (T.C.:23278269290), Elfat DİKMEN (T.C.:30505028384) ve Cafer OKUR’un  (T.C.:26017177900) seçilmeleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 104= 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilerek halen uygulamada olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kalan yılları için güncellenme yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 105= Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 106= Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 107= Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmek üzere, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 108= Liman Mahallesinde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ile Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 109= COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında Konyaaltı Kaymakamlığının ve bağlı birimlerinin kamuya dönük yaptıkları çalışmalarda, kamu kurumlarının ihtiyaç duyacağı maske, dezenfektan, bilgisayar, tablet, ateş ölçme aleti gibi diğer vb. malzemelerin temini hususunda protokol yapmak, yardım ve harcama yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 110= Belediye Meclisimizin 06.08.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile 2020 yılı için Belediye Başkanımız Semih ESEN’e Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; İller bankası, resmi ve özel bankalardan faiz dahil nakit 15.000.000,00.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası)’ye kadar verilen borçlanma ve sözleşme yapma yetkisine ek olarak kamu ve özel bankalardan kredi kullanılması için İller Bankasından teminat mektubu alınması veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar gelir kalemlerinin kullanılacak kredinin teminatını oluşturması amacıyla ilgili kamu ve özel bankaya alacağın temliki için teminat olarak verilmesi konusunda Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 111= 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilerek halen uygulamada olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kalan yılları için güncellenme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 112= Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 113= Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2020 tarihli raporu, Belediyemizin 2021 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2021 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 114= Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.