444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 12/06/2020 Tarihli

Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazirun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Kazım BUYRUK’un hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Hasan KİRAZ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ’ın gündemin 3. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı. Meclis Üyesi Mustafa TAŞBAŞ’ın gündemin 4. maddesi görüşülürken, Meclis Üyesi Nail AVCI’nın gündemin 19. maddesi görüşülürken toplantıdan ayrıldıkları görüldü.

 1. Belediye Meclisinin 21/05/2020 tarihli olağanüstü toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 54= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2019 yılı faaliyet raporu; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 55= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisinin 2020 yılında çalışmalarına devam etmesi ve tatil kararı alınmaması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 56= İlçemiz Gürsu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 57= Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesinin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 58= Boğaçayı’nın doğusunda bulunan Park ve Rekreasyon Alanlarının düzenlenmesi ile ASAT ve DSİ tarafından onaylanan Boğaçayı Sedde Projesinin imar planına yansıtılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 59= Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 parsel ile 6429 ada 01 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 60= Mülkiyeti Belediyemize ait Konyaaltı Belediye Hizmet Binası eksi 1. katında bulunan 6. sınıf olarak adlandırılan taşınmazın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında vezne olarak kullanılmak üzere Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 4 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine ve tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 61= Belediyemizin 2019 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 62= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Norm Kadromuzun Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal bulunun ve ihtiyaç duyulmayan 1 adet 6. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Kameraman kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 63= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. dereceli Kameraman ve 1 adet 3. dereceli Ekonomist kadrolarında 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen personellere ödenecek aylık net maaş tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 64= Tasarrufu Belediyemize ait Öğretmenevleri Mahallesi 950 Sokak ile Öğretmenler Caddesi arasında kalan Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları dâhilinde bulunan 147 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² yüzölçümlü alanda bulunan B Tipi Mesire Yerinin isminin belirlenmesinin görüşülmek üzere, İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 65= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak konut alanına çevrilmesi, belediyemize ait uygun nitelikte bir parsel ile trampa edilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 66= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Ali POLAT, Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ ve Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ encümen üyeliğine seçildiler.
 15. KARAR NO: 67= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna meclis üyelerinden Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Şafak OTUZALTI, Mustafa ÇOLAK ve Ayla DUYGULU; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyelerinden Ayhan Adnan ABAY, Bora FİDANGÜL, Hasan AKKOYUN, Mustafa TAŞBAŞ ve Durali KOLPAK oy birliği ile seçildiler.
 16. KARAR NO: 68= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin 13/04/2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile meclis çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla oluşturulan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun bir yıl süreyle görevlerine devam etmeleri, oy birliği ile kabul edildi ve 5’er üyeden oluşan seçimler yapıldı.
 17. KARAR NO: 69= Belediyemizin 2019 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca,  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 18. KARAR NO: 70= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Norm Kadromuzun Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal bulunun ve ihtiyaç duyulmayan 1 adet 6. derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. derece Kameraman kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 19. KARAR NO: 71= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 3. dereceli Ekonomist ve 1 adet 5. dereceli Kameraman kadrolarında 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen personellere ödenecek aylık net maaş tutarlarının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 3. dereceli Ekonomiste 2.516,66.-TL ve 5. dereceli Kameramana 3.350,58.-TL olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 20. KARAR NO: 72= 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca; tasarrufu Belediyemize ait Öğretmenevleri Mahallesi 950 Sokak ile Öğretmenler Caddesi arasında kalan Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları dâhilinde bulunan 147 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² yüzölçümlü alanda bulunan B Tipi Mesire Yerine, İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle, “HayatPark” isminin verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.