444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03/01/2020 Tarihli

Ocak Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazirun: Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN’in, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ ve Ayla DUYGULU’nun toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK gündemin 2. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı. (2. oturuma Belediye Başkanı Semih ESEN’in, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ, Hasan KİRAZ, Mustafa ÇOLAK ve Ayla DUYGULU’nun katılmadığı görüldü.)

03/01/2020 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının 1. ve 2. oturuma katılamayan Meclis Üyeleri oy birliği ile mazeretli sayıldı.

 1. Belediye Meclisinin 23/12/2019 tarihli olağanüstü toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 01= Tasarrufu Belediyemize ait Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.01.2020 tarihinde icra edilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu seçimi yapılabilmesi için Konyaaltı Belediyesini temsilen Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 20. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 02= Denetim Komisyonuna, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI 29 oy, Mustafa TAŞBAŞ 29 oy, Demet GÜNDÜZ 29 oy, Yüksel DOY 28 oy ve Ruhi BEŞİKTAŞ 10 oy alarak seçildiler.
 4. KARAR NO: 03= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; müvekkile ait taşınmaz hissesinin kamulaştırma işleminin yapılması ve bedelinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının tarafınıza bildirilmesi, müvekkile ait taşınmazın özel kullanıma uygun plan değişikliği yapılması veya kamulaştırma işleminin yapılması ve bedelinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının tarafınıza bildirilmesi, fazlaya ve sair istemlere yönelik tüm hak ve alacaklarınız saklı kalmak üzere müvekkilin hissedarı bulunduğu tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıldan uzun bir süre geçmesine karşın imar programına alınmayan İdare Mahkemesi kararı ile kamulaştırılması gereken taşınmaza ilişkin olarak uzlaşma işlemlerinin başlanması, kamulaştırma bedelinin belirlenerek faizi ile birlikte müvekkile ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması, müvekkiller veya vekil olarak şahsınızın yasal süresi içerisinde uzlaşma toplantısına çağırılması, taşınmazın kamulaştırılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi veya imar planı değiştirilip müvekkillere faydalı alan (konut veya ticaret alanı) verilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 04= İlçemiz Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan ve Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 174 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² alanda kurulu Konyaaltı B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının Antalya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Mesire Yerleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek ihalesine Belediyemizin katılım sağlaması ile teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 05= İlçemiz sınırları içerisinde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan Milli Park Alanları içerisinde bulunan yerlerin Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ihale edilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 06= Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu Atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ne bedelsiz tahsis edilmesine, Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında 5 yıla kadar işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 07= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2020 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 08= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2020 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 09= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetleri Sınıfında münhal bulunun ve ihtiyaç duyulmayan 1 adet 1. derece İstatistikçi kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. dereceli Mimar kadrosunun, 1 adet 7.derece Ekonomist kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. dereceli Mühendis kadrosunun, 1 adet 1. derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. dereceli Mühendis kadrosunun ve 1 adet 10. derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 10= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye Norm Kadromuzun Sağlık Hizmetleri Sınıfında münhal bulunun ve ihtiyaç duyulmayan 1 adet 10. derece Laborant kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. Derece Biolog kadrosunun ihdas edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 11= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 12= Belediyemize ait Emekliler Kahvelerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 13= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2020 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 14= 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 15= İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Kaymazlar Parkı içerisinde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 17. KARAR NO: 16= İlçemiz Mollayusuf Mahallesi 20021 ada 2 ve 3 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 18. KARAR NO: 17= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; kamulaştırma işlemlerinin yapılarak şahıslar adına kayıtlı hisse bedelinin nakdi olarak müvekkillere ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile takas edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 19. KARAR NO: 18= Tasarrufu Belediyemize ait Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.01.2020 tarihinde icra edilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu seçimi yapılabilmesi için Konyaaltı Belediyesini temsilen Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’ın yetkili kılınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 20. KARAR NO: 19= 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK ve Mahmut AHI’nın red, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Belediye Başkanı V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.