444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Eylül Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyesi Özgür ERDOĞAN’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 

Meclis toplantısına katılamayan Meclis Üyesi Özgür ERDOĞAN oy birliği ile mazeretli sayıldı.

 

 1. Belediye Meclisinin 02/08/2019 tarihli Ağustos ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 94= Konyaaltı 1. Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesine ilişkin verilen önergenin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 95= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20059 ada 2 ve 20058 ada 1 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 96= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; uzlaşma konusu taşınmazlarda bulunan müvekkil hisselerinin kamulaştırılması veya kamulaştırma yapılmayacak ise kurumumuz tarafından hukuksal bir el atma söz konusu olduğundan müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için müvekkil hisselerinin rayiç bedeli olan paranın bilirkişilere hesaplattırılarak müvekkile verilmesi, taşınmaz hisselerinin rayiç bedellerinin tespit edilerek kamulaştırma yapılması, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi, ek 1. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuatta açıklandığı üzere müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi veya müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer usul ve uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs. gibi) uygulanması, taşınmaza ilişkin olarak kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin yapılarak müvekkillerin zararının İdaremizce karşılanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 97= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz adına “Turizmin Çeşitlendirilmesi Ve Kış Turizmi Altyapısını Arttırmak İçin Kayak Ve Snowboard Eğitim Cihazı İle Eğitim Verilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişileri yetkilendirmek üzere Etüd Proje Müdür V. Bülent CANGİR’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 98= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı “Sosyal Kalkınma” Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “Konyaaltı Müzik Akademisi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 99= Belediyemizin 2020 ila 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 100= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Veteriner Hekim kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 101= İlçemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı düzenlenmesi işlemlerinde plan notlarında bulunmayan hususlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanmakta iken işlenen son değişiklikler ile birlikte Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulamaya başlandığından, uygulamalarda problemler yaşanmaması amacıyla plan notlarında bulunmayan hususların eklenmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı Plan Notu Revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 102= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 3194 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampası, taşınmazların rayiç m² birim fiyatı üzerinden hesaplanarak bedelinin ödenmesi, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırılmasını ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 103= Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 104= 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (b) bendi uyarınca, aynı kanunun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 2020 ila 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 105= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Veteriner Hekim kadrosunda Eylül 2019 tarihi itibariyle, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan personelin maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle aylık net 3.498,66.-(ÜçbindörtyüzdoksansekizTürkLirası-altmışaltıkuruş)TL olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 106= İlçemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı düzenlenmesi işlemlerinde plan notlarında bulunmayan hususlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanmakta iken işlenen son değişiklikler ile birlikte Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulamaya başlandığından, uygulamalarda problemler yaşanmaması amacıyla plan notlarında bulunmayan hususların eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 107= Konyaaltı 1. Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.