444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Ağustos Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri İlter AYDIN ve Erkan ÖZTUNÇ’un toplantıya katılmadığı görüldü.

 

Toplantıya katılamayan Meclis Üyeleri İlter AYDIN ve Erkan ÖZTUNÇ oy birliği ile mazeretli sayıldılar.

 

 1. Belediye Meclisinin 07/06/2019 tarihli Haziran ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 79= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazın başvurucu müvekkillerin murislerine ait kısmının bedelinin payları oranında başvurucu müvekkillere ödenmesi, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi, ek 1. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuatta açıklandığı üzere müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi, müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin tarafınıza ödenmesi yâda yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs. gibi) uygulanması, müvekkile ait taşınmazın hissesinin kamulaştırma işleminin yapılması ve bedelinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının bildirilmesi, Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesi uyarınca müvekkile nakdi ödeme yanında idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde müvekkil lehine sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması gibi seçeneklerden birinin uygulanması, 3194 sayılı Kanun ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici 6. maddesi ve mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılması veya yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerin adına kayıtlı bu taşınmazın bedelinin müvekkillere hisseleri oranında ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarından birisi ile müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi, müvekkile ait taşınmazın Kurumumuzca kamulaştırılması, kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin tarafınıza ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, öncelikle imar planı değişikliği yapılması taşınmazın konut ve ticari alan olarak müvekkillerce kullanılabilir hale getirilmesi, "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, taşınmazın hissesinin kamulaştırma işlemine başlanarak sonuçta kamulaştırma bedelinin vekil edenlere her birine hisseleri oranında ödenmesi, uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin tarafınıza ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla (takas) trampası, öncelikle taşınmazın kamulaştırılması kamulaştırma yapılmayacak ise taşınmaz üzerindeki kullanım şeklinden vazgeçilmesi, tapu kaydındaki şerhin kaldırılması ve dolayısıyla imar planı değişikliğinin yapılması, bu hususlar kabul edilmez ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6/3. maddesine istinaden idareye ait başka bir taşınmazın trampasının yapılması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması veya bunların mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç değerinin tazmin edilmesi, Kanununun amir hükmü gereğince taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi, taşınmaza ilişkin olarak kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin yapılarak müvekkillerin zararının idaremizce karşılanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 80= İlçe Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nde görev yapmak üzere, asil üyeliklere; Ramazan BÖCEK, Orhan İREN, Mustafa KÖKÇEN, Ramazan GÜLER ve Yılmaz KIRAN; yedek üyeliklere Hasan KÖYNÜK, Mehmet UYSAL, İsmail GÜLEÇ, Erdem KARA ve Sevil ÇİÇEK seçildiler.
 4. KARAR NO: 81= İlçe Murakabe Heyeti’nde görev yapmak üzere, asil üyeliklere; Nazif BALKIÇ, Süleyman DEMİR, Hüseyin ÇETİN, Osman KAYA ve Mehmet ÖZTÜRK; yedek üyeliklere Halil ÖZCAN, Hasan ÇALIŞKAN, Ramazan DAL, Muhammet SEK, Şirin Şule GÜVEN seçildiler.
 5. KARAR NO: 82= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince, İlçemiz Sarısu Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Eyüp Sabri KILDIRAN, Esat BUDAK, Murat YILMAZ, Mehmet BUDAK, Mustafa AKCAN ve Ali AĞAR’ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 83= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince, İlçemiz Bahtılı Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Mustafa ÖZBAY, Besim TALAY, Fikret ÖZCAN, Ali EKMEN, Sabri ARI ve Turgut TALAY’ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 84= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince, İlçemiz Gökçam Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Murat ÇETİN, Cihat UYSAL, Mehmet BATU, Mahmut ÇETİN, Yunus AKTAŞ ve Ali İhsan SARI’nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 85= Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki EXPO Parkı içerisinde bulunan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde çok amaçlı salon ve eğitim salonları olan 406 m²’lik bir adet Hizmet Binası olarak belirtilmiş alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunlar Derneği’ne tahsis edilmesi ve Belediyemiz ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunlar Derneği arasında 5 yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 86= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı "Sosyal Kalkınma" Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına "Göçerlerin Yaşamlarına Yeni Bir Dokunuş" başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişi veya kişileri yetkilendirmek üzere Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 87= Belediyemiz ile Üniversiteler arasında “Eğitim, Öğretim, Araştırma, Uygulama ve İşbirliği Protokolü” imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 88= 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçemizdeki hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların ücretlerinin (uygulama ücretleri hariç) Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 89= Belediyemizde münhal bulunun 7. dereceli Ebe kadrosunun kaldırılarak yerine 5. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 90= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmetlerinden 2019-2020 öğretim dönemi içerisinde yararlanacakların ödemesi gereken ücretlerin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 91= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20059 ada 2 ve 20058 ada 1 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 92= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmaza ilişkin olarak kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin yapılarak müvekkillerin zararının karşılanması, imar planında değişiklik yapılması, taşınmazın konut veya ticari alan olarak müvekkillerce kullanılabilir hale getirilmesi, mümkün olmadığı takdirde 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununun geçici 2. maddesi gereğince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa, 5999 sayılı Kanun ile eklenen geçici 6. maddesi hükmünün 04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanacağı öngörüldüğünden söz konusu taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi, mevcut imar durumu ile değerlendirilmesi mümkün olmayan söz konusu taşınmazın Belediyemiz tarafından kamulaştırma programına alınması, 3194 sayılı yasa ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve/veya yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması, diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkilin adına kayıtlı taşınmazın bedelinin müvekkile hissesi oranında ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarından birisi ile müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi, uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, plan değişikliği yapılarak kamu tesisi alanın vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampası veya diğer uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programlarına alınmamaları nedeniyle söz konusu taşınmazın kamulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise mevcut durumun esasen kamulaştırmasız el atma olduğu ve bu doğrultuda taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, kamu alanına anılan bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varlığı halinde ise imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliği yapılması, tüm bu hususlara ek olarak müvekkillerin maliki bulunduğu taşınmaz ile konum, yüzölçümü, nitelik ve benzeri yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi, kamulaştırma bedeli olmadan el atılmış olan müvekkillerin arsalarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öncelikle plan değişikliği yapılarak sosyal donatı alanının kaldırılması ve konut veya ticari alana çevrilmesi, bu talep kabul görmediği takdirde ise arsanın ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda tespit edilecek rayiç piyasa değerinin ve bugüne kadar hesaplanacak ecri-misil bedelinin faizi ile birlikte ödenmesi veya hukuki ve fiili el atması olmayan aynı değerde başka bir parselin trampası, kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 16. KARAR NO: 93= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmetlerinden 2019-2020 öğretim dönemi içerisinde yararlanacakların ödemesi gereken ücretler, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.