444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mayıs Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Başkan Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyesi Bora FİDANGÜL’ün toplantıya katılmadığı görüldü.

 

 1. Belediye Meclisinin 13/04/2019 tarihli Nisan ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. KARAR NO: 53= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi uyarınca İdaremiz ile uzlaşma görüşmelerinin başlatılması ve çözülmesi ile en geç 6 ay içinde uzlaşma talebinin sonuçlandırılması ve tutanağa bağlanması, taşınmazda bulunan müvekkilin hissesinin kamulaştırılması veya kamulaştırma yapılmayacak ise kurumumuz tarafından hukuksal bir el atma söz konusu olduğundan müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için müvekkilin hissesinin rayiç bedeli olan paranın bilirkişilere hesaplattırılarak müvekkile verilmesi, taşınmaza tarafımızca kamulaştırmasız olarak el atıldığı hususu göz önünde bulundurularak el atma tarihinin bildirilmesi, vekil eden yahut vekilin yasal süresi içerisinde uzlaşma toplantısına çağrılması, taşınmazın kamulaştırılması, mülkiyetimizde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi, imar planı değiştirilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 54= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin tarafınıza ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla (takas) trampası, kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi, ek 1. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuatta açıklandığı üzere müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi, müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin ödenmesi yâda yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs. gibi) uygulanması, Kamulaştırma Kanununun amir hükmü gereğince taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin ve idari başvurunun değerlendirilmesi, taşınmazın rayiç bedel üzerinden değerlendirilerek ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 55= Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hisselerinin parsellerdeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak sureti ile satış taleplerini karşılamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Belediye Encümenine yetki verilmesi; Ak Parti Gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP Gurubundan Meclis Üyeleri; Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin ret oyuna karşın, CHP Gurubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 56= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 57= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde münhal bulunun 10. dereceli Sağlık Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 1. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 58= 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 90. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediyemiz adına görev yapmak üzere; asil üye olarak Meclis Üyesi Nail AVCI ve yedek üye olarak da Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU; oy birliği ile seçildiler.

 

 1. KARAR NO: 59= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi uyarınca, İlçemiz Üçoluk Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere, Yaşar MERDE, Burhanettin YALÇIN, Necati AVLAK, Fikri ATALAY, Sadettin KÖKÇEN ve Akif YURTTAŞ’ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 60= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi uyarınca, İlçemiz Çitdibi Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere Salih GÖKAY, Yaşar İREN, Muharrem AHI ve Şemsettin TAĞAY’ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 61= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 4. dereceli Mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 62= Belediyemizin 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 63= Belediye Meclisimizin 07/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile onanan Arapsuyu Mahallesi X Bölgesine yönelik uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 64= Hurma Mahallesi 8785 ada 01 numaralı imar parselindeki trafo alanı için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 65= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazın başvurucu müvekkillerin murislerine ait kısmının bedelinin payları oranında başvurucu müvekkillere ödenmesi, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi, ek 1. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuatta açıklandığı üzere müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi, müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin tarafınıza ödenmesi yâda yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs. gibi) uygulanması, müvekkile ait taşınmazın hissesinin kamulaştırma işleminin yapılması ve bedelinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının bildirilmesi, Kamulaştırma Kanunu Geçici Madde 6' uyarınca müvekkile nakdi ödeme yanında idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde müvekkil lehine sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması gibi seçeneklerden birinin uygulanması, 3194 sayılı Kanun ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici 6. maddesi ve mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılması veya yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının uygulanması diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerin adına kayıtlı bu taşınmazın bedelinin müvekkillere hisseleri oranında ödenmesi yada yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarından birisi ile müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi, müvekkile ait taşınmazın Kurumumuzca kamulaştırılması, kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin tarafınıza ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, öncelikle imar planı değişikliği yapılması taşınmazın konut ve ticari alan olarak müvekkillerce kullanılabilir hale getirilmesi, "nakdi ödeme olarak" bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, taşınmazın hissesinin kamulaştırma işlemine başlanarak sonuçta kamulaştırma bedelinin vekil edenlere her birine hisseleri oranında ödenmesi, uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin tarafınıza ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla (takas) trampası, öncelikle taşınmazın kamulaştırılması kamulaştırma yapılmayacak ise taşınmaz üzerindeki kullanım şeklinden vazgeçilmesi, tapu kaydındaki şerhin kaldırılması ve dolayısıyla imar planı değişikliğinin yapılması, bu hususlar kabul edilmez ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6/3. maddesine istinaden idareye ait başka bir taşınmazın trampasının yapılması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması veya bunların mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç değerinin tazmin edilmesi, Kanununun amir hükmü gereğince taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi, taşınmaza ilişkin olarak kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin yapılarak müvekkillerin zararın idaremizce karşılanması konularında Belediyemiz ile Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 66= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 4. dereceli Mimar kadrosunda 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan personelin maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle aylık net 3.380,00.-(Üçbinüçyüzseksen)TL olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 67= Belediyemizin 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi uyarınca,  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.