444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Ocak Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

           

Hazirun: Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK, Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Büşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ (gündemin 2. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı), Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Ayhan Adnan ABAY, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Halil ZENGİN, Elif İSTEK ve Önder ÖNEN’in mazeretli sayılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Belediye Meclisimizin 02/01/2019 tarihli Ocak ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 1. Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli Aralık ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. KARAR NO: 01= Verilen önergenin gündemin 16. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 02= Verilen önergenin gündemin 17. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 03= Verilen önergenin gündemin 18. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 04= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; uzlaşma konusu taşınmazın uzlaşma başvuru tarihindeki rayiç bedelinin belirlenerek, uzlaşma tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi, “fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere” öncelikle taşınmaz ile ilgili olarak uzlaşma başvurusunun değerlendirilip, tarafların konu ile yapılacak toplantıya davet edilmesi, vekil tayin edenlerin de kabul edeceği, uzlaşma talebine konu taşınmazın başvuru tarihindeki değerini objektif olarak belirleyerek ve vekil tayin edenlerinde olurunu alarak, belirlenen bedelin yasal faizi ile birlikte ödenmesi, taşınmazın tahsis amacının değiştirilerek konut alanına çevrilmesi başta olmak üzere, idaremize ait başka bir mülk ile takas veya bedelin tazmini, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesi uyarınca İdaremiz ile uzlaşma talebinin kabul edilerek sonuçlandırılması ve tutanağa bağlanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 1. KARAR NO: 05= Belediyemiz sınırları içerisinde Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suiçecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli uygulama imar planı paftalarının ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı Revizyonu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 06= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2019 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 07= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 8 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2019 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 08= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliklerine ilişkin hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 09= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan, 2019 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2019 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 10= Belediyemizin 2019 yılı Gelir Tarifesinde yer alan fakat Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kaldırılan ancak 2464 sayılı Kanuna istinaden tekrar düzenlenen “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı” bölümünün 2019 yılı Gelir Tarifemize eklenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 11= Belediyemiz sınırları içerisindeki; Hurma Mahallesi 249-294 Sokak kesişimindeki park alanına  "Raşit Bayraktar Parkı", Molla Yusuf Mahallesi 1451-1447 Sokak kesişimindeki park alanına "Yusuf Bayat Parkı", Pınarbaşı Mahallesi 712-713 Sokak kesişimindeki park alanına "Sevinçler Parkı" ve yapımı devam eden Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişimindeki park alanına da "Ramazan Karabulut Parkı" isimlerinin verilmesinin görüşülmesi için konunun İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 12= İlçemiz Çamlıbel Mahallesi ve Dağ Mahallesi isimlerinin başlarına "Doyran" ismi eklenerek "Doyran Çamlıbel Mahallesi" ve "Doyran Dağ Mahallesi" olarak değiştirilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca görüşülmek üzere konunun İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 13= İlçemiz Hurma Mahallesi 8291 ada 01 ve 02 numaralı imar parsellerine yönelik, Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 14= İlçemiz Hurma Mahallesi 8912 ada 01 ve 8913 ada 01 numaralı imar parsellerin tapu kayıtlarındaki alanlarıyla, imar planında ayrılan alanlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 15= Konyaaltı Sahil Bandı Konut-Turizm-Ticaret Karma Kullanım Alanı için hazırlanan İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 16= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların kamulaştırılması, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile; 6487 sayılı yasa ile yapılan yasal düzenleme gereği uzlaşma prosedürünün uygulanması ve uzlaşma talebi doğrultusunda gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ile taşınmazın rayiç bedelinden az olmamak üzere uzlaşma olması halinde bedelin ödenmesi, kamulaştırma kanununun amir hükmü gereğince taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi, idari mevzuatlar ve İYUK çerçevesinde şekil ve usul kurallarına riayet edilerek, taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak kamuya ayrılan alandan çıkarılmasını ya da takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise taşınmazın kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, taşınmaz bedelinin hisse oranında ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 17= 2019 yılı içerisinde  yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan, 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 18= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi hükümleri gereğince ve Kardeş Belediyemiz Yenişarbademli Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılan protokol uyarınca; altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Yenişarbademli Belediyesine kilit parke ve bordür taşı yardımı yapılması ve bu konuda Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 19= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI 20 oy, Halil Tolga AYVAZOĞLU 20 oy ve Ali DÜDÜKÇÜ 20 oy alarak seçildiler.

 

 1. KARAR NO: 20= 2019 yılı içerisinde  yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan, 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Büşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Nurten ERENLER ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 21= Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Serbest Bölge-Liman, doğuda Atatürk Kültür Parkı ve Beachpark, kuzeyde Belediye Caddesi ve güneyde Konyaaltı Sahili içerisinde kalan Konyaaltı Sahil Bandı Konut-Turizm-Ticaret Karma Kullanım Alanı için hazırlanan İmar Planı Revizyonunu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 22= 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. ve 12. maddeleri ile 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 12. maddesi ile de 2464 sayılı Kanunun 58. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Hafta Tatili ve Ulusal" ibaresi "Ulusal" şeklinde değiştirilmesi sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2019 yılı gelir tarifemizden kaldırılan, ancak 2464 sayılı Kanuna istinaden tekrar düzenlenen “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı” bölümünün 2019 yılı Gelir Tarifemize eklenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.