444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Aralık Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

           

Hazirun: Meclis Başkanı Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Büşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Cansel TUNCER, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Osman Ali ECİŞ ve Önder ÖNEN’in toplantıya katılmadığı görüldü.

 

Belediye Meclisimizin 06/12/2018 tarihli Aralık ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  1. Belediye Meclisinin 01/11/2018 tarihli Kasım ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 78= Verilen önergenin gündemin 6. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 79= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazın hisselerinin rayiç bedelden kamulaştırılarak bedelinin vekil edenlere ödenmesi ile imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programına alınmaması nedeniyle taşınmazın kamulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi,  bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varlığı halinde ise imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliği yapılması, müvekkilin maliki bulunduğu taşınmaz ile konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil veya hisseli bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 80= İlçemiz evsel katı atık tarifesinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 81= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampasını veya diğer uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, müvekkile ait taşınmaz hisselerinin kamulaştırma işleminin yapılarak bedellerinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının bildirilmesi, imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programlarına alınmamaları nedeniyle söz konusu taşınmazların kamulaştırılması için derhal gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise mevcut durumun esasen kamulaştırmasız el atma olduğu ve bu doğrultuda taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varlığı halinde ise imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliği yapılması, müvekkillerin maliki bulunduğu taşınmaz ile konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi, taşınmazların rayiç bedelle kamulaştırılması yahut plan tadilatı yapılarak kamusal alandan çıkartılması, konut yahut ticari alan olarak planlanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 82= Belediyemiz ile kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için ve diğer dernek ve vakıflarla gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için de mahallin en büyük mülki idare amirinden iznin alınması kaydıyla, yapılacak anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarımıza giren konularda ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin “c” fıkrası uyarınca, Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 83=01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya konulacak olan İlçemiz Evsel Katı Atık Tarifesi’nin 2017 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, su aboneliği bulunan abonelerden, abone başına düşen aylık net maliyet (Ay/TL) olarak; hanelerin 4,63.-TL (KDV Hariç), okulların 381,42.-TL (KDV Hariç), kamu binalarının 339,98.-TL (KDV Hariç), Akdeniz Üniversitesinin 61.315,69.-TL (KDV Hariç), restoran ve kafeteryaların 1.122,49.-TL (KDV Hariç), büro ve diğer ticarethanelerin 29,55.-TL (KDV Hariç), otellerin 965,33.-TL (KDV Hariç) olmasına, su aboneliği bulunmadığı tespit edilen ev ve diğer kurumlardan yukarıdaki ortalama değerler üzerinden bedel tahsil edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.