444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>İhaleler

Kiralama İhale İlanı

13 Eylül 2023
14:00
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

3 YIL SÜRE İLE KİRALAMA İHALE İLANI

 

            Sıra No

Mahallesi

Mevkii

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Geçici Kira Teminatı

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çağlarca

Çağlarca Mahallesi 4427 Sokak No:35/B

2.250,00

2.430,00

27.000,00

13.09.2023

14:00

2

Çağlarca

Çağlarca Mahallesi 4427 Sokak No:37

800,00

864,00

9.600,00

13.09.2023

14:30

 

Yukarıda belirtilen dükkanların kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

 1. İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale tüm isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi.
 3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.
 4. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
 5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(2023 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
 6. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
 7. Geçici Teminat bedeli makbuzu.
 8. Geçici kira teminatı makbuzu veya teminat mektubu.

(Teminat miktarları her yıl kira artış oranında arttırılacaktır.)

 1. Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
 1. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
 2. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları ihale günü tarihli “Borcu Yoktur” belgesi,

 

 1. Tekliflerin Verilmesi

Teklifleri oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekliler, belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini, ihale dosyalarına koyacaklardır.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00-TL(Bintürklirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.