444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>İhaleler

Expo park alanı içerisindeki kuzey meydan büfenin 10 yıl süre ile kiralanması işi

04 Nisan 2018
14:00
Açık ihale Usulü

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN:

 

            Muhammen bedeli;1.yıl tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 8.500,00 TL (Sekizbinbeşyüztürklirası), 1.yıl tahmin edilen yıllık KDV hariç kira bedeli 8.500,00x12ay=102.000,00TL (Yüzikibintürklirası), geçici teminat tutarı 3.060,00TL (Üçbinaltmıştürklirası) olan tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Caddesi kesişimindeki Expo park alanı içerisindeki kuzey meydan büfenin 10 yıl süre ile kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesindeaçık teklif usulü ile 04/04/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.

İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 1. Yasal ikametgahı olması. (2018 tarihli ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)
 2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.

            3.Geçici Teminat Tutarı: 3.060,00 TL (Üçbinaltmıştürklirası)’dir. Geçici Kira Teminat Tutarı: 102.000,00 TL (Yüzikibintürklirası) Belediyemiz veznesine nakden yatırılacak ya da banka teminat mektubu verilecektir. Kiracıdan 1 yıllık kira bedeli kadar kesin kira teminatı alınır. Kira teminat miktarı her yıl kira artış oranında arttırılacaktır.

 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.

(2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)

 1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1 ve 3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 3. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Ayrıca ortak girişimcilerin ihaleden sonra kuracakları şirketin sermayesi ile sorumlu şirket olması halinde şirket ortaklarının şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını gösterir noter onaylı taahhütnameyi şirket kurulmasını müteakip Belediyeye vermeleri zorunludur.
 4. İhaleden sonra sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin şirket ortaklarından da bir yıllık kira bedeli üzerinden şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir noter onaylı taahhütname (şahsi kefaletleri) alınacaktır. Taahhütname her yıl yeni kira bedeli üzerinden yenilenecektir. Ayrıca, şirket ortakları sözleşmeyi şahsi olarak da imzalayacaklardır. İhaleye katılacak olanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları ihale günü tarihli “Borcu Yoktur” belgesini ihale dosyasına koyacaklardır.
 5. İmza sirküleri verilecektir.(Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
 6. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
 7. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.1) ve (4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
 9. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az % 25’ini sağlayacaktır.
 11. Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
 12. İhale dosyasının alındığına dair vezne makbuzu.
 13. Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır.
 14. Teklifleri oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, noter onaylı türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekliler, belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini, ihale dosyalarına koyacaklardır.

İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını aynı Müdürlükten 1.000,00-TL(Bintürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve Belediyece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 04/04/2018 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine 04/04/2018 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.